Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 41, 2017

Два дена или два дни?

Как е правилно да се каже: два дена или два дни? 

Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, а другото – бройната форма дена.
Съществителните имена от мъжки род, които не означават лица, имат бройна форма и тя се използва след числителни бройни имена и след думи като колко, няколко, толкова – например два стола, два коня, колко билета, няколко урока, толкова предмета. Съществителните, които означават лица, нямат бройна форма. Правилно е да се казва и пише двама ученици, няколко учители, т.е. да се използва формата за множествено число.
При думата ден имаме изключение от правилото. Можем да изберем дали да кажем два дена, или два дни. Всъщност много по-често се срещат словосъчетанията с формата за множествено число: два дни, няколко дни, колко дни. Това лесно може да проверите в интернет.
Съществителното име ден има форми като съществителното име компютър: два компютъра – много компютри, два дена – много дни. Виждаме, че при бройните форми гласните ъ и е се запазват (компютъра, дена), а при формите за множествено число тези гласни отпадат (компютри, дни). Понеже е по-кратка, формата за множествено число е предпочитана в словосъчетания като два дни, колко дни, няколко дни.

Гл. ас. д-р Надежда Костова
работи в Института за български език при БАН.
Съавтор е на някои томове от многотомния тълковен академичен „Речник на българския език“.
Автор е на монографията „Основни глаголи за движение в българския език“ (2010).


Четете повече в бр. 41, 12 – 18 октомври 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale