Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

 CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ


Афоризми в дългия път на педагогическия опит [Aphorisms on the Long Road of Teaching Experience] /
Radoslav Radev / Радослав Радев - стр. 223

 

 icon Отвори пълния текст


BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN ELEMENTARY SCHOOL / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Лиро-епосът и лириката в началното училище [The Lyric Epos and Lyric Poetry in Primary School] /
Румяна Йовева / Rumyana Yoveva - стр. 227

 

 icon Отвори пълния текст


LINGUISTICS / ЛИНГВИСТИКА
За политическата коректност на учебниците по български език за чужденци през социализма
[About Political Correctness in Textbooks of Bulgarian for Foreigners in Socialism]
Андреана Ефтимова / Andreana Eftimova - стр. 248

 

 icon Отвори пълния текст


Модата в езика [Modernity in Language]
Мария Жерева / Mariya Zhereva - стр. 255

 

 icon Отвори пълния текст


LITERATURE / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Унаследяването и произходът. Два модела на женска идентичност в по- езията
[The Problems of Parentage and Inheritance. Two Models of Women Identity in Poetry (Elisaveta Bagryana, Dora Gabe)]

Кристина Йорданова / Kristina Yordanova - стр. 261

 

 icon Отвори пълния текст


TEACHER EXPERIENCE / ОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Развитие на творческите способности на учениците чрез извънкласни дейности
[Development of Creative Abilities Through Extracurricular Activities]
Мария Николова / Mariya Nikolova - стр. 274

 

 icon Отвори пълния текст


Овладяване на умения за четене с разбиране на смисловата връзка между изреченията в повествователен и описателен текст в трети клас 
[Mastering the Reading Skills by Understanding the Semantic Relation Between Sentences in Narrative and Descriptive Text in Third Grade]
Зайнепа Билюл Юрук / Zaynepa Bilyul Yuruk - стр. 288

 

icon Отвори пълния текст

 
Към проблема за познаването на видовете прилагателни имена в учи- лище
[The Problem about Discerning the Different Types of Adjectives on School]
Тодор Лазаров / Todor Lazarov - стр. 296

 

 icon Отвори пълния текст

 

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE ABROAD / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА
Конференция „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”
[Quality Models for Learning Bulgarian Language Abroad]
Мая Падешка / Maya Padeshka - стр. 301

 

 icon Отвори пълния текст


Лекторатът по български език и култура в университета „Македония“ в Солун
[Bulgarian Language and Culture Lectureship at the University „Makedonia“ in Thessaloniki]
Мирена Пацева / Mirena Patseva - стр. 308

 

 icon Отвори пълния текст


REVIEWS AND INFORMATION / РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
Родно – фолклорно – фолклоризации [Native – Folklore – Folklorization]
Бисера Дакова / Bisera Dakova - стр. 311

 

 icon Отвори пълния текст


Книга за развиване на критическото мислене чрез обучението по българ- ски език
[A Book on Developing Critical Thinking Skills within Bulgarian Language Teaching]
Илияна Горанова / - стр. 314

 

 icon Отвори пълния текст


100 години кирилометодиевистика в БАН [One Hundred Years of Cyrillo- Methodian Studies at the  Bulgarian Academy of Sciences]
Десислава Найденова / Desislava Naydenova - стр. 319

 

 icon Отвори пълния текст


READ IN THE LATEST ISSUES OF „AZ BUKI“ JOURNALS /
В НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“ ЧЕТЕТЕ - стр. 323

GUIDE FOR AUTHORS / УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ - стр. 325


 ЛИРО-ЕПОСЪТ И ЛИРИКАТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Румяна Йовева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Резюме. Текстът  предлага теоретични и технологични аспекти на мето- дика за изучаване на лиро-епос и лирика в началното училище. Основопо- лагащият принцип за работа по литература е: изучаването на художествения текст е съобразно неговата жанрова идентичност. Този принцип, както и мястото на включените обекти в учебното съдържание, определят логиката и структурата  на текста. Прегледът на жанровата характерология аргумен- тира проект за изучаване на лиро-епически текст и проект за изучаване на стихотворение. Проектите визират компонентите/равнищата за осмисляне на творбите в учебния процес по литература във 2. – 4. клас и са адаптирани за ученическата аудитория. Многото примери с текстове от читанките кон- кретизират и валидизират теоретичните постановки и особено – функциони- рането на проектите.

Keywords: fiction text, genre, lyric poetry, lyric epos, poetry, verse, lyric speaker, lyrical hero

THE LYRIC EPOS AND LYRIC POETRY IN PRIMARY SCHOOL

Abstract. The article suggests some theoretical and technological aspects of the methodology of teaching lyric epos and lyric poetry in primary school. A fundamental principle of literature lessons is: studying a fiction text depends on its genre. This principle, as well as the units included in the educational content, determines the logic and the structure of the text. The overview of genre characteristics is the reason for a project studying a lyric epical text and a project studying a poem. The projects focus on the components/levels of understanding of literary works in the learning process in 2nd – 4th grade and they are adapted for the student audience. The great number of text examples in the reader books specifies and validates the theoretical principles and especially – the functioning of the projects.

Prof. Rumyana Yoveva, DSc.
University of Shumen

нагоре


 ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА

Андреана Ефтимова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Текстът разглежда влиянието на социалния контекст върху езика и мисленето, както и обратната взаимовръзка. Предлага се анализ на идеоло- гическата картина на света в един учебник по български език като чужд от 80-те години на миналия век, който помага да се осъзнае ролята и значимостта на социалния контекст в езиковото обучение, тъй като усвояването на езика изисква познаването на социалната среда и политически коректното за пери- ода езиково поведение, което тя налага.

Keywords: social context, second learning education, textbook for foreigners, political correctness of Bulgarian worldview, Socialism

ABOUT POLITICAL CORRECTNESS IN TEXTBOOKS OF BULGARIAN FOR FOREIGNERS IN SOCIALISM

Abstract. The paper studies the interplay of social context on language and thought. There is an analysis of Bulgarian worldview during Socialism in an textbook of Bulgaran for foreigners from 80s. This analysis helps us to realize the important role of social context in second learning education, because the language acquisition requires knowledge of social environment and political correctness in language behavior for this period.

Dr. Andreana Eftimova, Assoc. Prof.
Faculty of Journalism and Masscommunication
Department of Press Journalism and Book
Publishing University of Sofia

нагоре


 МОДАТА В ЕЗИКА

Мария Жерева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
ДЕО – ИЧС

Резюме. Модните думи обикновено са външни заимствания или интерна- ционализми, които в един и същи период влизат в различни езици и успеш- но се асимилират. Статус на модна дума могат да получат също семантични неологизми, т.е. думи, чиято семантика търпи изменение. В последно време семантичните преобразувания изкристализират под влияние на заимстване, главно от английски език. Може да се говори дори за интернационални тен- денции, които почти едновременно навлизат в различни езици. В статията се анализират думи като гламур, гламурност, гурме, креативност, партньор, партньорка и други, като  целта на анализа е да се покаже техният експан- зивен характер и интересът на носителите на езика към тях и да се очертаят някои щрихи от сложната картина на съвременния български език.

Keywords: modern, vocabulary, borrowing, discourse, context, collocation, semantic neologism

MODERNITY IN LANGUAGE

Abstract. Modernity is an aspect of language development in modern tongues, when borrowings from other languages, or international vocabulary, become part of their inventory. Such modernization drags words into language which become internalized in group, at various periods, or as individual lexical items whose semanticity has undergone changes in their original language (semantic neologisms). The most common case for semantic neologisms in recent years is to be borrowed from the English language. Another issue for discussion is the tendency for international vocabulary to infl uence a number of tongues, at the same time, and respectively, the native languages whose vocabulary has been the source of such tendencies. The article considers words such as the French glamour or the English creative (with the derivative forms coined on them as borrowings), also the French gourmet and the English partner (also marked for gender as a borrowing). The purpose of this analysis is to reveal the cohesion of similar lexemes as modernity items in the new language, their eager use in discourse, as well as their modernizing effect on modern Bulgarian language.

Dr. Mariya Zhereva, Assoc. Prof.
Department  for Language Teaching and International Students – DLTIS Sofia University

нагоре


 УНАСЛЕДЯВАНЕТО И ПРОИЗХОДЪТ. ДВА МОДЕЛА НА ЖЕНСКА ИДЕНТИЧНОСТ В ПОЕЗИЯТА

Кристина Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Текстът цели да анализира сложните кумулативни отношения между културологичните образи на поетесите, между социалните стереотипи, които те отиграват, и начина, по който литературата, като поле, запазващо сво- ята автономност, се вписва в социалните настроения за прочит между двете световни войни, а и днес. Изследването се опитва да отговори на въпроса къде се сблъскват, застъпват и разминават социалното въображение и литератур- ното въображение, културните нагласи и тези на критиката спрямо женско- то писане и женската поезия. Стремежът е да се разграничи желанието на културата да прави типове като „жената писателка“, от една страна, и самото писане на Габе и Багряна (включително и писането им като критика спрямо клишетата за женска идентичност), от друга. Желанието е да се видят лирическите героини на писателките като автономни фикционални субекти, а не като автоперсонализации, т.е. като поетически двойнички на авторките си. Въпреки че наративността е нещо относително приложимо към поетическия език, една от основните тези на анализа е, че поетическият език на двете български поетеси цели да изпише разказа, историята на две различни женски присъст- вия в езика. Оттук и особената пунктуалност към произхода, която поезията на Габе и тази на Багряна разгръщат. Те изграждат цялостна история, разказ за лирическите си героини, снабдяват ги с биографии, с присъствие, с места, които обитават.

Keywords: women history and identity, stereotypes, memory, literature

THE PROBLEMS OF PARENTAGE AND INHERITANCE. TWO MODELS OF WOMEN IDENTITY IN POETRY (ELISAVETA BAGRYANA, DORA GABE)

Abstract. The article focuses on the aspects of presentation of women identity, cultural and historical stereotypes about femininity in poems, written by two of the most important Bulgarian women authors Elisaveta Bagryana and Dora Gabe. The text deals with the cultural concepts of memory, parentage and inheritance and shows the work of their constructions in fiction.

Dr. Kristina Yordanova, Assist. Prof.
Faculty of Slavic Studies University of Sofia

нагоре


 where bg

epale