Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2019

Мотивирани учители и ученици са добрата рецепта за желано училище

Това заявява в интервю за вестника заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. 

Г-жо Заместник-министър, как ще се проведат изпитите след VII и XII клас тази учебна година? А през 2019/2020 г.?

– Във формата и организацията на Държавните зрелостни изпити през тази година няма да има съществени промени. Дванадесетокласниците са започнали своето обучение при условията и по реда на Закона за народната просвета, така че този випуск и следващите два ще завършват при същите условия. Матурата по „Български език и литература“ ще се проведе на 21 май 2019 г. , а на 23 май 2019 г. ще бъде по предмет по избор на зрелостника. От 28 до 31 май са изпитите по желание на зрелостниците.
Вслушваме се в мненията на ученици и в препоръките на експерти, участвали в мониторинга на провеждането на ДЗИ за изпитите по „География и икономика“ и по „Английски език“. Те ще се провеждат отново в три модула, но се намалява продължителността на втория модул. Ще има по 1 час за първите два модула и два часа за третия. Така изпитите се изравняват по продължителност с останалите от групите на обществените науки и на чуждите езици.
За първи път Националното външно оценяване (НВО) в VII клас ще се проведе в нов формат и върху учебното съдържание от целия прогимназиален етап.
Важно е да се уточни, че тази година ще бъдат включени само произведенията по литература, които са изучавани в VII клас. Изпитите са на 17 юни по БЕЛ и на 19 юни по математика. Още миналото лято на сайта на МОН бяха публикувани модели и за двата изпита. Вече не говорим за модул НВО и модул за кандидатстване, въпреки че изпитният тест е разделен формално в две части, с продължителност от 60 и от 90 минути. За първа година НВО включва и двете части, тоест това вече е един цялостен изпит. Оценяването е само в точки, изразени като процент от максималния брой точки, които ще се записват и в свидетелството за основно образование.
Изпитът по БЕЛ е от 26 задачи – 18 от тях са със структуриран отговор. Децата избират отговорите измежду няколко посочени. 6 задачи са със свободен отговор, 1 – със свободен разширен отговор, и 1 – за създаване на текст преразказ с дидактическа задача. НВО по математика е от 25 задачи – 17 със структуриран отговор,
5 със свободен отговор, но без да се изисква пълно решение, и 3 задачи са с разширен свободен отговор, при които ще се оценява цялото решение стъпка по стъпка.
Искам да уверя родителите, че всеки ученик, който е учил постоянно и с разбиране от V до VII клас, ще се справи без проблем на изпитите.
– Ще има ли промени в учебните програми през следващата учебна година?
– Не говорим за промени, а за изцяло нови – през тази година бяха въведени в III, VII и IX клас. От следващата влизат в сила новите учебни програми за IV и X клас. Така обучението в начален и първи гимназиален етап ще е изцяло по нов учебен план и програми. Те ще са в сила за целия период на задължително училищно образование до 16 години – от I до X клас.
През 2020/2021 г. ще влязат в сила новите програми и за втори гимназиален етап – първо в XI, а след това и за XII клас.
По отношение на професионалното образование, гимназиите съвместно с бизнеса и с висши училища са разработили нови програми в съответствие с новите типови учебни планове за всички специалности, по които се осъществява прием. Това са над 2000 учебни програми.
В национална програма, по модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, през миналата година беше заложено създаването на ново учебно съдържание. Сред измененията на Закона за професионалното образование и обучение е и изискването учебните програми да бъдат осъвременявани минимум на 5 години, в крак с бързо променящите се технологии. Така обучението ще отговаря на реалната работна среда. Особено големи са предизвикателствата пред ИТ сектора, където не само учениците, но и преподавателите трябва непрекъснато да учат в движение.
– Предвижда ли се увеличаване на часовете по математика в първия гимназиален етап, нали говорим за акцент върху природните и математическите науки?
– Акцентът върху природните науки и математиката не е задължително свързан с увеличаване на часовете. Със Закона за предучилищното и училищното образование училищата имат възможност сами да намерят пътя за постигане на политиките в зависимост от интересите на учениците и спецификата на обучението. Профилираните математически гимназии и в момента имат възможността чрез залагане на математика и/или природни науки в избираемите часове да увеличат дела им в учебния план. А в национален аспект в него е постигнат баланс между отделните предмети. Това дава възможност за придобиване на различни групи ключови компетентности от всички ученици.
Често се твърди, че общият брой на часовете по математика е по-малък от този в другите страни, без да се отчита фактът, че общият брой учебни часове по всички предмети у нас е по-малък. Учениците ни учат по-малко от връстниците си в Европа, и не само в Европа. Така че делът на часовете по математика е напълно съизмерим с този в останалите страни. А що се отнася до природните науки – този дял дори е по-висок. В редица страни тези предмети се включват в общ предмет „Природни науки“ и не се изучават от всички ученици в различните училища.
Акцентът върху STEM науките не е случаен. Те развиват мис­ленето. Помагат да се намират обяснения и причинно-следствени връзки, да се прави критичен анализ. Не можем да говорим за качествено обучение без способности за критично мислене, за решаване на проблемни ситуации и проектна дейност.
– В каква посока ще се преструктурира план-приемът за следващата учебна?
– Ще подчертая, че механично преструктуриране на план-приема не може да бъде успешно и да доведе до очакваните от нас резултати – обучение в профили и професии, които да отговарят на съвременното развитие на техниката, технологиите, обществените процеси и регионалните икономически особености. Свидетели сме на бързото развитие на високотехнологичните професии, IT сектора, медицинската техника, автомобилостроенето, машиностроенето, електротехниката, пред­приемачеството. Много е важно и владеенето на чужд език, за да бъдеш конкурентоспособен и да се ползваш от тези достижения. В този смисъл, не е възможно да се противопоставят профилираното и професионалното образование.
Приемът трябва да се съобрази с потребностите на пазара на труда и с регионалните особености, но също така да осигури възможности за избор на всеки според желанията и интересите му. Все по-необходими са ни специалисти в областта на математиката, физиката, програмирането, инженерните науки. Обучението не е лесно. Планирането на приема се съобразява и с материално-техническата база, с наличието на квалифицирани педагогически специалисти, с условията за преминаване към едносменен режим на обучение.
Важно е и провеждането на кампании, организирани на регионално, общинско и училищно ниво, с ангажирането на обществения съвет към началника на РУО, в който участват представители на регионални институции, местни и неправителствени организации. И разбира се, изключително ценно е взаимодействието между работодателите и образователните институции. Когато говорим за акцент върху природните науки, много важна е възможността за междупредметни връзки в обучението дори и в профилираните гимназии. Учениците от езиковите гимназии също участват в националните състезания по математика, физика, химия и информатика. Нека не забравяме, че те имат възможността за избор на профилиращ предмет от групата на STEM.
За да се намалят преждевременното напускане на училище и броят на лицата, които остават с основно или с по-ниско образование, е важно професионалната и профилираната подготовка да се ориентират към придобиване на привлекателни за младото поколение професии, свързани със съвременна техника и информационните технологии. С тях младите хора ще си намерят по-лесно работа, ще бъдат независими.
План-приемът в професионалните гимназии се съгласува с местните институции, с Агенцията по заетостта, с работодателите. До 15 февруари предложенията на училищата за държавния план-прием се съгласуват с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.
– Ще останат ли елитни елитните училища?
– Всеки ученик сам избира къде да продължи да учи. До голяма степен обаче изборът в VII клас се прави под влияние на родителите. Обикновено те насочват децата. Затова на преден план излиза ролята на ранното кариерно ориентиране. Децата попълват тестове, които дават диагностични данни за техните нагласи. И ако се ориентират съобразно резултатите, след това ще се чувстват на място в училището, което са избрали.
Дълбокото ми убеждение е, че най-важното е детето да има избор и възможности да преследва своите интереси.
Затова не съм привърженик на определението „елитни училища“. Всяко училище, което предлага качествено образование, е желано. А качеството се постига с мотивирани учители и ученици. Това е рецептата на доброто училище.
– Какво се прави за ранното кариерно ориентиране?
– Кариерното ориентиране е част от общата подкрепа и трябва да започне от най-ранна детска възраст. Процесът е продължителен и има различни цели и задачи от І до ХІІ клас. Ако се проведе както трябва, би трябвало да доведе до успешната реализация на младите хора.
С последните промени в Наредбата за приобщаващото образование от декември 2018 г. регламентирахме дейността и функциите на кариерните консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие.
За ранно кариерно ориентиране може да се говори от началния етап до V – VI клас. От VII до XII клас говорим за навременно кариерно ориентиране. Всяко дете минава през опознаването на себе си, на различните професии и възможности за реализация и чак тогава прави своя избор.
Още в началното училище е необходимо да се формират умения за общуване, изразяване на предпочитания и създаване на интереси към определени видове дейности. Дейностите по кариерно ориентиране са насочени към изграждане на положително отношение към труда, към осъзнаване на ползата от различните професии, формиране на желание за бъдеща професионална изява, придобиване на обща информация за професиите на хората от най-близкото социално обкръжение, за най-често срещаните професии в населеното място и за уменията, необходими за тяхното упражняване. В тази възраст кариерните консултанти запознават децата с различни професии под формата на игра, много добре е, когато родители разказват в класа на детето си какво работят.
В прогимназиалния етап с помощта на различни тестове и методики учениците имат възможност да открият своите силни страни и потенциални възможности за развиване на успешна кариера. Кариерните консултанти ги запознават с атрактивността и спецификата на различните професии, с видовете подготовка в училищното образование, профилите, специалностите от професии, с условията и реда за кандидатстване.
При по-големите ученици необходимостта от кариерно ориентиране и консултиране е още по-належаща, за да се създадат професионално самочувствие и удовлетворение от упражняваната професия. Неоспорим е фактът, че колкото по-високи са образованието и професионалната квалификация на един човек, толкова по-големи са шансовете му да има работа.
Само че в момента има голям проблем – над половината от завършващите висше образование не работят по специалността си. Това е загубен ресурс както в обществен, така и в личен план.
– Как ще се привлече интересът на децата към защитените специалности?
– Защитените специалности са 43, а тези, в които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, са 57. Това са професии от направленията машиностроене, транспорт, електроника, производствени технологии, строителство, минно дело, растениевъдство – всички те основополагащи за икономиката на една страна.
Задачата е да разясняваме предимствата на професионалното образование.
То дава възможности за бърза реализация на пазара на труда и за придобиване на икономическа самостоятелност. Не лишава младия човек от изучаването на чужди езици, и то по специалността.
По специалностите и от двата списъка е предвидено допълнително финансиране от тази учебна година. Това ще запази паралелките, за които има интерес от страна на бизнеса.
Дадохме възможност и за получаване на стипендии от учениците в дуалната форма на обучение, както и за ученици в паралелки със защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Тези стипендии ще се изплащат от втория срок на тази учебна година.
Не на последно място – по места се провеждат разнообразни дейности по информиране на учениците и техните родители за предимствата на обучението по тези специалности. Истината е, че те са от отрасли с висока добавена стойност. Затова и заплатите често надвишават средните за страната.
– Достатъчни ли са последните промени в Закона за професионалното образование и обучение, за да се утвърди дуалната система за обучение?
– Промените са навременни. Уточниха се изискванията към работодателите, осигуряващи дуалната система на обучение, към подготовката на учителите и настав­ниците и т.н.
Но има още много какво да се прави. Да се повиши информираността и сред работодателите, и сред учениците за предимствата на дуалното обучение. Да се подкрепя създаването и поддържането на партньорства между училища и предприятия. Да се надгражда капацитетът на предприятията за обучение на учащи на работното място и т.н.
Но само със законови разпоредби, колкото и да са идеални, дуалното образование няма да се случи
– верният път е през създаването на ефективни партньорства между работодатели и училища.
– Професионалното образование е доста по-скъпо, ще има ли пари за модернизирането на инфраструктурата на ПГ?
– Качественото професионално образование се нуждае от модерна инфраструктура. Такава предлага дуалната система на обучение. Но не означава, че не са необходими инвестиции в модернизирането на училищата. Такава възможност дава Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“.
Най-значими са инвестициите по Оперативната програма „Региони в растеж“. Общо предвидените по Програмата средства за основен ремонт на държавни и общински професионални гимназии и доставка на специализирано оборудване и обзавеждане възлизат на 176 323 000 лв.
След приключването на проектите материално-техническата база на 145 професионални гимназии ще бъде изцяло обновена.
– Индустрия 4.0 и нейните претенции към образованието?
– Индустрия 4.0 се отнася преди всичко за бързия растеж на новите технологии, водещи до безпрецедентно автоматизиране и цифровизиране на реалните производствени и бизнес процеси. За да подготви образованието за настъпващите промени, България прие няколко стратегически документа, сред които Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието, Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Усилията са насочени към повишаване на разходите и инвестициите за модернизация на ИКТ инфраструктурата в образованието и научните изследвания, към повишаване нивото на използване на интернет и компютърно базирани решения и на цифровата грамотност. Първите стъпки в тази област вече се правят в III клас с новия предмет „Компютърно моделиране“. Добър пример е и подготвянето на софтуерни специалисти чрез Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ и включването на новата професия „Приложен програмист“, разработена в сътрудничество с ИТ бизнеса. Участието в дейности по интереси, в подготовката на учители и т.н. е изключително полезно.
В това отношение много разчитаме на съществуващите и стартиращи през тази година национални програми и проекти по ОП НОИР.

Интервюто взе 
Антоанета Найденова


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale