Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 22, 2018

Как се става професор

Проект разписва подробно минималните национални изисквания. 

Посочени са необходимите точки по шест групи показатели в деветте научни области и съответстващите им направления, на които трябва да отговарят кандидатите за образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" и за заемането на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор.
Проектът на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав е публикуван на страницата на МОН за обществено обсъждане. Измененията следват приетите през април поправки в ЗРАС, с които се въвеждат минималните национални изисквания.
Освен минималните национални изисквания висшите училища и научните организации могат да определят в правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академични длъжности.
Най-големи са минималните изисквания за заемане на длъжността "професор", като в повечето научни области минимумът е 550 точки.
Така например кандидат за професорско място в област "Педагогически науки" трябва да има общо 550 точки, като от тях 50 са за дисертационен труд за присъждане на степен "доктор" и 100 - за хабилитационен труд. Още 200 точки се изискват от научни публикации, по 100 точки - за цитирания и за преподавателска дейност, участие в проекти и създаване на учебници..


Четете повече в бр. 22, 31 май – 6 юни 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale