Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 44, 2017

Банкова сметка в лева

В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например:

Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева?
Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане в лева по банков път.
Особеното в тези случаи е употребата на бройна форма на съществителното лев. Коректна ли е тази употреба?
Нека припомним правилото. Бройна форма за множествено число имат съществителните от мъжки род, които означават нелица. Тази форма се употребява при съчетание на съществителното с числителни бройни (като пет, десет, сто), както и с думи като колко, няколко, толкова. Така че правилно е да се каже сто лева, няколко лева. Грешки от типа пет левове, няколко левове на практика не се допускат. Нарушение на правилото обаче е употребата на бройна форма на съществителните в съчетания, в които липсва числително бройно име или дума като колко, няколко, толкова. Точно такъв е случаят с приведените по-горе примери. Правилно е да се каже сметка в левове, разплащане в левове. Интересно е, че грешка се допуска само при употребата на съществителното лев, но не и на други съществителни от мъжки род, означаващи национална валута. Едва ли някой би употребил например изрази като сметка (или разплащане) в долара/франка/форинта.
Затруднение може да породи също употребата на съществителните от типа лев, долар, франк в съчетание с думите хùляда, милион, милиард. Кое е правилно: сделка за хиляди/милиони/милиарди долари или сделка за хиляди/милиони/милиарди долара? Думите хùляда (за разлика от хиля̀да), милион, милиард са съществителни, а не числителни имена, затова след тях се употребява обикновена (а не бройна) множествена форма: хиляди/милиони/милиарди долари.


Проф. д-р Диана Благоева
работи в Секцията за българска лексикология и лексикография на Института за български език.
Съавтор е на многотомния Речник на българския език, на неологични и други речници.


Четете повече в бр. 44, 2 – 8 ноември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.



where bg

epale