Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 3, 2019

100 хора

Наскоро се появи новина, че 167 000 хора у нас между 15- и 24-годишна възраст нито учат, нито работят.

Използва ли се думата хора с бройни числителни (напр. петима, двадесет), с числителни за приблизителност (напр. двама-трима), както и с местоимения за количество като няколко, колко?
Думата хора има само форма на множествено число и се използва като множествено число на човек. При изразяване на брой хора по-често се използва обаче думата души (също само в множествено число, бройна форма, и с ударение на у): един човек – двама души, няколко души, 100 души – много хора, хиляди хора. Среща се и колко хора, няколко хора, но не и двама хора, петима хора. Понякога може да се срещне и бройна форма на думата човек: 100 човека.
От друга страна, думата хора се среща и в съчетания като млади хора, стари хора, бедни хора. Тогава при комбиниране с числителни бройни по-често се използва хора или човека, но не души: 167 хиляди млади хора (по-рядко) 13 млади човека, 200 възрастни хора, 10 възрастни човека, няколко бедни хора. При други съчетания като хора с увреждания преобладава употребата на души след бройни числителни: 120 хиляди души с увреждания, (по-рядко) сто човека с увреждания или сто хиляди хора с увреждания. (Примерите са от заявки за търсене в интернет.)
Трябва да отбележим, че според Официалния правописен речник на българския език (изд. „Просвета“, София, 2012) думата човек, както и другите думи от мъжки род за лица, нямат бройна форма за множествено число и е неправилно да се използва двама човека. Употреби като двама млади човека са по-разговорни и трябва да се избягват в официалното общуване.
Като препоръка можем да обобщим, че след бройни числителни трябва да се използва думата души (167 000 души), а когато има прилагателно име след числителното, се допуска употребата на хора: десет млади хора.

 

Д-р Ивелина Стоянова
e сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.

 

 Четете повече в бр. 3, 17 – 23 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale