Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

За нас

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Условия преди да ползвате сайта. Те имат силата на договор между вас и Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, чието спазване ви дава право да ползвате услугите на сайта за лични и некомерсиални цели. Чрез достъпа до интернет страницата вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

В случай, че не сте съгласни с описаните по-долу общи условия, молим да напуснете настоящия сайт.

1. Общи положения

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” (наричан по-нататък за краткост АЗ БУКИ) e второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Министерство на образованието, младежта и науката.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между АЗ БУКИ и всяко лице - юридическо или физическо (наричано по-нататък за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което посещава интернет страницата на АЗ БУКИ или страниците на неговите издания за ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ), предоставяни чрез интернет страниците, собственост на АЗ БУКИ (наричани по-долу за краткост СТРАНИЦАТА).

2. Условия за ползване

С отварянето на който и да е линк (хиперлинк) на страницата, или ползване на услугите, потребителят декларира че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия, техните актуализации, както и всички други условия, поставени от бъ;гарското и международно законодателство.

3. Авторски права

Всички права върху съдържанието на страницата, която посещавате, са запазени. Ползването на материали, услуги или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на АЗ БУКИ. Нерегламентираното им ползване ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

 

4. Регистрация, достъп до системата и сигурност

Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана по-нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ). При промяна в личните данни, той незабавно следва да актуализира своя потребителски профил.

Потребителят получава желаните от него име и парола за достъп до услугите на АЗ БУКИ след извършване на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата АЗ БУКИ ще генерира автоматично и ще изпрати нова парола на на регистрираната от потребителя електронна поща.

Отговорността за спазване на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола е на потребителя. Той е изцяло отговорен и за всички дейности и услуги, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола.

Потребителят се задължава да прекратява достъпа до услугите (изход от системата) в края на всяка сесия.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно АЗ БУКИ за всяко неоторизирано използване на потребителското име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, за което е научил.

АЗ БУКИ си запазва правото да откаже регистрацията на профил и предоставянето на достъп ако прецени, че не са спазени настоящите общи условия.

АЗ БУКИ си запазва правото да предоставя данни за самоличността на потребителя на трети лица, които предявят претенции за нарушаване на техни лични права чрез съобщение на потребителя.

АЗ БУКИ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

5. Прекратяване на достъп

АЗ БУКИ има право едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа до предоставяни услуги, ако:

-                     потребителят накърнява доброто име на АЗ БУКИ, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски, или политически идеи;

-                     при установена некоректност в данните на потребителя;

-                     при основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия;

-                     при нарушаване на действащото законодателство, или застрашаване на работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

АЗ БУКИ има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

АЗ БУКИ си запазва правото да изтрие създаден от потребителя профил, който не е използван в продължение на три месеца и няма активни услуги.

 

6. Конфиденциалност

АЗ БУКИ се задължава да не разгласява без предварително съгласие създадени потребителски имена и пароли или друга персонална информация на потребителя - освен ако не бъде изисквана по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите общи условия, потребителят се съгласява предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от АЗ БУКИ по електронен път. АЗ БУКИ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. При нежелание личните му данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, потребителят следва да уведоми писмено АЗ БУКИ.

 

7. Ограничаване на отговорността

АЗ БУКИ не носи отговорност за щети – включително загуби, пропуснати ползи и други, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите, както и за невъзможността или неспособността напотребителя да ползва всяка една отделна услуга.

АЗ БУКИ не носи отговорност за последиците, или евентуални вреди, породени от, или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на страницата. Цялата налична информация се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на АЗ БУКИ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

АЗ БУКИ се старае да поддържа вярна и точна информация, без да гарантира, че не са възможни грешки и пропуски.

АЗ БУКИ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази страница, или за информацията, съдържаща се в други страници, към които съдържа препратки/линкове настоящата страница.

АЗ БУКИ не носи отговорност при нарушаване на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори, интернет или телекомуникационни връзки в и/или извън страната, в резултат на което потребителят не може да ползва отчасти, или напълно предоставяните услуги.

АЗ БУКИ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нерегламентирана употреба на услугите на страницата и/или нарушение на тези общи условия.

 

8. Други условия

АЗ БУКИ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените.

АЗ БУКИ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предизвестие.

АЗ БУКИ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги, или с промени в условията и начина за ползване.

Рекламодателят е единствено и изцяло отговорен за съдържанието и ползването на запазени марки, текст и илюстрации във всички реклами, публикувани на страницата.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на директора на АЗ БУКИ и влизат в сила считано от 01.02.2013 г.

...

Темата

 

TEMATA

Един проект
на Национално издателство „Аз Буки”
и Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

През 2013 г. всеки брой на сп. „Стратегии на образователната и научната политика”
ще публикува анализи от научни изследвания, тенденции в развитието на оценяването
в световен мащаб, данни и изводи от участието на българските ученици в международни сравнителни оценявания. (PISA, PIRLS, ICCS, ESLC, TALIS).

Ще има и специална рубрика за идеи от практиката, свързани
с проблематиката на оценяването.


Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Условия преди да ползвате сайта. Те имат силата на договор между вас и Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, чието спазване ви дава право да ползвате услугите на сайта за лични и некомерсиални цели. Чрез достъпа до интернет страницата вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

В случай, че не сте съгласни с описаните по-долу общи условия, молим да напуснете настоящия сайт.

1. Общи положения

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” (наричан по-нататък за краткост АЗ БУКИ) e второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Министерство на образованието, младежта и науката.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между АЗ БУКИ и всяко лице - юридическо или физическо (наричано по-нататък за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което посещава интернет страницата на АЗ БУКИ или страниците на неговите издания за ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ), предоставяни чрез интернет страниците, собственост на АЗ БУКИ (наричани по-долу за краткост СТРАНИЦАТА).

2. Условия за ползване

С отварянето на който и да е линк (хиперлинк) на страницата, или ползване на услугите, потребителят декларира че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия, техните актуализации, както и всички други условия, поставени от бъ;гарското и международно законодателство.


3. Авторски права

Всички права върху съдържанието на страницата, която посещавате, са запазени. Ползването на материали, услуги или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на АЗ БУКИ. Нерегламентираното им ползване ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.


4. Регистрация, достъп до системата и сигурност

Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана по-нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ). При промяна в личните данни, той незабавно следва да актуализира своя потребителски профил.

Потребителят получава желаните от него име и парола за достъп до услугите на АЗ БУКИ след извършване на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата АЗ БУКИ ще генерира автоматично и ще изпрати нова парола на на регистрираната от потребителя електронна поща.

Отговорността за спазване на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола е на потребителя. Той е изцяло отговорен и за всички дейности и услуги, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола.

Потребителят се задължава да прекратява достъпа до услугите (изход от системата) в края на всяка сесия.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно АЗ БУКИ за всяко неоторизирано използване на потребителското име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, за което е научил.

АЗ БУКИ си запазва правото да откаже регистрацията на профил и предоставянето на достъп ако прецени, че не са спазени настоящите общи условия.

АЗ БУКИ си запазва правото да предоставя данни за самоличността на потребителя на трети лица, които предявят претенции за нарушаване на техни лични права чрез съобщение на потребителя.

АЗ БУКИ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. Прекратяване на достъп

АЗ БУКИ има право едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа до предоставяни услуги, ако:

- потребителят накърнява доброто име на АЗ БУКИ, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски, или политически идеи;

- при установена некоректност в данните на потребителя;

- при основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия;

- при нарушаване на действащото законодателство, или застрашаване на работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

АЗ БУКИ има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

АЗ БУКИ си запазва правото да изтрие създаден от потребителя профил, който не е използван в продължение на три месеца и няма активни услуги.


6. Конфиденциалност

АЗ БУКИ се задължава да не разгласява без предварително съгласие създадени потребителски имена и пароли или друга персонална информация на потребителя - освен ако не бъде изисквана по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите общи условия, потребителят се съгласява предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от АЗ БУКИ по електронен път.

АЗ БУКИ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. При нежелание личните му данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, потребителят следва да уведоми писмено АЗ БУКИ.

7. Ограничаване на отговорността

АЗ БУКИ” не носи отговорност за щети – включително загуби, пропуснати ползи и други, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите, както и за невъзможността или неспособността напотребителя да ползва всяка една отделна услуга.

АЗ БУКИ не носи отговорност за последиците, или евентуални вреди, породени от, или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на страницата. Цялата налична информация се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на АЗ БУКИ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

АЗ БУКИ се старае да поддържа вярна и точна информация, без да гарантира, че не са възможни грешки и пропуски.

АЗ БУКИ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази страница, или за информацията, съдържаща се в други страници, към които съдържа препратки/линкове настоящата страница.

АЗ БУКИ не носи отговорност при нарушаване на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори, интернет или телекомуникационни връзки в и/или извън страната, в резултат на което потребителят не може да ползва отчасти, или напълно предоставяните услуги.

АЗ БУКИ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нерегламентирана употреба на услугите на страницата и/или нарушение на тези общи условия.


8. Други условия

АЗ БУКИ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените.

АЗ БУКИ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предизвестие.

АЗ БУКИ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги, или с промени в условията и начина за ползване.

Рекламодателят е единствено и изцяло отговорен за съдържанието и ползването на запазени марки, текст и илюстрации във всички реклами, публикувани на страницата.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.Настоящите Общи условия са приети с решение на директора на АЗ БУКИ и влизат в сила считано от 01.02.2013 г.

Профил на купувача

Избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:
„Периодично – в рамките на една година, отпечатване на вестник „Аз-буки”
и на девет научно-методически списания, върху хартия на възложителя
и доставка до определено от възложителя място”

 

Изтегли:

icon Публична покана

icon Публична покана

 


 2014 г.

ПОКАНА


Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

- Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2015 г.
- Отпечатване на девет научни списания през 2015 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 12.12.2014 г. на адрес:

НИОН „Аз Буки“
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Евгений Станчев, тел. 0885 817175

 

Изтегли:
icon Заповед РД07-35
icon Писмо покана
icon Рамково задание вестник
icon Рамково задание списание
icon Примерен договор
icon Протокол
icon Заповед РД07-37


2015 г.

ПОКАНА


Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

- Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2016 г.
- Отпечатване на девет научни списания през 2016 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 17.12.2015 г. (четвъртък) на адрес:

НИОН „Аз Буки“
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
icon Заповед РД 07-26
icon Писмо покана
icon Рамково задание вестник
icon Рамково задание списание
icon Примерен договор
icon Протокол
icon Заповед РД 07-28


 

2016 г.

ПОКАНА


Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

- Отпечатване на вестник „Аз-буки“ през 2017 г.
- Отпечатване на девет научни списания през 2017 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.
Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“. 
„Аз-буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.
Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 20.12.2016 г. (вторник) на адрес:

НИОН „Аз-буки“
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
icon Заповед РД07-19
icon Писмо – покана
icon Рамково задание вестник
icon Рамково задание списание
icon Примерен договор
icon Протокол
icon Заповед РД 07-22


 

Проекти

 

logo zaedno

Проект "Заедно напред"

 

Провокиране на интереси по осигуряване на качествено образование,
обхващане и задържане в образователната система на учениците
от ромския етнос в ОУ „Васил Левски” в с. Новачене, ОУ „Васил Левски”
в гр. Ботевград и ОУ „Кирил и Методий” в гр. Ихтиман

 

виж повече >>>


 

RM Проект "Открытая линия",
осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд "Руский мир".

Подготовка и провеждане на майсторски класове на тема:
"Нови тенденции и практики при преподаване на руски език
в чуждоезикова среда"

UnKnown  "Не-Познати в София"
Възстановяване на Мемориала на Незнайния четник от Хвърковатата чета
на Бенковски под връх "Половрак" в Лозен планина

NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот
NELLII - Network for Effective Lifelong Learnig Initiatives and Information in Bulgaria
NELLII № 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1
 logo nellii

Компендиум
Добри практики от празниците на ученето
през целия живот в цялата страна 2012

 Анкета

fni logo

 

Подкрепа при издаване в хартиен вид
на научно-методическа литература
------------------------------------


 TUbg

where bg

Erih bg

epale