Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Български език и литература"

Прозорец към света

31-05-2018

"Работим много с родителите", казва директорката Светла Табакова. 

Прочети още

Феноменът Българско брюкселско училище

21-06-2018

През следващата учебна година в училището към посолството ни в Белгия ще се...

Прочети още

С желание за успех

12-07-2018

Сегашното развитие на професионалното образование и в частност на...

Прочети още

Оценка „Добър“ на външното оценяване

07-06-2018

Нов формат на изпитване след VII клас ще има догодина, промени се готвят и...

Прочети още

Мечтите, за които си струва да рискуваш живота

28-06-2018

Почит към Боян Петров отдадоха колегите му от Националния природонаучен музей. 

Прочети още

Безграничният ресурс на научното познание

17-05-2018

Учестен пулс, вдигане на кръвното налягане – тези признаци на страха като...

Прочети още

Гласът на „Алма Матер”

14-06-2018

Тази година Университетското радио навършва 25 години. 

Прочети още

Как се става шеф-готвач

05-07-2018

„Задължително консултираме с представители на бизнеса новите си учебни планове.

Прочети още

Делото на Светите братя отстоява правото на знание

23-05-2018

Кирило-Методиевският център при БАН е уникално научно звено в света. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води д-р по право Елен Петров, адвокат

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ /
100 YEARS SINCE THE DEAHT OF PENCHO SLAVEYKOV
Идеи за културна европеизация у Пенчо Славейков
[Ideas for European Converting in Pencho Slaveykov’s Poetry] /

Камен Михайлов / Kamen Mihaylov - стр. 199

icon Отвори пълния текстПо пътя към един голям (не)познат (представяне на книгата на Миряна Янакиева
„От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“)
[On the Road to a Stranger] /
Иван Велчев / Ivan Velchev - стр. 211

icon Отвори пълния текст


За пристрастията на един преводач
[About the Partiality of the Translator] /
Снежанка Христова / Snezhanka Hristova - стр. 222

icon Отвори пълния текст


ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ
И СРЕДНОШКОЛЦИ „СЛОВОТО (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ“ (ПЛОВДИВ, 17 – 18 МАЙ 2012) /
THE 14TH NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE FOR UNIVERSITY STUDENTS (PHD, MA, BA)
AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS “THE LANGUAGE –THE (IM)POSSIBLE MISSION” (PLOVDIV, 17-18 MAY 2012)- стр. 226

 icon Отвори пълния текст


Подстъпи към антологиите на Пенчо Славейков
[Approaches to the Anthologies of Pencho Slaveykov] /
Сирма Данова / Sirma Danova - стр. 228

icon Отвори пълния текст


Образите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар Мутафов
[The Images of Crisis Inside the Modern Man in the Poetry of Atanas Dalchev and the Prose of Chavdar Mutafov] /
Лидия Кирилова / Lidiya Kirilova - стр. 235

icon Отвори пълния текст


Към определението за поезия (въпроси върху „За поетическото изкуство“ на Аристотел)
[Towards the Definition of Poetry (Questions on Aristotle’s Ars Poetica)] /
Богдана Паскалева / Bogdana Paskaleva - стр. 241

icon Отвори пълния текст


Нови щрихи към въпроса за инвариантното значение на категорията „определеност-неопределеност“ (положение)
[New Outline on the Problem of the Invariant Meaning of the Category of Definiteness in Bulgarian Language] /
Здравко Минчев / Zdravko Minchev - стр. 256

icon Отвори пълния текст


Граматическата доминанта – няколко възможни гледни точки
[Dominant Grammar - Several Points of View] /
Надя Емилова Ненкова / Nadya Emilova Nenkova - стр. 267

icon Отвори пълния текст


Езиково планиране и политика на българския книжовен език
[Language Planning and Policy of Bulgarian Literary Language] /
Илияна Гегова / Iliyana Gegova - стр. 275

icon Отвори пълния текст


 УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 285

 icon Отвори пълния текст

 
ИДЕИ ЗА КУЛТУРНА ЕВРОПЕИЗАЦИЯ У ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

 Камен Михайлов
Институт за литература, БАН


Резюме. В статията се разглежда концепцията на Пенчо Славейков за европеизиране на българската култура, намираща се в състояние на изостаналост след петвековното чуждо владичество. Българският писател я вижда в две направления: въвеждане на актуални европейски научни идеи в българското социално пространство и представяне на българско-характерологичното в европейската културна практика. Той се нагърбва с работата да осъществи и двете задачи – чрез преводи и собствено творчество. Съобразно водещите по това време ницшеански идеи българският модернист изгражда цялостна литературно-естетическа представа за творческия акт и творческата личност, превръщайки последните в новите ценности на времето. Усилията му биват разбрани и оценени както у нас, така и в Европа. И до днес Пенчо Славейков остава единственият българин, номиниран за Нобелова награда.

Keywords: european-converting, modernism, national-cultural specificityIDEAS FOR EUROPEAN CONVERTING IN PENCHO SLAVEYKOV’S POETRY


Abstract. In the article is considered the Pencho-Slaveykof`s conception on the European-converting of the Bulgarian culture. After five centuries standing under the alien government power the culture is behind falling behind. The Bulgarian author things her possibility of accelerating in two directions: start using topical science European ideas in the Bulgarian social space and presenting Bulgarianspecifically creative works in the European cultural practice. He takes up with a work to realize the both problems–by translations and his own works. According to the leading in that period ideas of Nitzsche, the Bulgarian modernist constructs a hole literary-aesthetic notion about the creating act and the creating person. He turn them into the new values of the time. His efforts was understood and valued in Bulgaria, as well as in Europe. Untill today Pencho Slaveykof remains only bulgarian nominated-writer for the Nobel prize.


Assos.Prof. KamenMihaylov PhD
Institute of Literature
Bulgarian Academy of Sciences

нагоре

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Творецът на хармонията или как и защо пеят колелетата /
Р.
Коларов - стр. 5

icon Отвори пълния текст


Вечерни тайнства („Вечерна хармония” на Бодлер и „Въздишка” на Яворов) /
М. Янакиева - стр. 13

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА
Литературата – Не (с)поделената отговорност на университета и на училището /
Р. Йовева - стр. 24

icon Отвори пълния текст


Аспекти на оценяването в съвременното обучение по български език /
А. Петров - стр. 33

icon Отвори пълния текст


За оценяването чрез учене (Обучаващи функции на оценяването в хетерогенната класна стая) /
М. Падешка - стр. 46

icon Отвори пълния текст


Използване на интерактивни игри в обучението по български език /
П. Гарушева - стр. 56

icon Отвори пълния текст


Изследване на езиковата биография и езиковата компетентност на студенти от българските общности в чужбина /
Р. Пенкова - стр. 72

 icon Отвори пълния текст

 

 
IN MEMORIAM
Й. Тишева - стр. 84

icon Отвори пълния текст


Искра Ликоманова
Б. Рогалска - стр. 88

icon Отвори пълния текст


РЕЦЕНЗИИ
Ценен методически труд (Андонова, М. Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства – литературата итеатъра) /
К. Демирева - стр. 90

icon Отвори пълния текст


 УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 93

icon Отвори пълния текст


 ТВОРЕЦЪТ НА ХАРМОНИЯ ИЛИ КАК И ЗАЩО ПЕЯТ КОЛЕЛЕТАТА
Радосвет Коларов

нагоре


ВЕЧЕРНИ ТАЙНСТВА
 („ВЕЧЕРНА ХАРМОНИЯ“ НА БОДЛЕРИ „ВЪЗДИШКА“ НА ЯВОРОВ)

Миряна Янакиева

Резюме. Статията представя един възможен междутекстов прочит на две стихотворения – „Въздишка” на Яворов и „Вечерна хармония” на Бодлер. Интерпретирани са както структурните аналогии между двата лирически текста, така и значенията, които получават във всяко от стихотворенията общите им образни и смислови съставки. Множеството подобия, установени между творбите на българския и на френския поет, съдействат за това по-ярко да изпъкнат и различията между начините, по които във всяка от тях са осмислени мотиви като време и памет, живот и смърт.


Ключови думи: междутекстовост, лирическа повторителност,символ, смисъл, време, памет

 

 

нагоре


 ЛИТЕРАТУРАТА – НЕ (С)ПОДЕЛЕНАТА ОТГОВОРНОСТ
НА УНИВЕРСИТЕТА
И НА УЧИЛИЩЕТО

Румяна Йовева

Резюме. Този текст предлага размисли и обобщения за отношението на университета и на училището към литературата, за начините, по които тя пребивава в учебните планове и програми, както и за възприемането и осмислянето й от студентите и от учениците. Направен е опит да се откроят причините за провала на литературното образование – институционални и персонални. Проблемът не е частен, той е относим към всички специалности, в които се подготвят учители, към всички учебни предмети в училище. Основанията за интереса към него са в безотрадните резултати в българското образование, които всички виждаме и с които се примиряваме.


Ключови думи: литература, институция, власт, университет, литературно образование, методика, литературна наука, учебни планове и програми

 

 

нагоре


 АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Ангел Петров

Резюме. В статията се анализират проблеми, свързани с възможностите за оценяване качеството на овладявани по време на езиковите занятия с комуникативна насоченост лингвистични знания, умения за общуване и ценностни нагласи на учениците. Оценяването се интерпретира като процес, определящ параметрите на ефективността от извършеното планиране на учебния процес по български език, както и на крайния продукт от неговото осъществяване. Върху конкретен текст, създаден от ученик, се демонстрира приложението на някои техники на оценяване, доказали своята резултатност в реалния образователен дискурс.

Ключови думи: оценяване, техники на оценяване, обучение по български език, лингвистични знания, комуникативни умения, ценностни нагласи на учениците

 

 

нагоре


 ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ЧРЕЗ УЧЕНЕ (ОБУЧАВАЩИ ФУНКЦИИ
НА ОЦЕНЯВАНЕТО
В ХЕТЕРОГЕННАТА КЛАСНА СТАЯ)

Мая Падешка

Резюме. В статията се представят идеи, свързани с възможността за обвързване на процесите на учене и оценяване в часа по български език. За тази цел се припомнят някои теории, осигуряващи възможности за диверсификация на учебно-изпитните процедури с оглед на засилената проактивност и участието на ученика в процесите на овладяването, регулирането и оценяването на знания, умения и нагласи; предлагат се методически варианти, като се прави опит да се приложи моделът на обучаващото оценяване.

Ключови думи: оценяване, типове оценяване, регулация/саморегулация, диверсификация, знание действие

 

 

нагоре


 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Пенка Гарушева

нагоре


 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЗИКОВАТА БИОГРАФИЯ
И ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИ

ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА


Росица Пенкова

Резюме. В статията се представя накратко изследване на езиковата биография и езиковата компетентност на студенти с български произход от Молдова и Украйна, които учат в първи курс в български висши училища. Езиковата биография се свързва с мотивите за учене на български език; самооценката на студентите за равнището, на което владеят български език; възможностите, коитвиждат, за да се повиши ефективността от усвояване на българския език.
Изследването на езиковата компетентност се прави по шест критерия, отчитащи спецификата на ДОИ за учебно съдържание по български език в средното училище. Съставени са 4 теста за проверка на знанията и уменията по български език на студенти от Молдова и Украйна. В рамките на всеки критерий се представят показатели. Чрез тях се конкретизират същността и функциите на свързаното с критерия учебно съдържание, което се очаква да е овладяно от студентите.
В статията се предлага и набор от техники за преодоляване на езикови слабости. Открояват се възможности за усъвършенстване на езиковата подготовка на студентите от Молдова и Украйна в летни курсове в Департамента за информация и усъвършенстване на учители на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Ключови думи: езикова биография, езикова компетентност, техники за преодоляване на езикови слабости, студенти от българските общности в чужбина

 


нагоре

 СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ЕЗИКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS
За понятията стил и регистър
[On The Concepts Style аnd Register] /
Михаил Виденов / Mihail Videnov - стр. 295

icon Отвори пълния текст


Бройната форма на съществителните имена от мъжки род – норми, правила, нарушения
[The Specifi c Plural Form of Masculine Nouns Used After Cardinal Numbers – Norms, Rules, Breaches] /
Галя Михайлова Христозова / Galya Mihaylova Hristozova - стр. 300

icon Отвори пълния текст


ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / LITERATURE
Устни и разговорни маркери като знаци за разговорност в медийния текст
[Toral and Speech Markers as Signs of Colloquial Style in Media Text] /
Андреана Ефтимова, Andreana Eftimova - стр. 311

icon Отвори пълния текст„Приключенията на Лиско...” от Б. Априлов – повествователен стил и художествен смисъл 
[The Fairy-tale Epos “Lisko’s Adventures…” from Boris Aprilov: Narrative Style and Artistic Meaning ] / 
Петър Стефанов / Petar Stefanov - стр. 333

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА / METHODOLOGY

Концепцията за постиженията на учениците по БЕЛ – от ДОИ до конкретните стандарти за оценяване от учителя в процеса на обучение
[The Concept of Achievements of Students in the Bulgarian Language and Literature Class – From the State Educational Requirements to the Specific Standards for Teacher Assessment in the Teaching Process] / 
Яна Мерджанова, Калина Михова / Yana Merdzanova, Kalina Mihova - стр. 344

icon Отвори пълния текст


ОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / TEACHER EXPERIENCE
Информационните технологии в часовете по български език и литература – средство за засилване на интереса 
към предмета при деца билингви (роми) 
[Information Technology in Bulgarian Language and Literature Classes - Means of Increasing Interest 
in the Subject at Bilingual Children (Roma)] /
Даниела Петрова / Daniela Petrova - стр. 362

icon Отвори пълния текстЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И В НАУКАТА / INDIVIDUALS IN EDUCATION AND SCIENCE
150 г. от рождението на проф. Иван Д. Шишманов
[150th Anniversary of the Birth of Prof. Ivan D. Shishmanov] /
Пламен Радев / Plamen Radev - стр. 374

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ / REVIEWS AND INFORMATION
Труд с лингвистични и общокултурни приноси
[Research With Linguistic and Cultural contributions] /
Кирил Димчев / Kiril Dimchev - стр. 378

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 381

icon Отвори пълния текст ЗА ПОНЯТИЯТА СТИЛ И РЕГИСТЪР

 


Михаил Виденов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. С появата на социолингвистиката редица проблеми, смятани преди това за чисто стилистични, станаха социолингвистичен обект. Такъв е и случаят с основните понятия стил и регистър. Те не са синоними. Стилът е преднамерена, умишлена организация на изразните средства за означаване на трите нива: неутрално, високо и ниско. Той е мислене за езика. Регистърът е мрежа от изразни средства, иманентни и типични за социалната природа на участника в речевия акт: в процеса на речта той не ги търси, защото са част от естествения му речев код. И все пак между стила и регистъра няма китайска стена.


Keywords: style, register, speech code, code switchingON THE CONCEPTS STYLE AND REGISTER


Abstract. With the advent of sociolinguistics a number of problems considered to be purely stylistic until then, became an object of sociolinguistic research. Such is the case with the basic concepts style and register. They are not synonymous. Style is premeditated, deliberate organization of means of expression to designate the three levels: neutral, high and low. It is thinking about language. Register is a network of means of expressions which are immanent and typical of the social nature of the speech act participant: in the process of speaking s/he does not search for them because they are part of his/her natural speech code. Nevertheless, there is no Chinese wall between style and register.


Аcad. Prof. Mihail Videnov D.Sc
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

 нагоре
 БРОЙНАТА ФОРМА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ МЪЖКИ РОД – НОРМИ, ПРАВИЛА, НАРУШЕНИЯ

 


Галя Михайлова Христозова
Бургаски свободен университет


Резюме. Бройната форма на съществителните имена от мъжки род, завършващи на съгласен, е една от книжовните правописни норми с
граматически характер, която се нарушава и създава правописни и правоговорни проблеми. В статията се разглеждат основните варианти на употреба на бройна форма, някои по-специфични случаи, правописни и правоговорни особености. Прави се диференциация между употребата на бройна форма и на обикновената форма за множествено число при съществителни имена за не-лица и за лица. Анализират се типични нарушения на нормата.


Keywords: specifi c plural form of nouns, ordinary plural form, cardinal numbers
THE SPECIFIC PLURAL FORM OF MASCULINE NOUNS USED AFTER CARDINAL NUMBERS – NORMS, RULES, BREACHES


Abstract. The specifi c plural form of masculine nouns ending with a consonant which is to be used after cardinal numbers is one of the literary spelling norms of a grammatical character which is often violated and creates spelling and orthoepic problems. The article looks into the main uses of the specifi c plural form, some more specifi c cases, spelling and orthoepic peculiarities. A differentiation is made between the use of the specifi c plural form and the ordinary plural form in nouns for persons and non-persons. Typical breaches of the norm are analyzed.


Prof. Galya Mihaylova Hristozova D.Sc
Burgas Free University

 нагоре

 
 УСТНИ И РАЗГОВОРНИ МАРКЕРИ КАТО ЗНАЦИ ЗА РАЗГОВОРНОСТ В МЕДИЙНИЯ ТЕКСТ

 


Андреана Ефтимова
СУ „Св. Климент Охридски“


Резюме. Статията се опитва да изясни и положи в система няколко много важни понятия за съвременната лингвистика, социолингвистика и теория на медиатекста. В езиковедските дисциплини се влага различен смисъл в понятията, обозначени с термините разговорен стил, разговорна реч, устна комуникация и регистър. Затова е необходимо да се откроят различичното и общото в обхвата на тези понятия. В статията разделям разговорните маркери от маркерите на устната комуникация, които имат еднакви функции обаче в медийния текст – като маркери на разговорността в имитирането на разговорен стил. Маркерите на устната комуникация пък не са зависими от стила, а от регистрите, чийто избор зависи от факторите на конкретната ситуация.


Keywords: mediatext, colloquial style, colloquial speech, oral speech, registerOF COLLOQUIAL STYLE IN MEDIA TEXT


Abstract.
The paper tries to explain a few important notions in contemporary linguistics, sociolinguistics and theory of mediatext. All researchers talk about colloquial style, colloquial speech, oral communication/speech and register, but there is not a consensus on their substance. So it is necessary to look for differences and similarities between these notions. We separate colloquial speech markers from oral communication markers, which have equally functions in written media text – as colloquial speech markers in specially imitation of colloquial style.Associate Professor Andreana Eftimova, Ph.D
Sofi a University “St. Kliment Ohridski“
Faculty of Journalism and Mass Communications

 нагоре
 „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЛИСКО...” ОТ Б. АПРИЛОВ – ПОВЕСТВОВАТЕЛЕН СТИЛ И ХУДОЖЕСТВЕН СМИСЪЛ

 Петър Стефанов
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”Резюме. Статията разглежда онези аспекти на известната приказна поредица на Б. Априлов, свързани с обновяването на жанра и извеждането му до една интелектуално ориентирана хуманистична концепция. Проследява се развитието на първоначалния замисъл на писателя, при което с времето повествованията за Лиско, без да разширяват особено географията си, непрекъснато разширяват своя художествен смисъл. Показва се как художествената игра се премества подчертано в игровото пространство на ума и езика, за да се превъзмогнат клишетата – повествователни, сюжетни, фразеологични, и върху традиционно приказното да се надстрои още нещо – проява на модерно естетическо мислене, в което се отваря подчертано място за иронията, двусмислицата, парадокса. Анализът се стреми да покаже как, като остава в рамките на господстващия идеал на времето за високото предназначение на човека, за обществено служене, Б. Априлов облагородява и хуманизира този идеал, освобождава го от нормативно-императивния му характер, изпълва го с вълнуващ екзистенциален смисъл.Keywords: children’s literature, fairy-tale epos, antitotalitarian pathos, moral ideal, Lisko, absurdism, existence
THE FAIRY-TALE EPOS “LISKO’S ADVENTURES…” FROM BORIS APRILOV: NARRATIVE STYLE AND ARTISTIC MEANING


Abstract.
The current article looks at aspects of the famous fairy-tale series by B. Aprilov, related to remodelling of the genre and its change to an intellectually oriented humanistic concept. It follows the development of the initial intention of the author, showing how the stories about Lisko, without signifi cantly broadening their geographic context, are constantly broadening their artistic meaning. It shows how the artistic game is moving to the game space of mind and language, in order to overcome clichés: narrative, storyline, phraseological, and in order to superstruct on the basis of the traditional fairy- tale, a manifestation of modern aesthetic thinking 0which provides room for irony, ambiguity, and paradox. The analysis aims at revealing how by staying within the boundaries of the predominant ideal of the time for the higher purpose of the human being, for serving society, B. Aprilov enriches and humanizes this ideal, releasing it from its normative imperative character, fi lling it with exciting existential meaning.Petar Stefanov
University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”

 нагоре КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЛ – ОТ ДОИ ДО КОНКРЕТНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
ОТ УЧИТЕЛЯ  В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ


Яна Рашева-Мерджанова
СУ „Св. Климент Охридски”, 
Факултет по педагогика


Калина Михова
134. СОУ „Димчо Дебелянов”,
София


Резюме. През последните години образованието в световен и в национален мащаб се ориентира към компетентностния, конструктивисткия и прагматичния подход. На тази теоретична основа и в търсене на трудните преходи между ДОИ и непосредственото текущо оценяване от учителя в класната стая в статията се предлагат критерии и показатели за оценяване в три посоки: на интерпретативно съчинение; на есе по хуманитарен проблем върху изучавана литературна творба; на есе по житейски проблем (на свободна тема). Компонентите, принципът на изработване и на използване на представените методически стандарти за текущо оценяване по БЕЛ в гимназиалната степен са преносими и за други възрасти и по други учебни предмети. Съгласуването на различни равнища: методическо обединение, училище, регион, национално равнище, само би помогнало в ориентацията и напредъка на нашите ученици в персонален, национален и в международен план.Keywords: achievements – State Educational Requirements – assessment – interpretative work – essay on a humanitarian issue – essay on a worldly issue – criteria and indicators – transferability
THE CONCEPT OF ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN THE BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE CLASS – FROM THE STATE EDUCATIONAL REQUIREMENTS TO THE SPECIFIC STANDARDS FOR TEACHER ASSESSMENT IN THE TEACHING PROCESS


Abstract.
In the recent years, education both worldwide and on a national level has orientated to the competence, constructive and pragmatic approach. On this theoretical base and in the search for the diffi cult transitions between the State Educational Requirements and the direct ongoing assessment by the teacher in the class room, the present article offers assessment criteria and indicators in three directions, namely: of an interpretative work; of an essay on a humanitarian issue on a studied literature work; of an essay on a worldly issue (free elective topic). The components, the principle of development and of use of the used methodical standards for ongoing assessment in Bulgarian Language and Literature at a secondary school level may be also transferred to other age groups, as well as to other study subjects. The coordination at various levels: methodical union, school, region, national level, could only contribute to the orientation and the progress of our students in personal, national and international aspects.Yana Rasheva-Merdzhanova 
Prof. PhD in pedagogy Yana Rasheva-Merdzhanova,
Sofi a University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of PedagogyKalina Mihova PhD
134 Language School

нагоре

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


КЪМ ЧИТАТЕЛЯ / EDITORIAL - стр. 103

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА / METHODOLOGY
Теоретични и практически въпроси на съвременното обучение по български език
[Theoretical and Practical Issues of Contemporary Bulgarian Language Teaching] /
Кирил Димчев / Kiril Dimchev - стр. 106

icon Отвори пълния текст


Обучението по български език и литература като пусков механизъм за трансформация на личен в родов културен опит
[Bulgarian Language and Literature Teaching as a Trigger Mechanism for Transforming Personal into Generic Cultural Experience] /
Яна Рашева-Мерджанова / Yana Rasheva-Merdzhanova - стр. 120

icon Отвори пълния текст


Eлисавета Багряна – единственото женско присъствие в матуритетната програма по литература
[Elisaveta Bagryana as the only Female Presence in the Programe of the State Matriculation Exams in Literature] /
Теменуга Г. Тенева / Temenuga G. Teneva - стр. 132

icon Отвори пълния текстЕЗИКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS

Когнитивни аспекти на овладяването на първи и на втори език
[Cognitive Aspects of First and Second Language Acquisition] /
Росица Кючукова / Rossitsa Kyuchoukova - стр. 141

icon Отвори пълния текстЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / LITERATURE

Българската литература за деца в Китай
[Bulgarian Children’s Literature in China] /
Чен Инг / Chen Ying - стр. 148

icon Отвори пълния текстЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И В НАУКАТА / INDIVIDUALS IN EDUCATION AND SCIENCE

За юбилея на проф. дпн Маргарита Георгиева – признание и уважение!
[For the Anniversary of Prof. PhD in Pedagogy Margarita Georgieva – Recognition and Respect] /
Кирил Димчев / Kiril Dimchev - стр. 154

 icon Отвори пълния текстОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / TEACHER EXPERIENCE

Един алтернативен поглед към обучението по литература. Сътворението на света
[An Alternative View of Teaching Literature. Creation of the World] /
Емилия Неделчева / Emiliya Nedelcheva
- стр. 159

icon Отвори пълния текст
Културологични подходи, интердисциплинарност и образователенпроект (към някои възможности за интегриране
на гражданскотообразование в обучението по български език и литература)
[CulturalApproaches and Interdisciplinary Educational Project (as some Optionsfor Integrating Civil Education
in Bulgarian Language and LiteratureTeaching)] /
Цветелина Драганова / Tsvetelina Draganova - стр. 167

icon Отвори пълния текстРодноезиковото обучение като средство за съхраняване на националната идентичност и формиране
на независима творческа личност
[Native Language Learning as a Means of Preserving the National Identity and Form an Independent Creative Personality] /
Донка Николова / Donka Nikolova - стр. 172

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ / REVIEWS AND INFORMATION
Явление в българистичната и в методическата ни литература
[Phenomenon in Bulgarian Studies and Methodological Literature] /
Мариана Георгиева / Mariana Georgieva
- стр. 181

icon Отвори пълния текст


Юбилейна научна конференция „В сянката на канона“
[Jubilee Scientific Conference "In the Shadow of the Canon"] /
Людмила Малинова / Ludmila Malinova- стр. 187

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS
- стр. 189

icon Отвори пълния текст


ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Кирил Димчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“Резюме. В статията се прави опит да се даде отговор на нерешени теоретични и практически въпроси на обучението по български език, като се имат предвид постановки, формулирани в международни изследвания (и по-специално в PISA 2009 и PIRLS 2006). С оглед на целите на изложението се използват възможностите, които предлага анализът на обсъжданите проблеми на три равнища: теория – норма – образователни практики. Според автора в теорията на обучението по български език е определяща тенденцията за преход от апликационизъм към функционализъм. Обновяване на езиковото образование може да се постигне, като се реализира европейската образователна парадигма с хуманитарна антропологическа насоченост. От органичните връзки между език и култура се определя необходимостта от развиване на културоведски ориентирана методика. Съдържателните ядра в съвременната методика са свързани с понятията език – текст – култура.
На равнище на норма се коментира нуждата от актуализиране на държавните образователни изисквания и на учебните програми.
Чрез решаване на задачи, мотивирани от потребностите, възможностите и интересите на обучаваните, се реализират образователни практики в рамките на образователното взаимодействие. Това предполага постигане на личностноориентиран подход като едно от основните изисквания в европейското образователно пространство.

Keywords:
functionality of Bulgarian Language Teaching, humanitarian anthropological orientation of Bulgarian Language Teaching, culturologicallyoriented methodology, European educational paradigmTHEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF CONTEMPORARY BULGARIAN LANGUAGE TEACHING


Abstract. In the paper an attempt has been made to give an answer to unresolved theoretical and practical issues of Bulgarian Language Teaching having in mind formulations laid down in international studies (in PISA 2009 and PIRLS 2006 in particular). With a view to the objectives of the statement, the opportunities have been used that the analysis of the discussed problems offers at the three levels of theory – norm – educational practices.
According to the author, in the theory of Bulgarian Language Teaching the tendency for a transition from applicationalism to functionalism is crucial. The renovation of language education can be achieved through the realization of the European educational paradigm with an anthropological orientation. It is from the organic connections between language and culture that the necessity of development of culturologically-oriented methodology should follow. Its core areas are linked to the concepts of language – text – culture. At the level of norm the need for actualization of the State Educational Requirements and curricula has been commented.
The educational practices are oriented to a solution of tasks adequate to the needs, possibilities and interests of growing ups. The aim is a personality-oriented approach to be realized that is fundamental for the European Education Space.


Prof. Kiril Dimchev
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КАТО ПУСКОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧЕН В РОДОВ КУЛТУРЕН ОПИТ


Яна Рашева–Мерджанова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“Резюме.
Статията разглежда в първата си част равнищата на трансформации при взаимовръзката култура-образование, за да установи, че в основата на всички нива – от всечовешкото до персоналното, стои формирането на специфично родово самосъзнание. Във втората част се обосновава Езикът – Слово и метамеханизъм за развитие на родовата човешка култура като жизнен смисъл. Прави се преход към възможностите и задачите на обучението по (български) език и литература не просто за формиране на езикова грамотност, а на културен и жизнен опит. Целта на подобна логика е да направи (оче)видни и осъществими хоризонтите на образованието по български език и българска литература не като тясносистемен, а като национален с международни проекции и последици културно-политически приоритет.


Keywords:
culture – generic/personal experience – transformation – Bulgarian language and literature teaching – generic self-consciousness – national priority


BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING AS A TRIGGER MECHANISM FOR TRANSFORMING PERSONAL INTO GENERIC CULTURAL EXPERIENCE


Abstract. The fi rst part of the report examines the levels of transformations in the culture-education interaction in order to determine that the formation of a specific generic self-consciousness lies at the basis of all levels, from the human to the personal one. The second part of the report defi nes Language – Speech and meta-mechanism for developing generic human culture as the meaning of life. A transition is made to (Bulgarian) language and literature teaching resources and tasks as developing not only language skills, but cultural and life experience. The purpose of such logic is to make Bulgarian language and literature teaching prospects obvious and feasible not as system-specifi c but as national cultural and political priority with international views and consequences.


Prof. PhD in pedagogy Yana Rasheva–Merdzhanova 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, 
Faculty of Pedagogy

 

нагоре


ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – ЕДИНСТВЕНОТО ЖЕНСКО ПРИСЪСТВИЕ В МАТУРИТЕТНАТА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА


Теменуга Г. Тенева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“Резюме.
Статията представя концепция за преподаването на Елисавета Багряна в гимназиалния курс като единственото женско присъствие в програмата за зрелостния изпит. За обяснение на специфичния начин, по който жената творец изразява себе си и света, се използва понятието „матриарх“, коментирано от Милена Кирова в „Бедата на „матриарха“: жените и канонът в литературата“. Предлагат се интерпретации на два от текстовете на поетесата, изказващи познати литературни теми в различието на мисленето и преживяването им от жена и творец с уникален авторски почерк.

Keywords: Bagryana, matriarch, teaching of literature in school, characteristics of female writingELISAVETA BAGRYANA AS THE ONLY FEMALE PRESENCE IN THE PROGRAME OF STATE MATRICULATION EXAMS IN LITERATURE


Abstract. The article presents a concept of teaching the words of Elisaveta Bagryana in high-school as the only female presence in the program of state matriculation exams in Literature. To explain the specifi c way in with a female creative thinker expresses herself and the world the term “matriarch“ is used . It was commented on by Milena Kirova in the “Plight of “matriarch“: women and the canon in Literature“. Interpretation of two of the texts of the poet are offered, expressing of difference of thinking and experiencing of familiar literary themes by a woman and a creative thinker with unique author’s style.


Chief Assist. Prof. Temenuga Teneva Ph.D. 
Shumen University „Konstantin Preslavsky“

нагоре


КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ НА УСВОЯВАНЕТО НА ПЪРВИ И НА ВТОРИ ЕЗИК


Росица Кючукова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“Резюме.
В статията се обосновава необходимостта от изучаване на първия и втория език в единство, което е от изключително значение за практиката. Разглежда се проблемът за езиковото усвояване като централен за когнитивната наука и се проследяват особеностите при усвояване на първия и втория език. Подчертава се, че детето изгражда уникална мозъчна архитектура, която съответства на първия език без никакви ограничения. Посочват се отличителните черти на езиковото усвояване и научаване, очертани от когнитивната и компютърна наука, както и нарастващото с възрастта значение на социалните и културните фактори. Езиковото усвояване на първия и втория език се проследява в различните възрасти, изтъкват се онези фактори, които подпомагат процеса на научаване, и как те могат да бъдат използвани в практиката.Keywords: language acquisition, fi rst and second languages, synergy of studying the first and second language acquisition, age, social and cultural factors, importance for practiceCOGNITIVE ASPECTS OF FIRST AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION


Abstract. In the paper the necessity of the fi rst and second language acquisition to be studied in synergy has been substantiated that is of greatest importance to practice. The language acquisition problem is revealed as central for cognitive science and the characteristics of the fi rst and second language acquisition have been traced out. It is underlined that the child builds up unique brain architecture to correspond completely to the peculiarities of the fi rst language without any limitations. The features of language acquisition and learning outlined by cognitive and computer science have been shown as well as the increasing with age importance of social and cultural factors. The fi rst and second language acquisition has been followed in different ages, those factors which support the learning process have been pointed out and how they can be used in practice.


Dr. Rossitsa Kyuchoukova
Sofia University “St. Kliment Ohridski“

 

 

нагоре


БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА В КИТАЙ


Чен Инг
Катедра по български език и култура
към Факултета по европейски езици
на Пекинския университет за чужди езици
КНРРезюме.
Предложената статия има за предмет рецепцията на българската литература за деца в Китай. Вниманието на китайските преводачи към тази литература датира едва от 80-те години на миналия век, когато Китайската народна република приема политиката на отваряне към света. Преводът на преразказани български фолклорни приказки преобладава пред съвременната българска литература за деца. В текста се посочват голяма част от заглавията на преведените произведения. Специално внимание се обръща на съвпаденията в традиционната ценностна система на двата народа.Keywords: translation, Bulgarian Children’s Literature, ChinaBULGARIAN CHILDREN’S LITERATURE IN CHINA


Abstract. Chinese translators turned their attention to this literature as late as the 1980’s, when The Peoples Republic of China accepted the politics of opening up to the world. The translation of retold Bulgarian folklore and fairytales dominates over the translation of contemporary Bulgarian Children’s literature. The traditional value systems of both peoples coincide, in that they are very similar to each other.


Chen Ying
Beijing Foreign Studies University,
Faculty of EU Languages and Cultures

 

нагоре

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / LITERATURE
Погледи към индивидуализма на Пенчо Славейков
[Perspectives on the Individualism of Pencho Slaveykov] / 
Сирма Данова / Sirma Danova - стр. 391

icon Отвори пълния текст


За един разказ на Йордан Йовков
[About one Short Story by Yordan Yovkov] / 
Веселин Андреев / Veselin Andreev - стр. 406

icon Отвори пълния текст


ЕЗИКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS
Предложният израз колкото до като средство за маркиране на топик (подтема)
[The complex колкото до preposition as means for topicmarking] /
Ласка Ласкова, Ивелин Димитров / Laska Laskova, Ivelin Dimitrov - стр. 419

icon Отвори пълния текст


Разговорният дискурс – начин на изследване
[Conversational Discourse: Way of Studying] / 
Росица Кючукова / Rossitsa Kyuchoukova - стр. 430

icon Отвори пълния текст

 
МЕТОДИКА / METHODOLOGY
Как да се изучава българският език в средното училище? (Резултати от анкета със специалисти филолози)
[How to study Bulgarian et secondary school? (Results of a survey with philologists)] /
Кирил Димчев / Kiril Dimchev - стр. 438

icon Отвори пълния текст


Междутекстовостта в обучението по литература. Функция на епиграфите в романа „Железният светилник“
[Intertextuality in teaching literature. Function of the epigraphs in the novel „The Iron Candlestick“] /
Милена Миланова / Milena Milanova - стр. 446

icon Отвори пълния текст


ОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / TEACHER EXPERIENCE
Интегриран урок по български език и биология на тема „Публично изказване“ в среда за е-обучение
[An integrated lesson in Bulgarian language and Biology on the topic of „Public speaking“ in an e-educational environment] /
Фани Попова, Николина Моллова / Fani Popova, Nikolina Mollova - стр. 457

icon Отвори пълния текст


ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И В НАУКАТА / INDIVIDUALS IN EDUCATION AND SCIENCE
Мисията на доктор Иван Богоров
[The mission of Dr. Ivan Bogorov] /
Донка Димитрова / Donka Dimitrova - стр. 463

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ / REVIEWS AND INFORMATION
„Сънища и безсъници“ 
[Dreams and Sleepless Moments] /
Надежда Цочева / Nadezhda Tsocheva - стр. 470

icon Отвори пълния текст


Нов сборник с литературоведски изследвания
[New Collection of Theory of Literature Works] /
Александра Антонова / Alexandra Antonova - стр. 475

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 477

iconОтвори пълния текст


ПОГЛЕДИ КЪМ ИНДИВИДУАЛИЗМА НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ


Сирма Данова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Във фокуса на настоящото изследване е понятието индивидуализъм, традиционно прикрепяно към фигурата на Пенчо Славейков. Проследяваме употребите на термина от началото на ХХ век до периода между двете световни войни. Специално внимание обръщаме на функционалния зев между ранни концептуализации на индивидуализма при Владимир Василев и Спиридон Казанджиев и лансирани от тях през 30-те дефиниции, помиряващи и заздравяващи връзката между писателя и колектива. Разказът за жизнерадостта у Пенчо Славейков се оказва общо място в рецепцията през 30-те. Идеологията на жизнерадостта може да се идентифицира обаче като ключова още при първата литературноисторическа обосновка на т.нар. „нов индивидуализъм“ в статията на Владимир Василев „Живот в смъртта“ (1906), изтъкваща специфичния за Славейков езически индивидуализъм.


Keywords: individualism, crisis, vitalism, paganism, “life in death“PERSPECTIVES ON THE INDIVIDUALISM OF PENCHO SLAVEYKOV


Abstract.
This article focuses on the concept of individualism recurrently applied to the personality and work of Pencho Slaveykov. It discusses the ways in which the concept has been used from the beginning of the 20th century till the period between the two World Wars. A functional gap is identifi ed between some early defi nitions of individualism by Vladimir Vasilev and Spiridon Kazandzhiev, on one hand, and their later conceptualizations during the 1930s, on the other hand, which reconciliate and reconnect the author and the society. Pencho Slaveykov’s vitalism is shown to be a widely disseminate critical narrative during the 30s. Vitalistic ideology plays however a crucial role already in the pioneering article by V. Vasilev Live in Death (1906) which conceptualizes the „new individualism“ of Pencho Slaveykov and emphasizes its paganistic essence.Sirma Danova
Student in PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре

 


ЗА ЕДИН РАЗКАЗ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ
На проф. Никола Георгиев – с уважение и признателност


Веселин Андреев

СОУ „Климент Охридски“ – Варна


Резюме.
Статията разглежда един емблематичен разказ на Й. Йовков – По жицата, с амбицията неговите герои и проблематика да се отклонят от традиционнобитовото, узуалното или „пространственото“ (вж. Войчех Галонзка, Опитомяването на скорпионите. „Глаукс“, 1994) им схващане и тълкуване и да подирят обяснение в „многозначната смътност“ (Н. Георгиев) на идеалистичното и необяснимото, без които човешкият живот и художествената литература са немислими.


Keywords: Deep structure (without unnecessary thorough analysis of the grammar of the text); poetics of the refusal to completeness (clamor inconcomitans); poetics of the tendency to completeness (clamor concomitans); text code (signal system of the text); last perspectiveABOUT ONE SHORT STORY BY YORDAN YOVKOV


Abstract.
The article examines an emblematic short story written by Yordan Yovkov, Along the Wire, striving to digress its characters and problematic area from the traditional lifestyle, usual or „spatial“ (proxemics – see Voycheh Galonzka, The Taming of the Scorpions.(Glauks“, 1994) comprehension and interpretation and looks for explanation in the „signifi cant vagueness“ of the idealistic and inexplicable without which human life and literature are unthinkable.Veselin Andreev
Kliment Ohridski, SOU

нагоре


ПРЕДЛОЖНИЯТ ИЗРАЗ КОЛКОТО ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА МАРКИРАНЕ НА ТОПИК (ПОДТЕМА)


Ласка Ласкова,

Ивелин Димитров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Статията разглежда колкото до като лексикална единица, служеща за маркиране на топик (подтема). Изследването, направено въз основа на текстолингвистичен анализ на над 650 примера, показа, че предложната колкото до фраза не представлява нито аргумент, нито адюнкт, а въвежда идентифицируем топик (остатъчен или т. нар. топик в китайски стил). Тези резултати повдигат въпроса дали стандартната дефиниция за частта на речта, към която принадлежи колкото до, отразява и този тип употреба.Keywords: information structure, text organization, topic, prepositions functionsTHE COMPLEX КОЛКОТО ДО PREPOSITION AS MEANS FOR TOPIC MARKING


Abstract.
This paper investigates the use of Bulgarian preposition колкото до as a lexical unit that serves to mark a topic constituent. The study, based on a textual analysis of over 650 examples, shows that the prepositional колкото до phrase functions neither as an argument nor as an adjunct, but introduces an identifi able (residual or china-style) topic. The results give rise to the question whether the standard defi nition of the word class to which колкото до belongs actually covers this particular type of usage.Laska Angelova Laskova, Ph.D. Assistant Professor
Sofia University „St. Kliment Ohridski“


Ivelin Dimitrov
student, bachelor degree
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре

 

 


РАЗГОВОРНИЯТ ДИСКУРС – НАЧИН НА ИЗСЛЕДВАНЕ


Росица Кючукова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме
. Статията е посветена на едно от най-актуалните и модерни направления в съвременната лингвистика – конверсационния анализ (или анализ на разговорите), като се търсят проекциите на неговото развитие в българското езикознание, както и приложението му в учебната практика. Представени са основни теоретични постановки и принципи, илюстрирани и интерпретирани
с примери в различни ситуации; дефинирани са основните термини в изследванията на разговорния дискурс и са разкрити проблемите с транскрипцията.


Keywords and phrases: conversation, conversation analysis, conversation structure, turn-taking, overlappings, institutional interactions, transcriptionCONVERSATIONAL DISCOURSE: WAY OF STUDYING

Abstract. The paper is dedicated to one of the most topical and modern fields in contemporary linguistics – conversation analysis (or analysis of conversations) searching the projections of its development in Bulgarian linguistics as well as its application in school practice. The fi eld’s basic theoreticians and principles have been presented illustrated and interpreted by examples in different situations; the basic terms in the studies of conversational discourse have been defi ned and the problems with transcription have been revealed. Dr. Rossitsa Kyuchoukova 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре


КАК ДА СЕ ИЗУЧАВА БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ?
(РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ФИЛОЛОЗИ)


Кирил Димчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Обект на анализ в статията е състоянието на обучението по български език в средното училище. За отправна точка на анализа са послужили отговорите на 15 въпроса, зададени от К. Исса в книгата „На изток от Драгоман (15 въпроса за българския език)“. Анализират се отговорите на избраните от авторката респонденти на въпроса „Как да се преподава български език в училище?“. Основната теза на автора е, че много от слабостите в езиковото образование се дължат на недостатъчното съобразяване със специфичните му функции и с начините, по които тези функции се реализират. В съществуващите справочници има неуточнени или остарели постановки и това се отразява на езиковата култура на широки обществени среди, при издаването на учебници за средните училища, при подготовката на студенти – бъдещи учители, и пр. Статията завършва с посочване на актуални, но все още нерешени проблеми на обучението по български език.


Keywords: specifi cs of the subject Bulgarian as a fi rst language, optimization of Bulgarian language teaching, functional technological solutions, updating of educational content.HOW TO STUDY BULGARIAN AT SECONDARY SCHOOL?
(Results of a survey with philologists)


Abstract. The object of analysis in this article is the state of teaching Bulgarian at secondary school. The answers to 15 questions asked by K. Issa in her book „East of Dragoman (15 questions about Bulgarian language)“ were used as starting point of the analysis. Selected answers to the question „How to teach Bulgarian language at school?“ are analyzed. The main thesis of the author is that many of the weaknesses in language education are due to insuffi cient compliance with its specific functions and with the ways these functions are realized. In existing reference materials there are some unspecifi ed or outdated formulations which affect the language culture of the wide public, the publishing of textbooks for secondary schools, the preparation of students as future teachers, etc. The article ends by indicating some current but still not resolved issues of Bulgarian language teaching.Professor Kiril Dimchev
Sofia University „St. Kliment ohridski“

нагоре

 

 


 МЕЖДУТЕКСТОВОСТТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА. ФУНКЦИЯ НА ЕПИГРАФИТЕ В РОМАНА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“


Милена Миланова
ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин


Резюме.
Статията предлага поглед към междутекстовостта като относително нова тема в методиката на обучението и представя литературата във връзка с фолклор, мит, етнология. Осмислянето на тези връзки би дало възможност на учениците за дълбочинно разчитане на художествения текст. Обект на изследване са епиграфите в романа „Железният светилник“ от Д. Талев. Цитатите от
народни песни са „вход“ към творбата и представят един от най-достъпните за анализ типове междутекстовост.Keywords: Intertextuality, epigraphs, The Iron Candlestick, D. Talev, folkloreINTERTEXTUALITY IN TEACHING LITERATURE FUNCTION OF THE EPIGRAPHS IN THE NOVEL „THE IRON CANDLESTICK“Abstract. The article offers an insight into intertextuality as a relatively new topic in the methodology of teaching and presents literature in its connection with folklore, myth, ethnology. The students’ realization of this connection would give them the possibility of going deeper into the literary text. The study objects are the epigraphs in D. Talev’s „The Iron Candlestick“. The quotations from folk songs are a kind of „entrance“ to the literary work and present the type of intertextuality which is easiest to analyse.Milena Milanova, teacher
„I.Radichkov“ Foreign language school

нагоре

 


 

 

 

 

 where bg

epale