Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 4, 2019

Мерки за намаляване на отпадналите от училище

Национална програма ще подпомага общините за образователна десегрегация от април.

„Ефективното включване на всяко дете в образователната система и намаляването на дела на рано отпадналите от предучилищното и училищното образование е първата и най-важна тема за нас. Предотвратяването на отпадането е ключово и от това зависи дали ще продължим да се развиваме като проспериращо и хармонично общество.“ Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия с представители на дарителите в образованието.
Затова усилията на МОН са фокусирани върху училищата с концентрация на деца в риск, ежедневната посещаемост и ефективното им включване в учебния процес. Това предполага индивидуална подкрепа за всяко дете, прилагане на комплекс от мерки и интензивна работа с родителите.
С пари от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще се финансира допълнително обучение по български език за тези деца, за които той не е майчин. Ще се покриват и таксите за детски градини в някои общини, избрани най-вече по определени социално-икономически критерии. Според доклада на Световната банка тази мярка ще бъде най-ефективната за разширяване обхвата на децата в предучилищното образование.
Стартира и нова Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Факт е, че много родители на деца от обособени квартали вече искат те да учат извън тях. Правилната общинска политика е тези деца да бъдат насочени към училища в други райони, за да няма риск от вторична сегрегация. В случая особено ценно е да има система за ранно предупреждение, и когато децата в риск се увеличат, да се вземат мерки за пренасочването им към други училища.

 

Четете повече в бр. 4, 24 – 30 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale