Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2019

Затваря се вратата пред нерегламентиран прием

Създаването на механизми за избягване на субективизма при вземане на решения за преместването и приема на ученици и запазване интереса на всички обучаващи е залегнало в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование. 

Той е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН.
Съгласно проекта „приемане на ученик“ е всеки случай на записване в I клас преди началото на съответната учебна година, както и всички случаи на записване за първи път в училищното образование, както и записване преди началото на съответната учебна година в V, в VIII или в XI клас на места, определени с държавния или допълнителния държавен план-прием или на места над утвърдения държавен план-прием – в изрично посочените в нормативен акт случаи. Всеки случай на записване на ученика в друго училище или в друга паралелка на същото училище извън посочените е „преместване“.
Новите разпоредби предвиждат при държавен и допълнителен план-прием учениците от V до XII клас да могат да се преместват в друго училище над утвърдените бройки при наличието на няколко условия: постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в населеното място на училището, в което желае да се премести; условията на физическата среда в приемащото училището позволяват това; успехът на ученика от IV, съответно от VII или от X клас е такъв, че се формира бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, VIII или в XI клас според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния и допълнителния държавен план-прием. При преместване на места по държавен план-прием учениците от V до VII клас трябва да са били приети в училища по държавен план-прием.

 

Четете повече в бр. 6, 7-13 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale