Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Педагогика

Българско научнотеоретично и методическо списание

За авторите

 УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ

 

Редакционната колегия на списанието „Педагогика“ (Pedagogy: Bulgarian Journal of Educational Research and Practice) разглежда само ръкописи, които са насочени единствено към него. Ръкописи, които вече са публикувани някъде или са изпратени или са под печат в друго списание, няма да бъдат публикувани. Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи и това ше бъде проверявано чрез експертна оценка на двама анонимни и независими рецензенти.

Електронното изпращане на ръкописите е предпочитано. Адресът за това е Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Стандартна word програма трябва да се използва за оформяне на ръкописите, които се прилагат като приложение (attachment) към съпровождащото ги електронно писмо. Изпращането на ръкописа, записан на диск, също е допустимо.

 

Подготовка на ръкописа

Общи указания

(1)   Ръкописите могат да бъдат написани на български или на английски съобразно желанието на автора.

(2)   Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без никакви съкращения заглавие на статията, след което следват имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати (не повече от 20 реда); 3 – 6 ключови думи (само на английски); пълен текст; благодарности; приложения (ако има такива); бележки; литература; пълни адреси на всички автори  с техните академични позиции, училища или научни организации, пощенски и електронни адреси.

(3)   Фигурите и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези фигури в текста трябва да бъде посочено – фиг. 1, фиг. 2 и т.н.

(4)   Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено – таблица 1, таблица 2 и т.н. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости между някакви величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето на статиите и затова тяхната употреба не се окуражава.

 

Бележки и литература

Цитираните литературни източници трябва да бъде на латиница. Източниците на кирилица се представят с латински букви или с превод на английски език или чрез транслитерация. Чуждестранните автори в преводни книги на български език се изписват c оригиналните им имена. Примерите по-долу показват как това трябва да стане.

Книги

Popkochev, T. (2010). Protivorechiya i metodicheski pohvati v obuchenieto po IKT v І – ІV klas. V: Informatsionni tehnologii v obuchenieto v І-ІV klas. Blagoevgrad: Univ. izdatelstvo „Neofit Rilski”[Попкочев, Т. (2010). Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І – ІV клас. В: Информационни технологии в обучението в І – ІV клас. Благоевград: Унив. Издателство „Неофит Рилски”].

Blinov, Vl. (1976). Effektivnosty obucheniya. Moskva: Pedagogika [Блинов, Вл. (1976). Эффективность обучения. Москва: Педагогика].

Merion, D.B. (1975). Physics and physical world. Moskva: Mir [Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир].

 

Diamond, J. (2013). Svetat predi vchera. Sofia. Iztok-Zapad [Diamond, J. (2013). Светът преди вчера. София. Изток-Запад].

Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science education standards. Washington: National Academies Press.

Книги/сборници с редактор

Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral studies and some typical errors in their realization (pp. 44 104). In: Ganchev, I. & Toshev, B.V. Theory and methodology of leaning in sciences and mathematics. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press [Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44 – 104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“].

 

Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes (pp. 59 89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Списания

Petrov, P. (1997). Obrazovanieto kato samoorganizirashta se sistema. Pedagogika, 4 [Петров, П. (1997). Образованието като самоорганизираща се система. Педагогика, 4].

Kaischew, R. (1998). Autobiographical notes. Chemistry, 7, 112119 [Каишев, Р. (1998). Автобиографични бележки. Химия, 7, 112 – 119].

Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students.  American J. Physics, 79, 11211126.

 

Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника – ето така:

 

Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29 (1), 14 24.

 

 

Източниците се цитират в основния текст по следния начин:

Troeva (2002)  или (Troeva, 2002)

Thompson (1986) или (Thompson, 1986)

Subramanian et al. (1995) или (Subramanian et al., 1995).

Missen & Smith (1989) или (Missen & Smith, 1989).

 

 

            Ако източникът е на български език, но е представен във вторичен литературен източник, например в SCOPUS, той трябва да се появи в списъка на литературата по следния начин:

Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two historic epochs. Chemistry, 25, 1220 [In Bulgarian].

Tzanova, N.B. & Raitcheva, N. (2012). Professional profile and standards for teachers in biology. Chemistry, 21, 349363 [In Bulgarian].

Missen, R.W. & Smith, W.R. (1989). A question of basic chemical literacy? J. Chem. Educ., 66, 217 218.

Rajcheva, A. & Jordanov, V. (1999). Forming skills through solving of graphical problems. Fizika, 24 (1), 19 21 [Райчева, А. & Йорданов, В. (1999). Формиране на умения чрез решаване на графични задачи. Физика, 24 (1), 19 – 21].

           

            Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. Маргинални източници, които нямат присъствие в световните научни масиви, нямат място в списъка на основната литература. Ако цитирането на такива източници все пак е необходимо, това може да стане в раздела „Бележки“, където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.

            Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за образованието.

 

Отпечатъци

            Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf на техните статии, с които авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.

 

Последни думи

            Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.where bg

epale