Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 18, 2018

Добрият опит става политика

Интегрират мерките срещу отпадане от образователната система. 

Въвеждането на задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст, което до края на 2020 г. да обхване 90%, е сред новостите в приетия от Министерския съвет план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Всяка година ще се предоставят и по 11 500 000 лв. за еднократна помощ за деца, записани в I клас, като мярка за осигуряване на равен достъп до образование на ученици от семейства от социално слаби и уязвими групи.
Документът предвижда интегрирани мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, създаден през 2017 г. Целта е добрият опит от дейностите в изпълнение на Механизма да се превърне в устойчива политика за превенция на отпадането от училище.
До края на периода в мерките за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности се предвижда да бъдат включени над 19 000 деца.
Редица дейности са разписани и за подобряване ефективността на взаимодействието с родителите с цел задържане на децата и учениците в училище и повишаване на образователните им резултати.


Четете повече в бр. 18, 3 – 9 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale