Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Чуждоезиково обучение

Научно-методическо списание

Профил на списанието

ba03 „Чуждоезиково обучение” е професионално списание
в областта на образованието, основано през 1974 г.
От 1974 г. до 1984 г. излиза под името „Руски и западни
езици”, а през 1985 г. е преименувано на „Чуждоезиково
обучение”. От 1990 г. излиза с билингвалното заглавие
„Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching”.

 В него се публикуват материали (статии, обзори,
научни съобщения, рецензии, хроники), посветени
на съвременните и класически езици, култури
и образователно дело, одобрени от двама анонимни
рецензенти. В редакцията се приемат ръкописи
на европейските езици.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

ISSN 13148508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

 

Очакваме вашите мнения и коментари на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Списанието е правоприемник на

сп. „Руски и западни езици“ (1974 г.)

 

 

Статиите на сп. Чуждоезиково обучение 
се реферират, индексират и листват в:

 

- Web of Science: Emerging Sources Citation Index

 

European Reference Index for the Humanities 

  and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

- EBSCOhost Research Databases

 

- Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

 

- ИНИОН - РАН

 
Научно-методическите списания на издателство "Аз-буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.

Journal Scope

“Foreign Language Teaching” is an educational journal established in 1974. It was published under the title “Russian and Western Languages” from 1974 to 1984 and its name changed to “Foreign Language Teaching” in 1985. Since 1990 it comes out under the bilingual title “Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching”. Materials (articles, overviews, announcements, reviews, chronicles) published in it cover topics in the field of modern and classical languages, culture and education, and are subject to approval by two anonymous reviewers. 

 

Frequency: 6 issues per year


Please, send comments and inquiries at: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ISSN 13148508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

 

 

 

The articles from Foreign Languages Teaching  Journal 
are referred, listed and abstracted in:

 

 - Web of Science: Emerging Sources Citation Index

  

 European Reference Index for the Humanities 

  and the Social Sciences (ERIH PLUS)

  

 - Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

  

 - EBSCOhost Research Databases

  

 - Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

 

- ИНИОН - РАН (INION - Russian Academy of Sciences)

  

Editorial Board

Editor-in-Chief

Prof. Dimitar Vesselinov, DSc. – University of Sofia (Bulgaria)


 

Editor

Mr. Nikolay Kanchev


 

Editorial Board

 

Acad. Alexander Moldovan, DSc. – Institute for Russian Language, Russian Academy of Sciences (Russia)

 

Prof. Dr. Ameliya Licheva – University of Sofia (Bulgaria)

 

Ms. Anna Arsenieva – Ministry of Education and Science (Bulgaria)

 

Prof. Aristea-Nikoleta Simeonidou-Christidou – University of Thessaloniki (Greece)

 

Prof. Dr. Bernard Cerquiglini – University of Paris – Denis Diderot (France)

 

Prof. Bogdan Mirtchev – European Union of Germanists

 

Dr. Diana Timova, Assoc. Prof. – National Military University – Veliko Tarnovo (Bulgaria)

 

Prof. Dr. Dobrinka Georgieva – South-West University – Blagoevgrad (Bulgaria)

 

Prof. Elena Tirziman – University of Bucharest (Romania)

 

Prof. Elisabeth Cheaure, DSc. - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germany)

 

Prof. Dr. Galina Shamonina – Varna Free University – Varna (Bulgaria)

 

Prof. Dr. Daniela Koch-Kozhuharova – University for National and World Economy – Sofia (Bulgaria) 

 

Prof. Ivan Kutzarov – University of Plovdiv (Bulgaria)

 

Dr. Irena Stankova, Assoc. Prof. – Medical University – Sofia (Bulgaria)

 

Dr. Irina Georgieva, Assoc. Prof. – New Bulgarian University – Sofia (Bulgaria)

 

Prof. Javier Susu Lopez – University of Granada (Spain)

 

Prof. Jean-Claude Beacco – University of Paris „Sorbonne“ (France)

 

Prof. John Van Borsel – University of Gent (Belgium)

 

Prof. Dr. Li-Rong Lilly Cheng – San Diego State University (USA)

 

Prof. Dr. Magdalena Kostova-Panayotova – South-West University – Blagoevgrad (Bulgaria)

 

Prof. Marcus Reinfried – University of Jena (Germany)

 

Prof. Marek Stachowski – University of Krakow (Poland)

 

Prof. Dr. Maria Stoicheva – University of Sofia (Bulgaria)

 

Acad. Mariam Bezroukikh – Russian Academy of Education (Russia)

 

Prof. Marie-Josée Hamel – University of Ottawa (Canada)

 

Dr. Milena Yordanova, Assoc. Prof. – University of Sofia (Bulgaria)

 

Dr. Nikolina Tsvetkova, Assist. Prof. – University of Sofia (Bulgaria)

 

Prof. Dr. Osman Senemoğlu – Galatasaray University (Turkey)

 

Prof. Rafael Lozano Miralles – University of Bologna (Italy)

 

Prof. Stefana Dimitrova – Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

 

Prof. Suren Zolyan, DSc. – National Academy of Sciences of Armenia (Armenia)

 

Prof. Dr. Svetla Koeva – Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

 

Prof. Vera Gantcheva – Union of Bulgarian Writers (Bulgaria)

 

Prof. Wilfried Decco – Brigham Young University (USA)

 

Prof. Wolfgang Sucharowski – University of Rostock (Germany)


 

 

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

проф. д.н. Димитър Веселинов – Софийски университет / Prof. Dimitar Vesselinov, DSc. – University of Sofia


 

Редактор / Editor

Николай Кънчев / Mr. Nikolay Kanchev


 

Редакционна колегия / Editorial Board

Александр Михайлович Молдован, доктор филологических наук, академик РАН, Институт русского языка – РАН /
Acad. Alexander Moldovan, DSc. – Institute for Russian Language, Russian Academy of Sciences (Russia)

 

проф. д-р Амелия Личева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ /
Prof. Dr. Ameliya Licheva – University of Sofia (Bulgaria)

 

Анна Арсениева – Министерство на образованието и науката /
Ms. Anna Arsenieva – Ministry of Education and Science (Bulgaria)

 

Prof. Aristea-Nikoleta Simeonidou-Christidou – University of Thessaloniki (Greece)

 

Prof. Dr. Bernard Cerquiglini – University of Paris Denis Diderot (France)

 

Prof. Bogdan Mirtchev – European Union of Germanists

 

доц. д-р Диана Тимова – Национален военен университет „Васил Левски“ / 
Dr. Diana Timova, Assoc. Prof. – National Military University – Veliko Tarnovo (Bulgaria)

 

проф. д-р Добринка Георгиева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ / 
Prof. Dr. Dobrinka Georgieva – South-West University – Blagoevgrad (Bulgaria)

 

Prof. Elena Tirziman – University of Bucharest (Romania)

 

Prof. Elisabeth Cheaure, DSc. - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germany)

 

проф. д-р Галина Шамонина – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ / 
Prof. Dr. Galina Shamonina – Varna Free University – Varna (Bulgaria)

 

проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова – Университет за национално и световно стопанство / 
Prof. Dr. Daniela Koch-Kozhuharova – University for National and World Economy – Sofia (Bulgaria) 

 

Проф. Иван Куцаров - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" /
Prof. Ivan Kutzarov – University of Plovdiv (Bulgaria)

 

доц. д-р Ирена Станкова – Медицински университет – София / 
Dr. Irena Stankova, Assoc. Prof. – Medical University – Sofia (Bulgaria)

 

доц. д-р Ирина Георгиева – Нов български университет / 
Dr. Irina Georgieva, Assoc. Prof. – New Bulgarian University – Sofia (Bulgaria)

 

Prof. Javier Susu Lopez – University of Granada (Spain)

 

Prof. Jean-Claude Beacco – University of Paris „Sorbonne“ (France)

 

Prof. John Van Borsel – University of Gent (Belgium)

 

Prof. Dr. Li-Rong Lilly Cheng – San Diego State University (USA)

 

проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ / 
Prof. Dr. Magdalena Kostova-Panayotova – South-West University – Blagoevgrad (Bulgaria)

 

Prof. Marcus Reinfried – University of Jena (Germany)

 

Prof. Marek Stachowski – University of Krakow (Poland)

 

проф. д-р Мария Стойчева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ / 
Prof. Dr. Maria Stoicheva – University of Sofia (Bulgaria)

 

Acad. Mariam Bezroukikh – Russian Academy of Education (Russia)

 

Prof. Marie-Josée Hamel – University of Ottawa (Canada)

 

доц. д-р Милена Йорданова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ / 
Dr. Milena Yordanova, Assoc. Prof. – University of Sofia (Bulgaria)

 

д-р Николина Цветкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ / 
Dr. Nikolina Tsvetkova, Assist. Prof. – University of Sofia (Bulgaria)

 

Prof. Dr. Osman Senemoğlu – Galatasaray University (Turkey)

 

Prof. Rafael Lozano Miralles – University of Bologna (Italy)

 

Проф. Стефана Димитрова – Българска академия на науките / 
Prof. Stefana Dimitrova – Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

 

Проф. Сурен Золян – Национальная академия наук Армении / 
Prof. Suren Zolyan, DSc. – National Academy of Sciences of Armenia (Armenia)

 

проф. д-р Светла Коева – Институт за български език – БАН / 
Prof. Dr. Svetla Koeva – Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

 

Проф. Вера Ганчева – Съюз на българските писатели /
Prof. Vera Gantcheva – Union of Bulgarian Writers (Bulgaria)

 

Prof. Wilfried Decco – Brigham Young University (USA)

 

Prof. Wolfgang Sucharowski – University of Rostock (Germany)


 

 

За авторите

Списание „Чуждоезиково обучение“ [Foreign Language Teaching] разглежда само ръкописи, които са насочени единствено към него. Ръкописи, които вече са публикувани или са изпратени и са под печат в друго издание, няма да бъдат разглеждани.

Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи. Проверката се осъществява чрез експертна оценка на двама анонимни и независими рецензенти. Решение за публикуване или отхвърляне на ръкописа се взима въз основа на становищата на рецензентите.

За оформяне на ръкописите трябва да се използва стандартна текстообработваща програма. Приложенията под формата на графики, таблици или илюстрации трябва да са годни за четене и обработка с масово използвани за подобни цели програми.

За предпочитане е електронно изпращане на ръкописи като приложение (attachment) към съпровождащото електронно писмо – на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Допустимо е изпращането и на диск на следния адрес за кореспонденция: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 5.

 

Подготовка на ръкописа

Общи указания

(1) Ръкописите могат да бъдат написани на български или на английски език в зависимост от желанието на автора или по препоръка на рецензентите, оценяващи ръкописа.

(2) Препоръчителен обем на ръкописа – до 25 000 знака (заедно с паузите между знаците). Няма изисквания за форматиране на текста по отношение на вид и големина на шрифта.

(3) Не се поощрява специфично форматиране на самия текст по отношение на подчертаване, табулиране, използване на булети и др. Табулатори се допускат само при оформяне на таблици.

(4) Препоръчителен обем на резюмето – 100 думи.

(5) Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без съкращения заглавие на статията, след което следват имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати; 3 – 6 ключови думи (само на английски); пълен текст; благодарности; приложения (ако има такива); бележки; литература; заглавие и резюме на английски език; пълни визитки на авторите с техните академични позиции, имена на училища или научни организации, пощенски и електронни адреси на английски език.

(6) Фигурите (илюстрациите) и техните надписи освен в основния текст се представят и отделно в допълнителен файл. По изключение, когато обемът на фигурите е голям и не позволява поставяне в основния текст, задължително трябва да бъде посочено мястото им в текста – фиг. 1, фиг. 2 и т.н.

(7) Таблиците и техните надписи освен в основния текст се представят и отделно в допълнителен файл. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости между величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето на статиите, затова тяхната употреба не се препоръчва.

 

Бележки и литература

Цитираните литературни източници трябва да бъдат на латиница. Източниците на кирилица се представят с латински букви – с превод на английски език или чрез транслитерация. Примерите по-долу показват как трябва да става това.

Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. Всички останали източници се посочват в раздела „Бележки“, където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.

Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за образованието.

 

Ето основните примери:

Списания:

Мochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students. American J. Physics, 79, 1121 - 1126.

Kaischew, R. (1998). Autobiographical notes. Chemistry, 7, 112 - 119 [Каишев, Р. (1998). Автобиографични бележки.Химия, 7, 112 - 119].

Ако източникът е на български език, но е представен във вторичен литературен източник, например в SCOPUS, той трябва да се появи в списъка на литературата по следния начин:

Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two historic epochs. Chemistry, 25, 12 - 20 [In Bulgarian].

Такива източници се цитират в основния текст като: Platikanov (2016) или (Platikanov, 2016).

Botev, B., Tsonev, I. & Doychev, P. (1988). Ecology: its problems and environ protection. Biologia & Khimiya, 20(6), 1517 [Ботев, Б., Цонев, И. & Дойчев, П. (1988). Екологията, нейните проблеми и опазването на околната среда. Биология и химия, 20 (6), 15 17].

Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника; ето така:

Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29 (1), 14 -24 ;

Книги:

Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science education standards. Washington: National Academies Press.

Merion, D.B. (1975). Fizika I fiziceskiy mir. Moskva: Mir [Мэрион, Д.Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир].

Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programs (pp. 5989). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral studies and some typical errors in their realization (pp. 44104). In: Ganchev, I. & Toshev, B.V. Theory and methodology of leaning in sciences and mathematics. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press [Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44 ; 104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски

Коректури.

Преди публикуването на приетите за печат ръкописи авторите ще получат коректури на своите статии, които трябва да върнат в редакцията в срок от една седмица. Големи промени в текста на този етап не се допускат. Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf на техните статии, с които авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.

Последни думи.

Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.where bg

epale