Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Стратегии на образователната и научната политика"

Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 6, 2013

 СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

ПЕДАГОГИКА И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ / PEDAGOGICS AND FORMS OF TRAINING

Этническая педагогика как интегративная, развивающаяся отрасль педагогической науки 
Ethnic Pedagogics as Interactive, Developing Branch of Pedagogical Science

Клара Кожахметова / Klara Kozhakhametova – стр. 115
icon Отвори пълния текстРеакции на студентите от прилагане на интерактивни форми на обучение в „мегакласове“
Student Reactions in the Use of Interactive Forms of Education in Mega Classes”

Мария Кехайова-Стойчева / Maria Kehajova-Stoycheva – стр. 732
icon Отвори пълния текст


УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Интерактивните методи – ядро на квалификационната дейност с педагогическите специалисти
The Interactive Methods – the Core of the Qualification Activities with the Pedagogic Experts
Нина Герджикова / Nina Gerdzikova – стр.755
icon Отвори пълния текстНАУКОМЕТРИЯ И ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ / SCIENTROMETRICS AND ASSESSMENT OF THE SCIENTIFIC EDITIONS
Оценка на научните издания. Измерване не само на количеството, но и на качеството чрез библиографската и наукометрична база данни SCOPUS
Assessment of the Scientific Editions. Measuring not only the Quantity, but as well the Quality Using the Bibliohraphical Database SCOPUS

Тошка Борисова / Toshka Borisova – стр. 758
icon Отвори пълния текстОЦЕНЯВАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / EDUCATIONAL ASSESSMENT
National and International Assessments of Student Achievement
Национални и интернационални оценки на ученическите постижения

Vincent Greaney, Thomas Kellagan – стр.769
icon Отвори пълния текстРезултати и изводи от участието на България в PISA 2012
Results and Conclusions from Bulgaria's Participation in PISA 2012

Светла Петрова / Svetla Petrova – стр. 807
icon Отвори пълния текстВ НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“ ЧЕТЕТЕ /
READ IN THE LATEST ISSUES OF THE „AZ BUKI“ JOURNALS

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENT

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS

нагоре


  ЭТНИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ, РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОТРАСЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Клара Кожахметова,
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

Резюме. В статье представлена авторская концепция казахской этнопедагогики, разработанная на основе материалов многолетнего исследования. Посвящена раскрытию теоретико-методологических основ этнопедагогики и казахской этнопедагогики, обоснованию ее научного статуса и места в системе наук о человеке. В статье этнопедагогика рассматривается как интегративная отрасль педагогической науки, сформировавшаяся в лоне педагогики, на стыке этнопсихологии, этнофилософии, этнологии и этнокультурологии, имеющая свой объект и предмет исследования и понятийно-терминологический аппарат. В вводной части статьи дан краткий анализ историко-педагогических и научно-теоретических предпосылок развития этнопедагогических идей в Казахстане. 

Keywords:
ethnopedagogic, ethnic upbringing, folk pedagogic, folk knowledge, ethnopedagogics education, ethnopedagogics culture


ETHNIC PEDAGOGICS, AS INTEGRATIVE, DEVELOPING 
BRANCH OF PEDAGOGICAL SCIENCE

Abstract. The article presents the author's concept of the Kazakh ethnopedagogics, developed on the basis of the materials of research. It is devoted to the estimation of the theoretical-methodological bases of ethnopedagogics and Kazakh ethnopedagogics, substantiation of its scientifi c status and place in the system of Sciences about the person. In the article ethnopedagogics is considered as an integrative branch of pedagogical science, formed in the bosom of pedagogy, at the junction of ethnopsychology, ethnophilosophy, ethnology and ethnoculturology, which has its object and purpose of the study and conceptual-terminological system. The introductory part of the article presents a brief analysis of the historicalpedagogical and scientifi c-theoretical prerequisites of the development of ethnopedagogics ideas in Kazakhstan. In the fi nal part of the article presents the trends and prospects of development of the ethnopedagogics research, as well as ethnopedagogics as a science and educational discipline.

Prof. Dr. Klara Kozhahmetova
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi av., 71
050040, Almaty, Kazakhstan

нагоре


 РЕАКЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В „МЕГАКЛАСОВЕ“

Мария Кехайова-Стойчева
Икономически университет – Варна

Резюме. Увеличеният брой студенти в рамките на една образователна институция (в случай че се реализира заявеният и одобрен брой обучаващи) води след себе си редица проблеми, пряко свързани с организацията на учебния процес. Икономиката на висшето училище изисква неговото оптимизиране с цел постигане на ефективно управление на финансите на висшето училище,удовлетворяване на изискванията за провеждане на качествено обучение, както и провеждането на успешна кадрова политика. Част от ефектите от увеличения брой студенти се проявяват в броя на обучаваните в рамките на студентските групи и студентските потоци. Това, от своя страна, се отразява върху методите, които се прилагат в процеса на обучение, и върху преценките на студентите за качество на обучението, което получават. В различни изследвания авторът идентифицира, че студентите намират начина на обучение за скучен, монотонен, непрактически ориентиран. По-често това се отнася, когато се говори за лекцията, като основна форма от провежданото обучение (дефинирана в Закона за висше образование).

Keywords: marketing education, student perceptions of learning, large classes, interactive education, workshops, qualitative research

STUDENT REACTIONS IN THE USE OF INTERACTIVE FORMS OF EDUCATION IN „MEGA CLASSES“

Abstract. The increasing number of students in recent years is regulated by a number of norms, directives and factors of the environment. The effects on higher education systems are many, such as: economic, revenue of universities; social, related to the realization of students and their stay during the training; pedagogical, related to the methods and forms of education of large groups of students. These effects are directly linked to discussions about the level of quality of higher education in Bulgaria. We know that one dimension of quality of system is related to student perception of received education. How is possible to increase the proportion of students that share a positive perceptions about received education? The research focuses on the student assessments on the training experiment and more specifi cally whether the training form is recognized as practical oriented and useful for their professional future.

Assoc. Prof. Maria Kehajova-Stoycheva, PhD
University of Economics – Varna
77 „Knjaz Boris I“
9002 Varna, Bulgaria

нагоре


 ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ. ИЗМЕРВАНЕ НЕ САМО НА КОЛИЧЕСТВОТО, НО И НА КАЧЕСТВОТО ЧРЕЗ БИБЛИОГРАФСКАТА И НАУКОМЕТРИЧНАТА БАЗА ДАННИ SCOPUS

Тошка Борисова
Американски университет в България

Резюме. Статията разглежда индикаторите за оценка на научни списания и автори на базата на библиографската и наукометричната база данни SCOPUS на издателство „Елзевиер“. Обяснени са показателите за измерване на въздействието на научните списания въз основа на анализ на цитатите. Индика- торът импакт-ранг (SCImago Journal Rank – SJR) е мярка за престижа на научните списания. Потенциалът за цитиране (Source-Normalized Impact per Paper – SNIP) предоставя информация за възможно бъдещо цитиране на научните издания. H-индексът е показател за оценка на въздействието на научната продукция на автора. Използването на тези показатели служи за обективна оценка на научноизследователската дейност, дисциплинира научната комуникация и налага международни стандарти за публикуване на научна периодика.

Keywords:
Scopus, SJR, SNIP, h-index, quoting

ASSESSMENT OF THE SCIENTIFIC EDITIONS. MEASURING 
NOT ONLY THE QUANTITY, BUT AS WELL AS THE QUALLITY USING THE BIBLIOGRAPHIC DATABASE SCOPUS

Abstract. The article examines the indicators of assessment of science magazines and authors on the base of the bibliographic database Scopus – owned by the publishing company Elzevier. The indexes of measuring the effect of science magazines on the basis of the analysis of the quotes are also explained. The indicator impact rang (SCImago Journal Rank – SJR) is a measurement of the prestige of science magazines. The potential of quoting (Source-Normalized Impact per Paper - SNIP) gives up information for possible future quoting of science magazines. The n-index is indicative of the assessment of the infl uence of the author’s scientifi c production. The usage of these indexes serves to show an objective assessment of the research activity; disciplines the scientifi c communication and applies international standards of publishing the scientifi c periodicals.

Toshka Borisova
American University in Bulgaria
1 Georgi Izmirliev Sq.
2700 Blagoevgrad, Bulgaria

нагоре


  NATIONAL AND INTERNATIONAL ASSESSMENTS OF STUDENT ACHIEVEMENT
Vincent Greaney
Thomas Kellagan

Abstract: This introductory book describes the main features of national and international assessments, both of which became extremely popular tools for determining the quality of education in the 1990s and 2000s. This increase in popularity refl ects two important developments. The purposes and main features of national assessments are described in chapter 2. The reasons for carrying out a national assessment are considered in chapter 3, and the main decisions that have to be made in the design and planning of an assessment are covered in chapter 4. Issues (as well as common errors) to be borne in mind in the design, implementation, analysis, reporting, and use of a national assessment are identifi ed in chapter 5. In chapter 6, international assessments of student achievement, which share many procedural features with national assessments (such as sampling, administration, background data collected, and methods of analysis), are described.

Keywords: national and international assessment, analysis, students, achievement

НАЦИОНАЛНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Резюме. Книгата представя основните характеристики на националните и международните оценявания на постиженията на учениците. И двата вида оценяване са се превърнали в популярно средство за измерване качеството на образованието от 1990 г. и 2000 г. насам. Този възход в популярността е повлиял и върху двата вида оценяване. Целите и основните черти на националното оценяване са описани в глава 2. Глави 3 и 4 описват причините, поради които трябва да се провежда национално външно оценяване и важните решения, които трябва да бъдат взети при планирането и дизайна на едно такова оценяване. Проблемите (както и грешките), които трябва да бъдат взимани под внимание при дизайна, провеждането, анализа, докладването на данните и изобщо необходимостта от национално оценяване, са описани в глава 5. Глава 6 се спира върху международните оценявания на постиженията на учениците, които в много голяма степен имат сходни стъпки на реализиране с националните оценявания (като изготвяне на извадка, администриране, начин на събиране на данните и методите за анализ).

Винсънт Грийн
Томас Кeлаган

нагоре


 РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA 2012

Светла Петрова
Център за контрол и оценка на качествотона училищното образование

Резюме. Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), започнал през 1997 г. Това е най-мащабното и представително международно сравнително оценяване на учениците. PISA определя ефективността на училищното образование, като измерва знанията и уменията на 15 – 16-годишните ученици в три области: четене, математика и природни науки. Програмата се провежда през тригодишни периоди, като при всяко изследване се акцентира върху една от трите области. През 2012 г. беше проведен петият етап на PISA с акцент върху математическата грамотност на учениците.
Статията съдържа обобщен обзор на резултатите по математика на българските ученици, сравнени с резултатите на техните връстници от останалите държави и региони, участвали в PISA 2012. Представена е концепцията на PISA 2012 за оценяването по математика, както и рамката на теста, използван в изследването.
Подробна информация за PISA 2012 и постиженията на българските ученици може да бъде намерена в националния доклад „Предизвикателства към училищното образование. Резултати от участието на България в PISA 2012“, публикуван на интернет страницата на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование – www.ckoko.bg.

Keywords: PISA, literacy, large-scaled assessment, iInternational Comparative Research

RESULTS AND CONCLUSIONS FROM BULGARIA'S PARTICIPATION IN PISA 2012

Abstract. The Programme for International Student Assessment – PISA, is an ongoing programme of the OECD, started in 1997. PISA is most representative as geographical coverage international assessment of students’ achievements. PISA assess the extend to which students near the end of compulsory education have acquired some of the knowledge and skills that are essential for full participation in modern society. The assessment focuses on students’ ability to use their knowledge and skills to meet real-life challenges. The main interest of the measurement in 2012 was in the mathematical literacy. This article is about the fi rst fi ndings from PISA 2012. The analyses are made in the contects of the factors that infl uence the students’ performance. The national report on the national results in PISA 2012 is available on the internet site of the Centre for Control and Assessment of the Quility in School Education - www.ckoko.bg.

Svetla Petrova, PhD
Centre for Control and Assessment of the Quality in School Education
Ministry of Education and Science
125, Tzarigradsko Shosse Blvd., bl. 5
1113, Sofi a, Bulgaria

нагоре
where bg

epale