Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 15, 2018

Механизмът за обхват става постоянно действащ

До 08.05.2018 включително могат да се подават предложения и мнения към публикувания на сайта на МОН проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

С превръщането на Механизма в постоянно действащ страната залага като приоритет намаляване на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система под 11%.
Институциите натрупаха опит в прилагането на Механизма и сега се прави следващата стъпка – реализиране на устойчивост на постигнатите резултати. Механизмът включва създаването на екипи за обхват; взаимодействие на институциите по прилагането на мерки за обхващане; отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците; подобряване на координацията при прилагане на санкции спрямо родители, които остават неангажирани с образованието на децата си; редовен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на санкции на тези родители.
Нови моменти в проекта на Постановлението са взаимодействие на институциите за проследяване упражняване на правото на децата на задължително образование при пътуване и миграция; обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците; внедряване, развитие, поддържане и управление на информационна система за реализация на Механизма. Екипите за обхват се обвързват с конкретни образователни институции. Районът на обхват на всеки екип включва прилежащия район/прилежащите райони на една или повече образователни институции. При осъществяване на дейностите за обхващане, включване и превенция на децата и учениците, които не са обхванати, които са отпаднали или които са в риск от отпадане от образователната система, институциите си взаимодействат и обменят информация по ясно регламентирана процедура с конкретизирани срокове и задължения. Необходимите за работата на Механизма средства са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.
На страницата на МОН е публикуван и проект за промени в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. На общините се дава възможност да насочват деца, чийто майчин език е ромски, към определени от тях училища, ако родителите го желаят и има свободни места в тези образователни институции. Осиновените деца ще могат да посещават училище близо до дома си независимо от момента на тяхното осиновяване. Дете с един починал родител, както и дете от семейство с повече от две деца ще могат да ползват определени предимства в групите при класиране за I клас.
Другата промяна е свързана с възможностите всяко училище по специалности от професионално направление „Изкуства“ с решение на педагогическия съвет да може да провежда изпит за проверка на способностите. Профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ могат да разширят областите на състезанията, на които да се явяват учениците, желаещи да продължат обучението си в V клас на места от държавния план-прием. Променен е и срокът за утвърждаване със заповед на държавния план-прием от компетентния орган, което ще позволи административният акт да бъде публикуван за обществено обсъждане.

 

Четете повече в бр. 15, 12 – 18 април 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale