Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Стратегии на образователната и научната политика

Научнотеоретично списание

За авторите

Редакционната колегия на списанието „Стратегии на образователната и научната политика“ разглежда само ръкописи, които са насочени единствено към него. Ръкописи, които вече са публикувани някъде, били са изпратени, или са под печат в друго списание, няма да бъдат публикувани. Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи и това ше бъде проверявано чрез експертна оценка на двама анонимни и независими рецензенти.


Електронното изпращане на ръкописите е за предпочитане. Адресите за това са: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..За оформяне на ръкописите, които се прилагат като приложение (attachment) към съпровождащото ги електронно писмо, трябва да се използва стандартна word програма. Изпращането на ръкописа, записан на диск, също е допустимо.Подготовка на ръкописа
Общи указания

  1. Ръкописите могат да бъдат написани на български или на английски, съобразно желанието на автора.
  2. Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без никакви съкращения заглавие на статията, след което следват имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати (не повече от 20 реда); 3-6 ключови думи (само на английски); пълен текст; благодарности; приложения (ако има такива); бележки; литература; пълни адреси на всички автори с техните академични позиции, училища или научни организации, пощенски и електронни адреси.
  3. Фигурите и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези фигури в текста трябва да бъде посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
  4. Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено – Таблица 1, Таблица 2 и т.н. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости между някакви величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето на статиите и затова тяхната употреба не се препоръчва.Бележки и литература

Цитираните литературни източници трябва да бъде на латиница. Източниците на кирилица се
представят с латински букви или с превод на английски език или чрез транслитерация. Примерите
по-долу показват как това трябва да стане.
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни
за проверка или справки. Маргинални източници, които нямат присъствие в световните научни
масиви, нямат място в списъка на основната литература. Ако цитирането на такива източници все пак
е необходимо, това може да стане в раздела „Бележки“, където могат да намерят място и допълнителни
обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го
обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е
необходимо, мястото им не е в литературата, а в бележките, и то в предпочитания portable document format
(pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.
Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил
(вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в
обществените и хуманитарните науки, включително в науката за образованието.Ето някои примери:


Списания:

Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an introductory
physics sequence for biology and premedical students. American J. Physics, 79, 1121 – 1126.
Kaischew, R. (1998). Autobiographical notes. Chemistry, 7, 112 – 119 [Каишев, Р. (1998).
Автобиографични бележки. Химия, 7, 112 – 119].
Ако източникът е на български език, но е представен във вторичен литературен източник,
например в SCOPUS, той трябва да се появи в списъка на литературата по следния начин:
Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two historic epochs.
Chemistry, 25, 12 – 20 [In Bulgarian].

Такива източници се цитират в основния текст като:  Subramanian et al. (1995) или (Subramanian et al., 1995).


Ако трябва да се цитира списание, в което номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника така:
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14-24.
Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.Книги

Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science education
standards. Washington: National Academies Press.
Merion, D.B. (1975). Physics and physical world. Moskva: Mir [Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и
физический мир. Москва: Мир].Книги/сборници с редактор

Lakatos, I. (1970). Falsifi cation and the methodology of scientifi c research programmes (pp. 59 – 89). In:
Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral studies and some typical
errors in their realization (pp. 44 – 104). In: Ganchev, I. & Toshev, B.V. Theory and methodology of leaning in sciences
and mathematics. Blagoevgrad: Neofi t Rilski University Press [Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни
методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация
(сс. 44 – 104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки
и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“].Коректури
Преди публикуването на приетите за печат ръкописи, авторите ще получат коректури на своите статии, които трябва да върнат в редакцията в срок от една седмица; големи промени в текста на този етап не се допускат.Отпечатъци
Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf на техните статии, с които авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.Последни думи
Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.
where bg

epale