Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 19, 2018

Идва ли ренесанс за научните изследвания

На сайта на МОН е публикуван проект на Решение на МС за приемане на Оперативен план за изпълнение на първия етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания у нас (2017 – 2030 г.). 

Бележки и становища по него могат да бъдат изпращани до 4 юни т.г. включително.
Идеята на Стратегията е да се осигури висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания, на необходимостта от повишаване на жизнения стандарт и социалния статус на заети с научноизследователска дейност. За да се постигне това, от изключително значение са развитието, поддържането и ефективното използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, както и осигуряването на достъп до европейска и международна научна инфраструктура. Основен фактор за развитие на науката е постоянният обмен на идеи и знания, който се осъществява посредством достъп до научна информация, отворен достъп до научни резултати, мобилност на учените, участие в научни форуми и трансгранично научно сътрудничество. Оперативният план съдържа дейности и инструменти за постигане на оперативните и специфичните цели на Стратегията, както и индикатори за изпълнение. Предвидени са механизми за мониторинг и оценка на изпълнението.
Националната стратегия за развитие на научните изследвания си поставя две основни задачи – подпомагане на системата за научни изследвания в Република България и превръщане на научния сектор в основен фактор за изграждане на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Приоритетните дейности са фокусирани върху финансиране на научните изследвания и оценка на научните организации.

 

Четете повече в бр. 19, 10 – 16 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale