Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 43, 2018

Недей да грешиш форми с недей, недейте!

Повелителното наклонение е категория на глагола, която показва, че действието се извършва по волята на говорещото лице.

Със специални форми за второ лице единствено число и второ лице множествено число ние предаваме молба, заповед, съвет, увещание, пожелание и др. Например: реши/решете задачата. Ако искаме да изразим забрана нещо да се извърши, използваме два типа форми=
1. С частицата за отрицание не. По този начин се образуват форми само от глаголи от несвършен вид: сравни невъзможното не реши, не решете и правилното не решавай, не решавайте.
2. Описателни отрицателни повелителни форми. За образуването им се използват спомагателните думи недей, недейте. По произход самите те са отрицателни повелителни форма на старобългарския глагол дэяти ‘правя, извършвам нещо‘ за второ лице единствено число и второ лице множествено число: не дэи, не дэите ‘не прави, не пречи; не правете, не пречете‘.
Недей и недейте се свързват с частицата да и сегашното време на глагола: недей да говориш, недейте да говорите. Същите спомагателни форми може да се съчетават с така наречените съкратени инфинитиви, като се пропуска частицата да: недей гледа, недейте писа, но този тип е с все по-намалена честота на употреба, особено сред младите хора. Това, което се смята за груба граматическа грешка, е след недей и недейте глаголът да е в повелително наклонение, защото така се получават две повелителни форми една до друга:
Погрешно: Недей пиши! Правилно: Недей да пишеш!
Погрешно: Недейте приказвайте! Правилно: Недейте да приказвате!

Проф. д-р Марияна Цибранска-Костова работи в Секцията за история на българския език към Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“.

 

Четете повече в бр. 43, 25 – 31 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale