Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Математика и информатика", 2017 г.

Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“, 2017 г.

Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“, 2017 г.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ
MATHEMATICS AND INFORMATICS
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

PAGES / СТРАНИЦИ
Number 1 / Книжка 1: 1 – 104
Number 2 / Книжка 2: 105 – 224
Number 3 / Книжка 3: 225 – 328
Number 4 / Книжка 4: 329 – 432
Number 5 / Книжка 5: 433 – 536
Number 6 / Книжка 6: 537 – 656

 

7 – 10 Editorial / Към читателя

 

CONTEST PROBLEMS / КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ
94 – 95 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]
96 – 98 Решения на задачите от брой 2, 2016 [Solutions of the Contest Problems from Issue 2, 2016]
214 – 215 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]
215 – 217 Решения на задачите от брой 3, 2016 [Solutions of the Contest Problems from Issue 3, 2016]
317 – 318 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]
319 – 321 Решения на задачите от брой 4, 2016 [Solutions of the Contest Problems from Issue 4, 2016]
420 – 421 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of This Issue]
422 – 425 Решения на задачите от брой 5, 2016 [Solutions of the Contest Problems from Issue 5, 2016]
521 – 522 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of This Issue]
523 – 529 Решения на задачите от брой 6, 2016 [Solutions of the Contest Problems from Issue 6, 2016]
641 – 641 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]
642 - 644 Решения на задачите от брой 1, 2017 [Solutions of the Contest Problems from Issue 1, 2017]


EDUCATIONAL RESEARCH / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ
11 – 16 Развитие на методиката на обучението по математика [Development of the Didactics of Mathematics] / Петър Петров / Petar Petrov
17 – 49 Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване [Poisson′s Amusing Problems and Perelman′s Method for their Solution and Study] / Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Мирослав Стоимиров / Zdravko Lalchev, Margarita Varbanova, Miroslav Stoimirov
50 – 56 Векторно произведение и зависимости между лица на стени и сечения в някои многостени [Vector Product and Relations Between Side and Section Areas of Some Polyhedra] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
57 – 63 Показателни и тригонометрични функции в трансцендентни уравнения (I част) [Exponential and Trigonometric Functions in Transcendental Equations (Part I)] / Диана Стефанова / Diana Stefanova
111 – 122 NDM-Philosophy of Education in the 21st Century [NDM философията на образованието в ХХI век] / Marga Georgieva, Sava Grozdev
123 – 148 Информационната грамотност – същност, проблеми и възможности за повишаване на информационната грамотност чрез използване на информационни технологии в училище [Information Literacy – Nature, Problems and Opportunities for Improving Information Literacy Through the Use of Information Technology in School] / Веселин Дзивев / Vesselin Dzivev
149 – 156 Изкуствена имунна система [Artificial Immune System] / Йоанна Илиева, Селин Шемсиева, Светлана Вълчева, Сюзан Феимова / Joanna Ilieva, student, Selin Shemsieva, Svetlana Valcheva, student, Suzan Feimova
157 – 173 Някои идеи за пропедевтика на понятието функция в началните класове [Some Ideas for Propaedeutics of the Concept of Function in Primary School] / Катина Тончева, Маргарита Върбанова / Katina Toncheva, Margarita Varbanova
231 – 242 Върху един модел на домашна работа в контекста на самостоятелната работа в обучението по математика [On a Model of the Homework in the Context of Self-Preparation in Mathematics Education] / Марга Георгиева, Диана Стефанова / Marga Georgieva, Diana Stefanova
243 – 251 Няколко приложения на теоремата на Менелай за вписани окръжности [Some Applications of Menelaus Theorem to Inscribed Circles] / Александра Йовкова, Ирина Христова, Лили Стефанова / Alexandra Yovkova, Irina Hristova, Lilly Stefanova
335 – 343 За дневния ред в образованието [For the Agenda in the Education] / Сава Гроздев / Sava Grozdev
344 – 350 Генератор на тестове [Test Generator] / Ангел Ангелов, Веселин Дзивев / Angel Angelov, Vesselin Dzivev
439 – 449 Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологиии [Information Integrative Relationships in the Competent Approach in Mathematics Technology Training] / Коста Гъров, Севдалина Георгиева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов / Kosta Garov, Sevdalina Georgieva, Elena Kovacheva, Angel Angelov
450 – 456 Някои начини за решаване на алгебрични задачи [Some Ways in Solving Algebraic Problems] / Диана Стефанова / Diana Stefanova
457 – 465 Второй международный сетевой исследовательский проект учащихся в рамках MITE [Second International Net Research Student Project in the Frames of MITE] / Мария Шабанова, Марина Белорукова, Роза Атамуратова, Веселин Ненков / Maria Shabanova, Marina Belorukova, Roza Atamuratova, Veselin Nenkov
466 – 473 Дидактически сценарий върху една задача от XXI младежка балканска математическа олимпиада [Didactic Scenario on a Problem from the 21st Junior Balkan Mathematical Olympiad] / Борислав Лазаров /
Borislav Lazarov
543 – 550 A Survey of Mathematics Discovered by Computers. Part 2. / Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov
551 – 564 Три инварианты в одну задачу [Three Invariants in One Problem] / Ксения Горская, Дарья Коптева, Асхат Ермекбаев, Арман Жетиру, Азат Бермухамедов, Салтанат Кошер, Лили Стефанова, Ирина Христова, Александра Йовкова / Kseniya Gorskaya, Daria Kopteva, Ashat Ermekbaev, Arman Zhetiru, Azat Bermuhamedov, Saltanat Kosher, Lilly Stefanova, Irina Hristova, Alexandra Yovkova
565 – 576 Games with Modified Dice / Aldiyar Zhumashov

 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES / ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
64 – 80 Ойлерова права и Ойлерова крива на вписан многоъгълник в конично сечение [An Inscribed Polygon in a Conic] / Веселин Ненков, Даниел Ангелов / Veselin Nenkov, Daniel Angelov
81 – 93 Геометрия на четириъгълника, точка на Микел, инверсна изогоналност [Geometry of the Quadrilateral, Miquel Point, Inversion] / Веселин Ненков, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов / Veselin Nenkov, Stanislav Stefanov, Haim Haimov
174 – 180 Четиринадесета международна олимпиада по лингвистика [Fourteenth International Linguistics Olympiads] / Иван Держански / Ivan Derzhanski
181 – 201 Ветрила от окръжности във вписани многоъгълници [Fans of Circles in Inscribed Polygons] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
202 – 206 Бележка върху теоремата за степенните средни и обучаващия характер на олимпиадите [A Note On the Theorem of the Power Averages and the Educational Character of the Olympiads] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
207 – 213 Втори коледен лингвистичен турнир [Second Christmas Linguistics Tournament] / Иван Держански, Веселин Златилов / Ivan Derzhanski, Veselin Zlatilov
252 – 261 Втори псевдоцентър на четириъгълника [Second Pseudocenter of the Quadrilateral] / Станислав Стефанов / Stanislav Stefanov
262 – 273 Няколко задачи за окръжности, допиращи се до конични сечения [Several Problems for Circles Tangent to Conics] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
274 – 284 Приложение на един нов подход при моделиране на образователен софтуер [Application of a New Approach to Educational Software Modeling] / Милен Замфиров / Milen Zamfirov
285 – 290 Образователни платформи в организацията на педагогическите практики на бъдeщите учители [Еducational Platforms in the Organization of Pedgogical Practice for Future Teachers] / Красимир Харизанов, Наталия Павлова / Krasimir Harizanov, Natalia Pavlova
291 – 294 Национална студентска олимпиада по математика [National Mathematical Olympiad for University Students] / Сава Гроздев, Росен Николаев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Rosen Nikolaev, Veselin Nenkov
295 – 298 Бележка върху една от задачите за VII клас – 22 май 2017 г. [A Note on One of the Problems for 7th Grade – May 22, 2017] / Сава Гроздев,
Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
299 – 307 Геннадий Луканкин: скромный портрет в интерьере эпохи (к 80-летию со дня рождения) [Genadii Lukankin: a Modest Picture in the Interior of the Epoch (on Occasion of the 80-Anniversary)] / Борис Тебиев, Александр Луканкин / Boris Tebiev, Alexander Lukankin
308 – 316 Спомен за професор Антон Шоурек [A Memory of Professor Anton Shourek] / Александра Трифонова / Aleksandra Trifonova
351 – 362 Логаритмични и тригонометрични функции в трансцендентни уравнения (II част) [Logarithmic and Trigonometric Functions in Transcendental Equations (part II)] / Диана Стефанова / Diana Stefanova
363 – 369 Приложение на връзката между средно аритметично и средно геометрично за рационално доказване на някои неравенства [An Application of the Relation Between Arithmetic Mean and Geometric Mean for Rational Proving Some Inequalities] / Радан Мирянов, Йордан Петков / Radan Miryanov, Jordan Petkov
370 – 376 Определяне броя на корените на един клас параметрични алгеб-рични уравнения от трета степен [Determining the Number of the Roots of a Class of Third Order Parametric Algebraic Equations ] / Росен Николаев, Танка Милкова / Rosen Nikolaev, Tanka Milkova
377 – 381 Interesting Proofs of Some Algebraic Inequalities / Šefket Arslanagić, Faruk Zejnulahi
382 – 390 Problems on the Brocard Circle / Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov
391 – 400 Няколко конструкции, породени от принципа за дуалност [Some Constructions, Generated by the Duality Principle] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
401 – 409 Приложение на линейната алгебра в икономиката [Application of Linear Algebra in Economics] / Велика Кунева, Захаринка Ангелова / Velika Kuneva, Zaharinka Angelova
410 – 419 Скоростта на светлината [The Speed of Light] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
474 – 480 Some Numerical Sequences Concerning Square Roots (Part One) [Числови редици, свързани с квадратни корени (първа част)] / Rosen Nikolaev, Tanka Milkova, Yordan Petkov
481 – 500 Доказателства и уточнения на експериментално получените твърдения чрез принципа за дуалност [Proofs and Specifications of Experimentally Derived Assertions by the Duality Principle] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov
501 – 514 Erdös’ Distinct Distances Problem [Проблемът на Ердьош за различните разстояния] / Houssam Zenati
515 – 520 Optimizing the Positioning of Serving Units in Tourism Business [Оптимизация на позиционирането на обслужващи единици в туристическия бизнес] / Radan Miryanov, Velina Yordanova
577 – 600 Елементарни точкови конфигурации. Диагонален принцип. инварианти [Basic Configurations of Points. Diagonal Principle. Invariants] / Здравко Лалчев, Ирина Вутова / Zdravko Lalchev, Irina Voutova
601 – 615 Логаритмични и показателни функции в трансцендентни уравнения (III част) [Logarithmic and Exponential Functions in Transcendental Equations (Part III)] / Диана Стефанова / Diana Stefanova
616 – 625 Some Numerical Sequences Concerning Square Roots (Part Two) / Rosen Nikolaev, Tanka Milkova, Yordan Petkov
626 – 640 Занимателни задачи по темата „Картинна галерия“ [Entertaining Problems on the Topic „Picture Gallery“] / Мирослав Стоимиров, Ирина Вутова / Miroslav Stoimirov, Irina Voutova



where bg

epale