Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Залагаме на професионалното образование

«Планирането на държавния план-прием за учебната 2019/2020 г. е съобразено с политиките за преструктуриране приема в посока на STEM профили, технически и ИТ професии и за повишаване на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка», казва в интервю за в. «Аз-буки» началникът на РУО – София-регион, Росица Иванова. 

По думите и усилията са насочени към постигане на посочената за областта прогнозна цел – 67% от учениците да се насочат към професионално образование. През предстоящата учебна 2019/2020 г. в Софийска област учениците ще имат възможност за обучение по 4 защитени специалности. Предложения за обучение има и по 10 специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, като „Машини и системи с ЦПУ“, „Металорежещи машини“, „Електрообзавеждане на производството“, „Промишлена електроника“ и т.н.
«Регионалното управление на образованието насърчава чрез работни срещи обмяната на добри практики и ефективни подходи за преодоляване на проблема с отсъствията и отпадането от училище и оказва методическа подкрепа на директорите при разработване на конкретни училищни мерки», казва още Росица Иванова.

 

Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale