Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 48, 2018

Правилен изговор на представката в- и на предлога в

Правописната норма изисква да се пише буквата за звучна съгласна и в случаите, когато тя се изговаря като съответната беззвучна съгласна – предположение (изговор претположение), справка (изговор спрафка), град (изговор грат), готов (изговор готоф).

Обеззвучаването на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата е характерно за българския език и разминаването между изговор и начин на писане е особеност, която се усвоява сравнително лесно. Понякога обаче не правописът, а правоговорът е причина за допускането на грешки. Така например не се обеззвучава звучната съгласна [в] пред сонорните съгласни [л], [м], [н] и [р]: влизам (неправилен изговор флизам), вмествам (неправилен изговор фмествам), вниквам (неправилен изговор фниквам), врежа (неправилен изговор фрежа).
По друг начин стои въпросът при изговора на предлога в. Той се обеззвучава не само пред думи, започващи с беззвучна съгласна: в коридора (изговор ф коридора), но и пред думи, които започват с гласен звук или със сонорен съгласен звук – тогава предлогът в отново се изговаря беззвучно: в Африка (изговор ф Африка), в името на народа (изговор ф името на народа), в езерото (изговор ф езерото), в отдела (изговор ф отдела), в ухото (изговор ф ухото), в манастира (изговор ф манастира), в леглото (изговор ф леглото), в неделя (изговор ф неделя), в реката (изговор ф реката). В тези случаи свръхстарателното произнасяне на звучната съгласна [в] при предлога в не отговаря на книжовния изговор.

Гл. ас. д-р Илияна Кунева
работи в Института за български език – БАН, Секция за съвременен български език.
Научните ѝ интереси са в областта на езиковата култура, синтаксиса и прагматиката.

Четете повече в бр. 48, 29 ноември – 5 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale