Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Структурно-семантична характеристика на сложните съставни изречения,конструирани с подчинителния съюз докато в съпоставителен план стехните френски функционални еквиваленти
[A Comparative Study of the Structural and Semantic Characteristics of the Complex Sentences ConstructedWith the Subordinate Conjunction‘докато’(While) in Bulgarian and TheirFunctional Equivalents in French]
/
Николай Михов, Даниела Кожухарова / Nikolai Mihov, Daniela Kozhuharova - стр. 434

 

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Полонистиката в България [Polish Studies in Bulgaria] /
Панайот Карагьозов / Panayot Karagyozov - стр. 457

 

icon Отвори пълния текст


Изучаване на глаголните видови форми от чуждестранни студентичрез художествен текст
[Using Literary Texts in Teaching Bulgarian Verb Aspectual Forms to Foreign Learners] /
Мария Жерева / Maria Zhereva - стр. 463

 

Мултимедийни игри за обучение по чужд език в детската градина
[Multimedia Games for Foreign Language Teaching in Kindergarten] /
Николина Искърова / Nikolina Iskarova
- стр. 470

 

icon Отвори пълния текст 


ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ / LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
Христо Ботев за книгите, езика, превода и преводачите
[Hristo Botev onLiterature, Languages, Translations and Translators] /
Анна Ангелова / Anna Angelova - стр. 478

 

icon Отвори пълния текст


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ/ REVIEWS AND ANNOTATIONS
Българ(к)ите на Сосюр. Един поглед след време
[The Bulgarians of Saussure. Historical Overview] /
Аглая Маврова / Aglaya Mavrova - стр. 489

 

 icon Отвори пълния текст


Историята, езикът и културата на кримските татари, населяващи Североизточна България
[The History, Language and Culture of the Crimean Tatars in Northeastern Bulgaria] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 492

 

icon Отвори пълния текст

 

Крали Марко във Фейсбук [Krali Marko on Facebook] /
Амелия Личева / Ameliya Licheva - стр. 494

 

 icon Отвори пълния текст


Азбука на оценяването в езиковото обучение
[Alphabet of Evaluation in Foreign Language Teaching] /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 496


Чуждоезиково обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика
[FLT Between Traditions and Innovations, Between Educational Theory and Practice] /
Весела Белчева / Vesela Belcheva - стр. 499

 

 icon Отвори пълния текст


ХРОНИКА/EVENTS
Вера Ганчева на 70 години. Един творчески път – мост между култури 
[Prof. Vera Gancheva Turns 70. Her Professional Way as a Bridge Between Cultures] /
Надежда Михайлова / Nadezhda Mihaylova - стр. 503

 

 icon Отвори пълния текст


Sieben europäische Nationen im „Flow“
[Seven European Nations in „Flow“] /
Barbara Bernzen - стр. 506

 

 icon Отвори пълния текст


ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ / OPEN FILE
V Международна лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд” 
5th International Summer Qualification School Modern Pedagogical
Technologies in Teaching Russian as a Foreign Language - стр. 511


Поздравления / Greetings - стр. 512
Програма / Programme - стр. 516

V Международная летняя квалификационная школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному (РКИ)“ в Варненском свободном университете им. Черноризца Храбра
Галина Шамонина / Galina Shamonina - стр. 517

 

 icon Отвори пълния текст


Лектори. Биографичен справочник / Lecturers. Biographical Directory
Леонид Московкин / Leonid Moskovkin, Шишков Шишков / Maxim Shishkov, Надя Чернева / Nadia Cherneva, Стоянка Почеканска / Stoyanka Pochekanska, Денис Букин / Denis Bukin, Розалина Калдерон /Rosalina Calderon, Румяна Тодорова / Rumiana Todorova - стр. 519

 

icon Отвори пълния текст

 

Кръгли маси. Биографичен справочник / Round Tables. Biographical Directory /
Владислав Лесневский / Vladislav Lesnevskiy, Галина Шамонина / Galina Shamonina, Елена Станева / Elena Staneva, Галина Петрова / Galina Petrova, Татьяна Маринова / Тatyana Marinova, Теменужка Попова / Temenuzhka Popova - стр. 532

 

 icon Отвори пълния текст  icon Отвори пълния текст  icon Отвори пълния текст

icon Отвори пълния текст


Основные направления методики обучения русскому языку как иностранному: становление, современное состояние и перспективы развития
[Main Trends in the Theory of Teaching Russian as a Foreign Language: Formation, Actual State and Perspectives] /
Леонид Московкин / Leonid Moskovkin - стр. 546

 

 icon Отвори пълния текст


Рассказ А. П. Чехова „Студент“: лингвокультурологический анализ и 
возможности презентации в иностранной аудитории
[A. P. Chekhov’s Short Story “The Student”: Linguistic and Cultural Analysis and Possibilities
of Presentation in front of Foreign Audience] /
Максим Шишков / Maxim Shishkov - стр. 555

 

 icon Отвори пълния текст


О прецедентных единицах русской народной сказки [On Russian Tale Precedents] /
Надя Чернева / Nadya Cherneva - стр. 561

 

 icon Отвори пълния текст


Учим русскому с нуля (начальный этап обучения) [Start Studying Russian (Initial Stage)] /
Денис Букин / Denis Bukin - стр. 574

 

icon Отвори пълния текст


В НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“
ЧЕТЕТЕ / READ IN THE LATEST ISSUES OF THE „AZ BUKI“ JOURNALS - стр. 579


УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 581

 


  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛОЖНИТЕ СЪСТАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ, КОНСТРУИРАНИ С ПОДЧИНИТЕЛНИЯ СЪЮЗ ДОКАТО В СЪПОСТАВИТЕЛЕН ПЛАН С ТЕХНИТЕ ФРЕНСКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ


Николай Михов, Даниела Кожухарова
Университет за национално и световно стопанство


Резюме. Настоящата статия анализира структурните и семантичните особености на сложните съставни изречения с подчинени темпорални, въведени от съюза докато, в съпоставителен план с техните френски функционални и
преводачески еквиваленти. Особено внимание е обърнато на пластичността на синтактичната парадигма на този тип сложни синтактични структури, като е изтъкната високата функционална натовареност на съюза „докато“, изразяващ и трите основни типа семантично-синтактични темпорални отношения, поради което във френския език му съответства цяла палитра от съюзни връзки, измежду които подробно са разгледани pendant que и особено tant que, чиято езикова специфика е откроена доста релефно.

Keywords: French language, Bulgarian language, subordinate temporal clause, temporal relation, conjunctions: dokato, pendant que, tant que, jusqu’à ce que

 

A COMPARATIVE STUDY OF THE STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE COMPLEX
SENTENCES CONSTRUCTED WITH THE SUBORDINATE CONJUNCTION ‘ДОКАТО’(WHILE) IN BULGARIAN AND
THEIR FUNCTIONAL EQUIVALENTS IN FRENCH

Abstract. This article analyzes the structural and semantic characteristics of compound sentences with a subordinate, beginning with the „докато (while/as)“ conjunction temporal clause and their comparison with French equivalents found in translation, and functional analysis. Particular attention is given to the plasticity of the syntactic paradigm of this type of complex syntactic structures, highlighting the great functional load of the conjunction „докато“ expressing all three basic types of semantico- syntactic temporal relation which is accountable for the impressive variety of conjunctions to be corresponding in French of which pendant que is treated in detail and tant que is made specifically outstanding.

Assoc. Prof. Daniela Kozhuharova, PhD
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
Faculty of International Economics and Politics
University for National and World Economy
 
Prof. Nikolai Mihov, PhD
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
University for National and World Economy

нагоре

 


  ПОЛОНИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ


По повод 60-ата годишнина на самостоятелното преподаване на полски език,
литература и култура в Софийския университет
 

Панайот Карагьозов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Статията представя историята на преподаването на полски език и култура в Софийския университет. Авторът описва подробно историческия контекст, в който се развиват ранните българо-полски отношения, академичния обмен между двете страни и съвременните възможности за изучавене на езика. 

Keywords: Polish language, Polish Studies, Bulgaria, Poland, Sofia University, Slavic Studies

POLISH STUDIES IN BULGARIA

Abstract. This article presents the history of Polish Studies at Sofia University
„St. Kliment Ohridski“. The author presents a detailed account of the historical
context in which Polish-Bulgarian relations developed, highlights key figures for
the academic exchange between the two countries and elaborates on the current
possibilities for study of Polish language and culture.

Prof. Panayot Karagyozov, DrHab
Dean, Faculty of Slavic Studies
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре

 


  ИЗУЧАВАНЕ НА ГЛАГОЛНИТЕ ВИДОВИ ФОРМИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ 

Мария Жерева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме.Статията разглежда изучаването на глаголното видово функционира не от чужденци чрез художествен текст. Акцентирано е на критериите, на които трябва да отговарят текстовете, предложени за изучаване на глаголния вид от чужденци. Основните критерии за подбор на текстови фрагменти са определени като: стилистична маркираност на текста, принадлежност към определен фунционален тип реч, смислова завършеност, структурна организация, връзка между грамати- ката и лексиката, свързаност, размер и художествена ценност и лингвистична зна- чимост на текста. Въвежда се и понятието аспектуална макроситуация. 

Keywords: verb aspectual forms, aspectual analysis, literary text, discourse type, target context, aspectual context, aspectual perspective on the situation

 

USING LITERARY TEXTS IN TEACHING BULGARIAN VERB
ASPECTUAL FORMS TO FOREIGN LEARNERS

Abstract. The article focuses on the development of competence in foreign learners of Bulgarian language about verb aspectual forms through literary texts. The emphasis is on the features of literary texts that make them relevant to the task of teaching Bulgarian verb aspectual forms to foreigners. The key features have been determined to be the following: clear markedness for style, distinct discourse orientation, grammatical justification for the use of particular lexical forms, cohesive structure, compactness as a literary text and impact on the learners in terms of story and description. The issue of
aspectual perspective on the situation has been touched upon.

Assoc.Prof. Mariya Zhereva, DrHab
Department for Language Teaching and International Students
Sofia University „ St. Kliment Ohridski

нагоре

 


 МУЛТИМЕДИЙНИ ИГРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Николина Искърова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. В настоящата статия се разглеждат няколко класификации на игри за обучение по чужд език от гледна точка на тяхната реализуемост и приложимост чрез софтуерни варианти в ранното чуждоезиково обучение в детската градина.

Keywords: educational software games, feasibility, applicability, assessing, kindergarten

 

MULTIMEDIA GAMES FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN KINDERGARTEN

Abstract. This article discusses several game classifications for foreign language teaching in terms of their feasibility and applicability through software versions for kindergarten.

Assist. Prof. Nikolina Iskarova
Faculty of Classical and Modern Philology
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

 

нагоре

 


 ХРИСТО БОТЕВ ЗА КНИГИТЕ, ЕЗИКА, ПРЕВОДА И ПРЕВОДАЧИТЕ


Анна Ангелова
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

Резюме. Представена е оригиналната позиция на Христо Ботев за книгите, езика, преводите и преводачите. Реконструирана е картината на преводаче ската дейност в България през погледа на един от забележителните български дейци на националното ни Възраждане. Анализирана е българската преводаческа традиция от първата половина на 70-те години на ХІХ в. въз основа на критичните бележки и рецензии, публикувани от Хр. Ботев.

Keywords: Botev, books, translation, translators, Bulgarion language

 

HRISTO BOTEV ON LITERATURE, LANGUAGES, TRANSLATIONS AND TRANSLATORS

Abstract. This article presents Hristo Botev’s personal opinion on books, language, translation and translators. Bulgarian translators’ landscape is reconstructed through the perspective of one of the most eminent figures of the Bulgarian Renaissance. Based on notes and reviews published by Botev in his lifetime, the article analyses the school of Bulgarian translators in the first half of the 1970s.

Anna Angelova, PhD
Library of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“

 

нагоре

 


 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: СТАНОВЛЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ


Леонид Московкин
Санкт-Петербургский государственный университет

Резюме. В статье определяются направления методики обучения русскому языку как иностранному в России: лингвистическое, коммуникативное, культуроведческое, антропоцентрическое, тестологическое, технологическое. Описываются их становление и современное состояние. Рассматриваются взаимосвязи между ними и перспективы их развития.

Keywords: theory of teaching, Russian as a foreign language, directions of teaching

 

MAIN TRENDS IN THE THEORY OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: FORMATION, ACTUAL STATE AND PERSPECTIVES

Abstract. This article determines main directions of the theory of teaching Russian as a foreign language in Russia: linguistic, communicative, culturologic, anthropocentric, testologic, technologic. Its formation and actual state are describing. Its interrelation and outlooks are analyzed.

Московкин Леонид Викторович
Доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)

 

нагоре

 


 РАССКАЗ А. П. ЧЕХОВА «СТУДЕНТ»: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ


Максим Шишков
Санкт-Петербургский государственный университет

Резюме. В статье на материале рассказа А. П. Чехова «Студент» показаны принципы лингвокультурологического анализа художественного текста с целью его интерпретации в иностранной аудитории. Помимо традиционного
комментирования ключевых слов, несущих лингвокультурную информацию, предлагается обращаться к лингвокультурологическому потенциалу структуры текста.

Keywords: A. P. Chechov’s short story “The Student”, linguistic and cultural analysis, text structure, presentation in the foreign audience

 

A. P. CHEKHOV’S SHORT STORY “THE STUDENT”: LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS AND POSSIBILITIES
OF PRESENTATION IN FRONT OF FOREIGN AUDIENCE

Abstract. In the article principles of linguistic and cultural analysis of fiction for the purpose of its interpretation in the foreign audience are presented on the on the material of A. P. Chekhov’s short story “The Student”. In addition to traditional comment of the key words that carry linguistic and cultural information, the author proposes to examine the linguistic and cultural potential of text structure.

Шишков Максим Сергеевич
Кандидат филологических наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)

 

нагоре

 


 О ПРЕЦЕДЕНТНЬІХ ЕДИНИЦАХ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ


Надя Чернева
Пловдивский университет им. "Паисия Хилендарского"

Резюме. Статья посвящена анализу структуры „прецедентности” русских сказок (народных и авторских, в том числе „бродячих сюжетов”) и описанию особенностей функционирования сказочных прецедентных единиц в качестве
этнокультурных эмблем в современном коммуникативом пространстве русско язычного лингвокультурного сообщества. Особое внимание уделено возмож ностям их включения в практику преподавания русского языка как иностранно го и их роли в достижении не только лингвистической и социокультурной, но и межкультурной компетентности филологов-русистов. Предлагается каталог прецедентных имен с источником происхождения „Русская сказка” с акцентом на рефрейминге этих единиц в новой текстово-дискурсной форме. 

Keywords: precedents, representative cultural emblems, reinterpretation, education, intercultural competence, teaching Russian as a foreign language

 

ON RUSSIAN TALE PRECEDENTS

Abstract. The paper is devoted to Russian tale precedents as representative cultural emblems of Russian national mentality and their reinterpretation in the modern Russian language discourse. The focus is put on the ethnic and cultural specifics of the tale key names in the national mindset. Special attention is paid to their use as a possible means in the development of intercultural and linguistic competence in the entire process of teaching Russian as a foreign Language Training. 

Чернева Надя
Кандидат филологических наук
Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского
Директор Центра русского языка и культуры

 

нагоре

 


 УЧИМ РУССКОМУ С НУЛЯ

(НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)

Денис Букин
Санкт-Петербургский государственный университет

Резюме. В статье определяются основные методы обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе. Описываются типы упражнений, основные принципы обучения фонетике, лексике и грамматике. 

Keywords: theory of teaching, Russian as a foreign language, grammar, lexis, phonetics

 

START STUDYING RUSSIAN (INITIAL STAGE)

Abstract. This article defines the main methods of teaching Russian as foreign language at the initial stage. Different types of exercises, main principles of teaching phonetics, lexis and grammar are described.

Букин Денис Юрьевич
Старший преподаватель филологического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)


нагоре

 


 where bg

epale