Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

Съюзи с особени изисквания

В училище сме учили правила като това, че пред съюзи като че, но и когато винаги се пише запетая, а пред и, или и да не се пише. 

Макар и това да е вярно по принцип, има и някои по-нетипични случаи, на които трябва да се обърне специално внимание.
Такъв случай са съставните съюзи като: въпреки че, макар че, освен че, в случай че, при условие че. Често срещана грешка при употребата на тези съюзи е запетаята да се слага пред че, но трябва да се запомни, че мястото на запетаята е пред целия съюз: Нямам време, въпреки че още е рано или Ще ползвате намаление, при условие че закупите абонамент за 2 години.
Друг такъв случай е и комбинацията от предлог и съюз или съюзна дума като пред който, с когото, за където – запетаята винаги се поставя преди целия израз: Връщам се от там, за където ти си се запътил или Това е човекът, с когото искам да говоря.
Същото правило важи и за случаите, когато съюзната дума е част от по-голяма фраза – запетаята се поставя пред цялата фраза: Имам роднини, документите на които са отнети по време на войната или Плаваме през това море, на чието дъно лежат много потънали кораби.
Не се поставя запетая, когато пред съюза или съюзната дума стои отрицателната частица не или пояснителна дума като даже, дори, само, едва, особено, тъкмо, единствено, малко, много и други: Плаща се едва когато получиш стоката; Дойдох само защото се обади; Влязох в магазина малко преди да затвори.

 

Д-р Ивелина Стоянова
е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale