Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 27, 2018

Правна рамка и нормативна рамка

Има ли разлика в значението на словосъчетанията правна рамка и нормативна рамка? 

Многозначната дума рамка тук е употребена със значение ‘обхват, предел, граници, в които нещо съществува и се развива’. Съдържателното различие между словосъчетанията произтича от семантиката на прилагателните правен и нормативен. Първото прилагателно е производно от съществителното право (разбирано като ‘съвкупност от установените в дадено общество правила, които се поддържат от държавната власт и уреждат отношенията между хората и институциите в дадено общество’). Второто произхожда от латински (лат. normativus) и се свързва семантично със съществителното норма. Правен означава ‘който се отнася до правото; юридически’, а нормативен – ‘който се отнася до някакви норми, отразява, посочва и определя някакви норми’.
Съществителното норма има по-широко значение от съществителното право. Нормите не са само правила, установени със закон или друг държавен акт, а може да бъдат също признати в дадена общност обичаи, изисквания, предписания, установен ред и пр., които се смятат за задължителни. Следователно от двете понятия нормативна рамка е по-широкото, а правна рамка е по-тясното по значение.
В някои контексти обаче прилагателните правен и нормативен може да функционират като частични (непълни) синоними. Същото се отнася и за словосъчетанията правна рамка и нормативна рамка, правно положение и нормативно положение, правен акт и нормативен акт, правна уредба и нормативна уредба и др., които в някои случаи се употребяват за изразяване на сходно значение.

Д-р Кристияна Симеонова
е главен асистент в Секцията по терминология и терминография на Института за български език при БАН.


Четете повече в бр. 27, 5-11 юли 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale