Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Доходите намаляха благодарение на кризата

Благодарение на е сложен предлог за изразяване на причинни отношения. 

Речниците определят неговото значение по следния начин: „поради, по причина на, вследствие на (някакво благоприятно, добро условие)“ („Български тълковен речник“, 1994), „при посочване на положителен принос или роля на някого или нещо“ („Речник на българския език“, т. 1, 2001). В семантично отношение благодарение на има пресечни точки с други предлози, включващи се в причинно-следствени конструкции, като поради, по причина на, в резултат на, вследствие на, без обаче да се изравнява с тях. Чрез неговата употреба в общия смисъл на изказването се привнася семантичният елемент ‘постигане на положителен резултат, обусловен от някакво благоприятно, добро условие’ (срв. Състезателят извоюва победа благодарение на отличната си подготовка и некоректното *Състезателят загуби надпреварата благодарение на слабата си подготовка). За разлика от това предлозите заради, поради, по причина на, в резултат на, вследствие на може да се определят като неутрални, тъй като чрез тях би могло да се изрази постигане както на положителен, така и на отрицателен резултат (срв. Състезателят извоюва победа вследствие на отличната си подготовка и Състезателят загуби надпреварата вследствие на слабата си подготовка).
От казаното следва, че благодарение на има диференцирана употреба и е взаимозаменяем с други предлози за изразяване на причинно-следствени отношения само в определени случаи. Неуместно е използването му вместо поради, в резултат на, вследствие на например в текстове като:
Доходите на населението намаляха благодарение на кризата.
Вирусът се предава благодарение на лошата хигиена на засегнатите.
Отровите се натрупват в организма благодарение на некачествената храна.Проф. д-р Диана Благоева
работи в Секцията за българска лексикология и лексикография на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“.

 

Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale