Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение", 2017 г.

Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XLIV, 2017

CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ

 

APPLIED LINGUISTICS/ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

За глаголите с особено формообразуване в немския език и включването им в синхронна класификационна схема на глаголните флексионни типове
[For Verbs with Special Morphology in German and Their Inclusion in a Synchronous Classification Scheme of the Verb Flexion Types]
/ Емилия Денчева / Emilija Dencheva – стр. 615
icon Отвори пълния текст

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

Университетското образование – от знание към комуникация
[Education in University – from Knowledge to Communication]
/ Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova – стр. 631
icon Отвори пълния текст

 

Les rôles des mots-clefs
[The Importance of Keywords]
/ Anélia Brambarova – стр. 638
icon Отвори пълния текст

 

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

Der Bulgarische Gelehrte und Politiker Professor Ivan Shishmanov (1862 – 1928) und die Paneuropäische Bewegung
[Българският учен и политик проф. Иван Шишманов (1862 – 1928 г.) и Паневропейското движение]
/ Rumjana Koneva – стр. 644
icon Отвори пълния текст

 

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY / ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х
[Reconstruction of the Bulgarian Language Due to the Appearance of a Test Component in the Semantics of the Synhnomorphem x]
/ Мирослав Янакиев / Miroslav Yanakiev – стр. 657
icon Отвори пълния текст

 

EVENTS / ХРОНИКА

Социолингвистите ни събудиха отново
[The Sociolinguists Woke Us up Again]
/ Катя Исса / Katya Issa – стр. 669
icon Отвори пълния текст

 

Димитър Стефанов – живот в поезията и поезия в живота
[Dimitar Stefanov - Life in Poetry and Poetry in Life]
/ Радост Рачева / Radost Racheva – стр. 673
icon Отвори пълния текст

 

Семинар „Иновативни образователни технологии в чуждоезиковото обучение“
[Innovative Technologies In Foreign Language Teaching]
/ Даниела Кох-Кожухарова, Калина Братанова / Daniela Koch-Kozhuharova, Kalina Bratanova – стр. 677
icon Отвори пълния текст

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Категорията посесивност и нейните проекции в съвременния турски книжовен език
[The Category of Possessiveness and its Projections in Contemporary Turkish Literary Language]
/ Данаил Данов / Danail Danov – стр. 682
icon Отвори пълния текст

 

Цариград и българските училища
[Istanbul and Bulgarian Schools]
/ Милена Йорданова / Milena Yordanova – стр. 686
icon Отвори пълния текст

 

Ново завръщане към модернизма
[A New Return to Modernism]
/ Бойка Илиева / Boyka Ilieva – стр. 689
icon Отвори пълния текст

 

OPEN FILE / ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

Молодежный форум «Моя инициатива в образовании» – пространство обучения русскому языку как иностранному
[Youth Forum “My Initiative In Education” – the Space of Teaching Russian as a Foreign Language]
/ Раиса Богданова / Raisa Bogdanova – стр. 694
icon Отвори пълния текст

           

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ – стр. 706

           

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS
/ В НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА „АЗ-БУКИ“ ЧЕТЕТЕ
– стр. 713

 

GUIDE FOR AUTHORS / УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ – стр. 715

 

 нагоре


 

ЗА ГЛАГОЛИТЕ С ОСОБЕНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ В НЕМСКИЯ ЕЗИК И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В СИНХРОННА КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА НА ГЛАГОЛНИТЕ ФЛЕКСИОННИ ТИПОВЕ

 

Емилия Денчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. В статията са разгледани глаголи с особено формообразуване в съвременния немски език. Разликите в спрежението на тези глаголи са представени като закономерно следствие от определени развойни процеси. В зак­лючение е направено предложение за включването на тези глаголи в единна класификационна схема на глаголните флексионни типове.

Keywords: verbs; morphology; German; legitimate consequence; single classification; verb flexion types

 

FOR VERBS WITH SPECIAL MORPHOLOGY IN GERMAN AND THEIR INCLUSION IN A SYNCHRONOUS CLASSIFICATION SCHEME OF THE VERB FLEXION TYPES

 

Abstract. The article deals with verbs with special morphology in modern German. The differences in the conjugation of these verbs are presented as a legitimate consequence of certain developmental processes. In conclusion, it is proposed to include these verbs in a single classification scheme of the verb flexion types.

 

Prof. Emilija Dencheva, DSc.

University of Sofia

1000 Sofia, Bulgaria

 нагоре


 

УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОТ ЗНАНИЕ КЪМ КОМУНИКАЦИЯ

 

Магдалена Костова-Панайотова

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

 

Резюме. Статията разглежда проблеми на съвременното университетско образование в променената образователна среда. Tемповете, с които се развиват новите технологии, правят все по-трудно адекватното адаптиране към обкръжаващата ни реалност и образованието, като социоформиращ фактор, има ключова роля в това адаптиране. Теорията за социалното обучение се разглежда във връзка с използването на социалните мрежи за целите на университетските програми. Образованието на бъдещето според нас ще бъде все повече комуникация и интерактивност, а не еднопосочен процес на предаване и усвояване на знания и информация.

Keywords: university; education; social networks; interactivity; knowledge

 

EDUCATION IN UNIVERSITY – FROM KNOWLEDGE TO COMMUNICATION

 

Abstract. The article is focused on the issues of today’s education in university in the digital age. The pace of development of the new technologies makes it harder to adapt to the surrounding reality. Education as a socioforming factor has a key role in this adaptation. The theory of social education is used in connection with social networks in university’s programs. According to us, future education will be more for communication and interactivity and not so much a one-way process of teaching and consuming information.

 

Prof. Magdalena Kostova-Panayotova, DSc.

Dean

Faculty of Philology

South-West University “Neofit Rilski”

Blagoevgrad, Bulgaria

 нагоре


 

LES RÔLES DES MOTS-CLEFS

 

Anélia Brambarova

New Bulgarian University

 

Резюме. Целта на това проучване е да определи дали ключовите думи могат да имат някаква функция на текстово равнище, различна от тази да служат за ориентири за глобалното му разбиране. Статията се базира на наблюденията върху 53 журналистически текста от френски онлайн източници и на този етап се ограничава върху два елемента на текстовата микроструктура – референтност и кореферентност и семантична приемственост.

Keywords: keywords, text microstructure, reference and correlation, semantic continuity

 

THE IMPORTANCE OF KEYWORDS

 

Abstract. The objective of this study is to determine whether keywords can be essential for the general understanding of a text rather than being just a reference point. This article has been based on my observation of 53 journalistic writings via French online sources, and currently it has been limited to two text microstructure elements – reference and correlation, and semantic continuity.

 

Dr. Anélia Brambarova, Assoc. Prof.

Department of Romance and German Studies

New Bulgarian University

1618 Sofia, Bulgaria

 нагоре


 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЯ ИНИЦИАТИВА В ОБРАЗОВАНИИ» – ПРОСТРАНСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

 

Раиса  Богданова

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)

 

Резюме. Статья посвящена проблеме обучения русскому языку как иностранному в активной коммуникации с носителями русского языка в разных видах деятельности. В статье рассматриваются возможности для этого молодежного форума на примере Герценовского молодежного форума «Моя инициатива в образовании», в котором принимали участие студенты России и Болгарии, в Санкт-Петербурге и в Варне. Также обозначены перспективы совместной деятельности болгарских и российских студентов и школьников, способствующие освоению русского языка как иностранного.

Keywords: teaching; Russian as a foreign language; active communication; Russian speakers; the activities; the youth forum.

 

YOUTH FORUM “MY INITIATIVE IN EDUCATION” – THE SPACE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

 

Abstract. The article is devoted to the idea of learning Russian as a foreign language through active communication with Russian native speakers in different types of activities. Examined are possibilities for such type of youth forum on the example of Herzen’s youth forum “My Initiative in Education” in which took part students from Russia and Bulgaria (in Saint Petersburg and in Varna). Some prospects of joint activities between Bulgarian and Russian students and schoolchildren in assisting mastering of Russian as foreign language are also shown.

 

Prof. Raisa Bogdanova, DSc.

Russian language Department

“A. I. Herzen” Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

нагоре


 where bg

epale