Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 25, 2018

Овце, овци и един изпит

Националното външно оценяване в IV клас за 2018 г. включваше текста „Вълци, овце и овен“. 

В него от думата овца бяха употребени формите овце, овцете и две овце. Развълнувани родители задаваха въпроси в социалните мрежи как е правилно – овце или овци.
Съществителните притежават граматичните категории род и число. Думата овца е от женски род, но противно на най-честия модел думи от женски род да образуват множествено число с окончание -и (тип жена – жени), тя има две дублетни множествени форми: овце и овци (подобен е случаят при свиня – свине, свини). Причината е историческа и се корени в принадлежността на думата овца към склонитбен тип старобългарски съществителни, които са образували множествено число с различна от и морфема. Поради загубата на падежите в историческия развой на българския език при съществителните са се наложили по-продуктивните окончания за множествено число. Затова множественото число на думата овца е започнало да се образува по същия начин като множественото число на преобладаващия брой думи от женски род, т.е. с окончание -и. Както у авторите класици, така и в днешния език се срещат и двете:
„Моята служба у лелини беше да паса овцете.“ (Елин Пелин „Ангелинка“); „Когато бях овчарин и овцeте пасях“ (Ив. Вазов. „Овчар“ с вариант овците в различни публикации на творбата).
Мечка уби две овци в обор; „Двете овци“ ЕООД // Мечка уби две овце; Спипаха крадец на две овце (интернет).
Дублетността при тези форми не е отменена, нито има основание за нейното отхвърляне. Тя успешно съчетава съвременната речева практика и историческото наследство, напомняйки, че сме носители на вековен и богат език.

Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова
работи в Секцията за история на българския език към Института за български език при БАН.Четете повече в бр. 25, 21 – 27 юни 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale