Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Чух го от Българското национално радио

Петък, 26 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Откривате ли грешка в изречения като Министерски съвет заседава извънредно утре, В Министерски съвет ще се проведе работна среща, Министерство на образованието и науката ще подари на всички български училища книги, Българско национално радио обявява конкурс, Българска национална телевизия излъчва всички мачове, Експерти от Институт по земеделие дават пресконференция, Национален дворец на културата кани на фестивал, които срещаме в медиите или в интернет (особено ...

Прочети още


Дунав, Дунава или Дунавът?

Четвъртък, 18 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой?   Питали ли сте се дали се членуват географските имена, които са от мъжки род? Дали например названията Дунав, Искър, Вит, Осъм се членуват и ако – да, с пълен или кратък член? Те може да се употребят нечленувани (на Дунав, по Искър, край Осъм), но може и да бъдат членувани, като напълно се подчиняват на граматичната норма за членуване на имената от мъжки род. Ако в изречението ...

Прочети още


Чий интерес и чии интереси

Четвъртък, 11 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой?   И двете са въпросителни, само че с второто питаме на кого принадлежи нещо. Не е все едно да кажем Кой джиесем е по-хубав? и Чий джиесем е по-хубав? В първото изречение въпросът е относно марката на телефона, а във второто – за притежателя на телефона. Вижда се, че смисълът на изреченията е различен. Нерядко обаче в речта местоимението кой замества (или даже измества) ...

Прочети още


Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (II)

Четвъртък, 04 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Като „контрапункт“ на изконните обръщения в езика ни от типа Стефане и Дарино, които се чуват все по-рядко, не отскоро и под чуждо влияние се появиха съкратени звателни форми със завършек -и: Мери, Цвети, Тони, Вики, Краси, повечето от които се отнасят както за мъже, така и за жени.  . Това са умалително-гальовни форми от различни изходни имена: с името Боби например се обръщаме към Борис, Борислав, Боян, Божидар, както и към Борислава, Боянка, Божидара. ...

Прочети още


Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (I част)

Четвъртък, 27 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Как се обръщат по име към вас хората?  Със сигурност при някои не по един и същи начин. Това идва от наличието на различни форми, едни от които са остатъци от съществувалия в езика ни звателен падеж. Имената за лицата от мъжки пол завършват, в по-голямата си част, на съгласен звук, поради което при обръщение добавяме окончанието -е: Калояне, Стояне, Тодоре, Марине. Да припомня и припева на популярната песен: Иване, Иване! Спасение няма, щом си с пръстен ...

Прочети още


Географията – история на властта

Четвъртък, 20 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Много думи, обозначаващи географски територии, са свързани с идеята за власт и завоевания.  Формата на думата област е прозрачна: об- и власт. С нея на старобългарски е превеждан гръцкият термин епархия – област, управлявана от епарх (epi ‘над’ и arkhon ‘първенец, началник’). Латинският термин регион произлиза от глагола regere ‘направлявам, управлявам’, а начело на комитатите в Първата българска държава е стоял комит, буквално спътник или съратник на вожда ...

Прочети още


Това е една интересна работа, която… буди интерес

Четвъртък, 13 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Случва се често, когато учим чужд език – на въпроса какво ще кажем за някой град, филм, роман и т.н., ние отговаряме „много е интересен“.  Това е добре, защото упражняваме конструкция на чужд език, но с напредването ни в езика става недостатъчно. Какво значи прилагателното интересен? Според многотомния „Речник на българския език“ значенията са две: 1. Който е с качества, които предизвикват, възбуждат интерес; интригуващ, любопитен; занимателен; 2. Който ...

Прочети още


Харесва ли ви новата министър?

Четвъртък, 06 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Ако мислите, че в заглавието има техническа грешка, не сте прави.  В интернет можете да откриете не само това, но и други подобни словосъчетания (засега, слава богу, единични), които се появиха през последните години: тази министър; тази прокурор; някаква (тази) новата съдия. От контекста става ясно, че примерите се отнасят за жени. Само че съществителните са от м.р., докато прилагателното или местоимението към тях е в ж.р. Това нарушава традиционното съгласуване ...

Прочети още


Да видим кой кого

Четвъртък, 30 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

Знаете ли, че в миналото българският език е имал падежна система?  Днес от нея има само следи, главно при отделни съществителни и наречия. При местоименията се пазят повече падежни форми, които все още се употребяват. Не от всеки обаче. Спирам вниманието ви върху такива форми при въпросителните и производните от тях местоимения. Със загубването на падежната система на езика ни у говорещите изчезва и чувството за падеж, поради което днес може да се чуят ...

Прочети още


Правила при официална кореспонденция. II част.

Четвъртък, 23 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,…  Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е на нов ред, новият ред започва с главна буква: Уважаема г-жо Петрова, Радваме се да Ви съобщим, че… Част от обръщението може да бъде титла или звание, както и думите „господин“, „госпожа“ – те се пишат с малка буква, а ...

Прочети още


Правила при официална кореспонденция. I част.

Четвъртък, 16 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се пишат с главна буква (но: Иван Петров, министър на културата). Официалното писмено общуване изисква и използването на учтива форма. При нейната употреба местоименията Вие, Вас, Ви, Ваш се пишат с главна буква, независимо ...

Прочети още


Правилно е да се пише имейл и мейл

Четвъртък, 09 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

В Официалния правописен речник на българския език (2012 г.) са включени новите думи имейл и мейл.  Това са заемки от английски език, в който думата е-mail е написана с малко тире (дефис). Под влияние на английския правопис в българския език се използва неправилно думата е-мейл. Неправилно е да се пише също емейл. Утвърдените в българския език думи имейл и мейл имат различни форми за множествено число – имейли и мейлове, но еднакви бройни форми – два имейла, ...

Прочети още


Дали човекът е „(не)успешен“?

Четвъртък, 02 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

Все по-често в писмената и в устната реч, най-вероятно под влияние на чужди образци, се срещат съчетания като „успешен премиер“, „успешен мениджър“, „успешни жени“ и т.н. Всъщност те може да се сведат до едно – „успешен човек“. Явно в него се влага смисълът, че човекът, когото определят като „успешен“, е постигнал сполука, успех. Прегледът на българските тълковни речници показва, че в нашия ...

Прочети още


„Натурален“ ли е нотариалният акт?

Четвъртък, 23 Февруари 2017

Рубрики: Написаното остава

... от природата, произведен е от природни продукти’; ‘който е в своя естествен, природен вид’ (Речник на българския език, т. 10, 2000). Причина за смесването на двете прилагателни е звуковата им близост. Те са пароними – думи, сходни по звучене, но с напълно различни значения. Поради фонетичната си близост паронимите понякога неправомерно се смесват в говорната практика. Замяната на нотариален с натурален вероятно се дължи и на това, че ...

Прочети още


Защо пишем коригирам, а не корегирам?

Четвъртък, 16 Февруари 2017

Рубрики: Написаното остава

Вероятно на някого е направила впечатление разликата в изписването на думите корекция и коригирам – съответно с гласна е или и в основите им. Какво налага това различие във формата им? На пръв поглед, би могло да се предположи, че между тях освен семантична има и словообразувателна връзка, но дали наистина е така? Въпреки първоначалното впечатление двете думи не са свързани словообразувателно на българска почва, тъй като са заемки. Те произхождат ...

Прочети още


Сейввам или сейфвам?

Четвъртък, 09 Февруари 2017

Рубрики: Написаното остава

В българската писмена практика съществува колебание относно изписването на новия глагол от областта на компютърните технологии сейввам. Тази нова заемка от английски се среща не само с комбинация от звукове -вв- (определяна като „нетрадиционна“) – сейввам, но и с -фв- – сейфвам. Какво е правилното изписване? Отговор на това как трябва да се изписва неологизмът, търсим в две английски думи – в глагола от областта на компютърните ...

Прочети още


Повтаряемост или повторяемост?

Четвъртък, 02 Февруари 2017

Рубрики: Написаното остава

Има думи, за които се чудим коя форма е правилна. Например повтаряемост или повторяемост? И започваме да търсим думи за проверка – повтаряемост се свързва с глагола повтарям (няма да повтарям), а повторяемост отнасяме към повторя (повтори въпроса си), повторен (повторна проверка), повторно (повторно зададох въпроса), повторение, както и с повторителен, повторим, повторимост и др. Двете форми, между които се колебаем, се свързват с двойката глаголи ...

Прочети още


Той се обади на жена му

Четвъртък, 26 Януари 2017

Рубрики: Написаното остава

Изречения като Иван се срещна с приятелката му, Тя дойде с мъжа ѝ, Мария кара нейната кола, Те продадоха техните имоти могат да бъдат граматично и правилни, и неправилни. Защо? Притежателните местоимения в трето лице (ед. и мн. ч.) при подлог също в трето лице (пак в ед. или мн. ч.) указват, че изразеното с прякото или с непрякото допълнение не е притежание на подлога. Ето защо горните изречения са правилни граматично само ако предметите и лицата, изразени ...

Прочети още


За сандвича

Четвъртък, 19 Януари 2017

Рубрики: Написаното остава

Знаете ли, че думата сандвич се свързва с името на английския пер Джон Монтагю (1718 – 1782 г.), четвърти граф на областта Сандвич в Кент? Някои го описват като страстен картоиграч, който, за да не прекъсва хазартната игра, изисквал от прислугата си да му носи две филии хляб с плънка между тях. Други го представят като човек, изключително зает с държавните дела, който измислил да се храни с филии с плънка между тях, докато със свободната си ръка прелиствал ...

Прочети още


Как се пише: болни от Алцхаймер или болни от алцхаймер?

Четвъртък, 12 Януари 2017

Рубрики: Написаното остава

В българския език съществуват различни съставни терминологични названия на болести по модела болестта на…, като на мястото на многоточието стои името на откривателя на болестта (а не на болния). Така например немският психиатър и невропатолог Алоис Алцхаймер (1864 – 1915 г.) е идентифицирал за първи път случай на особена деменция, която по-късно става известна като болестта на Алцхаймер. Д-р Бърил Крон пръв описва през 1932 г. (заедно със своите ...

Прочети още
TUbg

epale

where bg

Erih bg

fotoban02