Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Старобългаристика в игри за малки и големи

Иновативна система за изучаване на Кирило-Методиевото наследство и традиции в България чрез използване на съвременни педагогически подходи и методи в обучението по български език и литература на деца и учащи се от различни възрасти и образователни равнища са разработили учени от Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките. 

„Неслучайно сме избрали през 2019 г. да започнем издаването и разпространението на образователни игри и материали, които биха могли да бъдат изключително полезни в часовете по история на българския език и литература – коментира директорът проф. д-р Славия Бърлиева. – Тази година отбелязваме 1150 години от кончината на светия равноапостолен Кирил Славянобългарски.“ За мото за популяризиране на Кирило-Методиевото наследство учените са избрали „Старобългаристика в игри за малки и големи“.
За целта учените са подготвили учебни материали, съобразени с поетапното развитие на познавателните способности на учащите се от различните целеви групи и преминаването им от нагледно образно мислене, характерно за предучилищната възраст, през конкретно операционното, присъщо на началния и прогимназиалния курс, до абстрактното, свойствено за горните класове и висшето училище. Дидактическите материали и упражнения са разработени така, че да съдействат, от една страна, за овладяването на българското нематериално културно наследство, а от друга – за формирането на познавателните умения у учениците. Чрез езика на старобългарските азбуки те ще усвояват „азбуката на мисленето“, като главен инструмент за придобиване на знания, умения и опит. Наборът от занимателни задачи и игри предоставя големи възможности за творческа изява и интелектуално развитие на детската личност и е в полза на обучението по различни предмети.


Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale