Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2018

Дрони като клони или дронове като клонове

Преобладаващата част от едносричните съществителни имена от мъжки род образуват множествено число с окончание -ове (столове, кранове, китове), докато при многосричните окончанието обикновено е -и (учители, продукти). 

Срещат се и някои изключения: вятър – ветрове, огън – огньове, център – центрове; швед – шведи, шоп – шопи, ген – гени, зъб – зъби, сноб – сноби. Има някои съществителни, които образуват няколко различни форми за множествено число (понякога в зависимост от различните си значения): клон – клони и клонове, лист – листи и листове, както и листа.
При навлизането на нови чужди думи в българския език се търси модел за образуването на техните форми, най-често по аналогия с познати думи. В случая с думи като файл, сайт, блог няма колебание за образуването на формите за множествено число (файлове, сайтове, блогове). Не е такъв случаят обаче с думата дрон, при която съществуват колебания относно формата за множествено число. Това се дължи най-вероятно на аналогията с думата клон и формите клони и клонове. Формата дронове се използва два пъти по-често от формата дрони, което свидетелства за нейното налагане. Колебания има и при думи като мейл (мейли е по-често срещано от мейлове), туит (туити или туитове), куиз (куизи и куизове), круиз (круизи и круизове).
При колебание е препоръчително да се избере по-широко използваният модел – окончание -и за многосрични думи и окончание -ове за едносрични. Където е възможно, е препоръчително да се използва българският еквивалент на чуждите думи, при който няма колебание във формите – въпросници вместо куизи/куизове, пътешествия вместо круизи/круизове.

Д-р Ивелина Стоянова
е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.

Четете повече в бр. 32, 9 – 15 август 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale