Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение", 2017 г.

Foreign Language Teaching, Volume 44, Number 1, 2017

 CONTENTS

Editorial / Към читателя – page 7

 

INTERVIEW 
Акад. Молдован, Александр Михайлович, директор Института русского языка имени В.В. Виноградова – РАН:
Филологические науки, и в частности палеославистика, имеют будущее.
[Academician Alexander Moldovan, Director of the Institute of Russian Language – Russian Academy of Sciences: Philology, and in Particular Paleo Slavistic, Have Their Future]
/ Татьяна Дикова / Tatyana Dikova – page 9
icon Full text

 

APPLIED LINGUISTICS
Русский за рубежом: язык и функции
[Russian Language Abroad: the Status and Functions]
/ Сурен Золян / Suren Zolyan – page 13
icon Full text

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език
[Language Technologies in Teaching Foreign Language for Specific Purposes]
/ Мария Стамболиева / Maria Stambolieva – page 24
icon Full text

 

LANGUAGE AND CULTURE
Семиотичен подход към преводимостта на културата
[Semiotic Approach to Cultural Translatability]
/ Ирена Кръстева / Irena Kristeva – page 35
icon Full text

 

INAUGURAL LECTURE 
Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност
[Digitalization and Social Transformations: Development of Media Pedagogy and Media Literacy]
/ Данаил Данов / Danail Danov – page 42
icon Full text

 

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
Поетичният учебник по френски език на Милка Петрова-Коралова и Лъчезар Станчев
[The Poetic French Language Textbook of Milka Petrova-Koralova and Lachezar Stanchev]
/ Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov – page 53
icon Full text

 

EVENTS 
Теоретични и методологични проблеми на българската историческа лингвистика (Предвъзраждане и Възраждане)
[Theoretical and Methodological Problems of Bulgarian Historical Linguistics (Pre-Revival and Revival)]
/ Диана Иванова / Diana Ivanova – page 59
icon Full text


Славянското езикознание в италианските университети между семантика и прагматика. Среща разговор на италианските лингвисти
[Slavic Linguistics in Italian Universities between Semantics and Pragmatics. A Meeting of the Italian Linguists]
/ Татяна Лекова / Tatiana Lekova – page 63
icon Full text


Състезание по дебати на английски език, София 2017
[World Scholar’s Cup 2017, Sofia Round]
/ Марияна Филипова / Mariana Filipova – page 75
icon Full text


CILEX: Innover, Motiver, Inspirer. Un rêve devenu réalité
[CILEX: Innovate, Motivate, Inspire. A Dream Comes True]
/ Colette Pawlonka, Maciej Pospiech – page 77
icon Full text


Високо държавно отличие за проф. Константин Кацаров
[Highest State Award for Prof. Konstantin Katzarov]
/ Венелин Цачевски / Venelin Tsachevsky – page 79
icon Full text

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS
Francophilie et germanophilie en Europe sud-orientale à la veille et pendant la Première Guerre mondiale
[Francophilia and Germanophilia in South-Eastern Europe on the Eve and During the First World War]
/ Vladimir Creţulescu – page 81
icon Full text


Оригинален модел за обучение по турски език
[An Original Model for Turkish Language Teaching]
/ Васил Райнов / Vassil Rainov – page 88
icon Full text


The Linguistic Mosaic of Europe
/ Martin Henzelmann – page 90
icon Full text


Многообразният Китай
[The Multifaceted Nature of China]
/ Гъ Джъцян / Ge Zhiquiang – page 94
icon Full text


Нов, първи по рода си четириезичен тематичен речник
[First of Its Kind Quadrilingual Thematic Dictionary]
/ Иван П. Петров / Ivan P. Petrov – page 96
icon Full text

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS

 

GUIDE FOR AUTHORS

топ


 

ЕЗИКОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ЧУЖД ЕЗИК

 

Мария Стамболиева
Нов български университет

 

Резюме. Статията представя целите, задачите и очакваните резултати от разработената в НБУ e-платформа в помощ на обучението по специализиран чужд език. Платформата е проектирана за обучение, съобразено със специфичните потребности на обучаваните и интегрира: 1) среда за поддържане на специализирани корпуси; 2) терминологични банки с дефиниции и преводни съответствия; 3) софтуер за обработка на документи (лематизатор, морфологични анализатори, конкордансер, синтактичен анализатор, подравнител на оригинални текстове с преводи); 4) модули за автоматично генериране на тренировъчни упражнения по зададени параметри; 5) модули за автоматично оценяване.
Keywords: e-learning, language technologies, FLT, FLTSP, educational platforms, concordancing, lemmatisation, alignment, corpus analysis, automatic generation and assessment of tests.

 

LANGUAGE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES

 

Abstract. The paper presents the aims, tasks and expected results of an е-platform designed for the teaching of foreign languages for specific purposes. The platform, developed by the Laboratory for Language Technologies of New Bulgarian University, is tailored to the specific needs of students. The platform allows: 1/ corpus creation and management; 2/ the creation of term banks, with definitions and translations, 3/ corpus analysis (lemmatisation, POS, morphological and morphemic analysis, syntactic analysis, parallel text alignment); 4/ the generation of text-based drills and tests; 5/ automatic test assessment.

 

Dr. Maria Stambolieva, Assoc. Prof.
New Bulgarian University

топ


СЕМИОТИЧЕН ПОДХОД КЪМ ПРЕВОДИМОСТТА НА КУЛТУРАТА

 

Ирена Кръстева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Семиотичното осветляване на преводимостта на културата внушава идеята за нейната относителна адекватност. То позволява разглеждането ѝ като своеобразно йерархизиране на няколко параметъра, приложими към анализа на превода от гледна точка на езиково-културната идентичност и междукултурния диалог.
Keywords: cultural translatability, culture, parameters of translatability, semiotics, translation

 

SEMIOTIC APPROACH TO CULTURAL TRANSLATABILITY

 

Abstract. The semiotic highlight of cultural translatability suggests the idea of its relative adequacy. It allows tо examinе the translatability as a kind of hierarchy between certain parameters, which should be applied to the translation analysis in terms of both lingua-cultural identity and cross-cultural dialogue.

 

Irena Kristeva, Assoc. Prof., DSc.
Sofia University

топ


 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ: МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

 

Данаил Данов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Лекцията разглежда необходимостта от развитие на медийната педагогика като ключов елемент на педагогическото образование и включването ѝ в академичните програми на факултетите, подготвящи педагогически кадри за всички степени на образование в България. Като представя същността на това ново научно поле и значимостта му за ефективната работа на педагогическите специалисти, статията прави пряка връзка между медийна педагогика и медийна грамотност – и двете пряко следствие от цифровизацията на медиите и поредицата социални трансформации, които дигитализацията, като процес, предизвика в общественото развитие не само в България, но и навсякъде по света.
Keywords: pedagogy, media pedagogy, media literacy, digitization, digitalization

 

DIGITALIZATION AND SOCIAL TRANSFORMATIONS: DEVELOPMENT OF MEDIA PEDAGOGY AND MEDIA LITERACY

 

Abstract. The article focuses upon the need of media pedagogy development, a crucial element of the overall pedagogic education, yet hardly given due attention in Bulgaria. Introducing the essence of this modern scholarly field, the text zooms into media pedagogy and media literacy, both being direct consequences of media digitization and its subsequent social transformations in contemporary society.

 

Dr. Danail Danov, Assoc. Prof.
Sofia University

топ


 

Foreign Language Teaching, Volume 44, Number 2, 2017

CONTENT


INTERVIEW
Акад. Михаил Виденов, почетен председател на Международното социо­лингвистическо дружество и председател на Отделението за хуманитарни и обществени науки в БАН: Има изход от езиковата инвазия
[There is a Way Out of the Linguistic Invasion. An interview with Acad. Mihail Videnov, Honorary President of the International Socio-linguistic society and Chairman of the Department of Humanities and Social Sciences in the Bulgarian Academy of Sciences]
/ Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov – page 111
icon Full text

 

APPLIED LINGUISTICS
Към въпроса за адлозите в съвременния турски език
[More on the Issue of Adpositions in the Modern Turkish Language]
/ Милена Йорданова / Milena Yordanova – page 118
icon Full text

 

Инструменти за измерване на интеркултурната компетентност
[Instruments for Measuring Intercultural Competence]
/ Рая Живкова-Крупева / Raya Zhivkova-Krupeva – page 127
icon Full text

 

The Bulgarian Version of the Official Journal of the European Union. Linguistic Approaches
/ Martin Henzelmann – page 134
icon Full text

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Езикови модели за приобщаващо образование
[Language Models for Inclusive Education]
/ Екатерина Софрониева / Ekaterina Sofronieva – page 139
icon Full text

 

Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език
[Problem-Based Learning, E-Learning and Mobile Technologies in Foreign Language Learning]
/ Мария Нейкова / Maria Neikova – page 150
icon Full text

 

LANGUAGE AND CULTURE
Новият литературен жанр „транслит“
[The New Literary Genre of the “Translit”]
/ Мадлен Данова / Madeleine Danova – page 158
icon Full text

 

INAUGURAL LECTURE
За езика като органон
[For the Language as Organonmodel]
/ Тодор Шопов / Todor Shopov – page 166
icon Full text

 

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
Българските училища в Цариград – между историята и спомените
[Bulgarian Schools in Istanbul – Between History and Memories]
/ Мария Михайлова-Мръвкарова / Maria Mihailova Mravkarova – page 172
icon Full text

 

EVENTS
Един век структурализъм
[A Century of Structuralism]
/ Петя Тодорова / Petya Todorova – page 191
icon Full text

 

Китайските паралелки на 138. СУ „Проф. Васил Златарски“
[The Chinese Classes of 138. High School “Prof. Vasil Zlatarski”]
/ Магдалена Кръстева / Magdalena Krasteva – page 195
icon Full text

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS
Теория и практика на ефективната академична комуникация
[Theory and Practice оf Effective Academic Communication]
/ Мариета Ботева / Marieta Boteva – page 198
icon Full text

 

Нов самоучител по английски език с актуални текстове и богат справочен материал
[New Tutorial in English with Current Texts and Extensive Reference Material]
/ Милка Хаджикотева / Milka Hadjikoteva – page 201
icon Full text

 

Глобалният английски език в български контекст
[Global English in Bulgarian Context]
/ Дафина Костадинова / Dafina Kostadinova – page 206
icon Full text

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS

 

GUIDE FOR AUTHORS

top


КЪМ ВЪПРОСА ЗА АДЛОЗИТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ ТУРСКИ ЕЗИК

 

Милена Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. В статията се разглежда специфичен вид служебни думи в съв­ременния турски език. Те се явяват функционални еквиваленти на предлозите в индоевропейските езици. Правилното им овладяване е важен елемент в процеса на обучение по съвременен турски език. Настоящото изследване разглежда имена, които могат да изпълняват адложна функция единствено в аблативната си форма.
Keywords: specific class of words, Turkish, prepositions, adpositional function, ablative case form

 

MORE ON THE ISSUE OF ADPOSITIONS IN THE MODERN TURKISH LANGUAGE

 

Abstract. The paper is aimed at the specific class of words in the modern Turkish language. They are the functional equivalents of prepositions in Indo-European languages. The present article undertakes nouns in adpositional function just in the ablative case form.

 

Dr. Milena Yordanova, Assoc. Prof.
University of Sofia

top


ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

Рая Живкова-Крупева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Целта на настоящата статия е да се направи обзор на съществуващи инструменти за измерване на интеркултурната компетентност. Многообразието от инструменти се дължи на различните акценти върху конкретни аспек­ти на интеркултурната компетентност, залегнали в основата им, и на липсата на единно разбиране относно компонентите на интеркултурната компетентност. В по-голямата си част инструментите за измерване на интеркултурната компетентност са ориентирани към екипната дейност в международни корпорации, което определя спецификата им. Тъй като не са директно приложими в чуждоезиковото обучение, за целите му е по-подходящ инструмент, основан на модела на Байрам за интеркултурна компетентност.
Keywords: intercultural competence, intercultural sensitivity, intercultural communication, cultural empathy, critical cultural awareness


INSTRUMENTS FOR MEASURING INTERCULTURAL COMPETENCE

 

Abstract. The aim of the present article is an overview of existing instruments for measuring intercultural competence. The wide variety of instruments is due to focus on different aspects of intercultural competence in the design of each of them and the lack of a unified notion as to the components of intercultural competence. The majority of instruments for measuring intercultural competence are oriented towards teamwork in international corporations, which defines their characteristic features. Since they are not directly applicable in FLT, an instrument based on Byram’s model of intercultural competence is more suitable.

 

Ms. Raya Zhivkova-Krupeva, Assist. Prof.
University of Sofia

top


THE BULGARIAN VERSION OF THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION. LINGUISTIC APPROACHES

 

Martin Henzelmann
Dresden University of Technology, Germany

 

Abstract. The paper discusses translation problems of legal language in the European Union. It highlights some of the terminological difficulties and focuses on the particularities of the Bulgarian language. Examples are taken from the Official Journal of the European Union that is the main source of EUR-Lex content, the database which provides access to European Law.
Keywords: Legal language, Bulgarian language, Translation of legal language in the European Union.

top


ЕЗИКОВИ МОДЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Екатерина Софрониева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Статията разглежда необходимостта от използването на ефективни модели за приобщаващо образование в сферата на ранното езиково обучение. Прави се преглед на добри практики в някои европейски страни, които въвеждат Наративния формат за приобщаване на деца със забавено познавателно развитие или деца от емигрантски семейства и семейства с различен икономически и социален статут към езиковите дейности в училище. Представени са резултатите от изследване на отделен случай, проведено в България.
Keywords: language teaching, inclusive education, cognitive delay, Narrative Format


LANGUAGE MODELS FOR INCLUSIVE EDUCATION

 

Abstract. The article discusses the necessity to implement effective models for inclusive education in the field of early language teaching. It reviews some good practices in other European countries which apply the Narrative Format model for inclusion of children with delays in their cognitive development, or children from migrant or different socio-economic background into the language activities, undertaken in class. Results from a case study in Bulgaria are presented and discussed.

 

Dr. Ekaterina Sofronieva, Assoc. Prof.
University of Sofia

top


ПРОБЛЕМНО ОБУЧЕНИЕ, ЕЛЕКТРОННО УЧЕНЕ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК


Мария Нейкова
Нов български университет

 

Резюме. В настоящата статия се разглеждат ролята и мястото на проблемното обучение при изучаването на чужди езици. Прилагането му в практиката създава условия обучаваните да се превърнат в активни, самостоятелни субек­ти на собственото си учене. Проблемното обучение намира приложение не само в традиционния учебен контекст на контактното обучение, но и в електронна среда, което води до обособяване на негова нова форма, а именно – проблемно обучение онлайн. Мобилните технологии успешно се интегрират в практическите и специализираните езикови курсове и позволяват да се създадат условия за преодоляване на ограниченията по отношение на времето и мястото за провеждане на учебния процес.
Keywords: problem-based learning, problem-based learning online, m-learning


PROBLEM-BASED LEARNING, E-LEARNING AND MOBILE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

 

Abstract. The article focuses on the role and place of problem-based learning in foreign language teaching. Its practical application creates the necessary conditions for the students to become active, autonomous subjects of their own learning. Problem-based learning is mostly implemented in the context of the traditional in-person form of education but it can function successfully in the context of e-learning as well. As a result, problem-based learning online strengthens its positions in FLT today. Mobile technologies are successfully integrated in the process of language learning and allow the students to overcome the restrictions of time and place in their own learning.

 

Dr. Maria Neikova, Assist. Prof.
New Bulgarian University

top


НОВИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН ЖАНР „ТРАНСЛИТ“

 

Мадлен Данова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Настоящата статия анализира начина, по който функционира новият хибриден жанр на биофикцията в постмодерната епоха. Този жанр е разгледан на фона на такива понятия като „транслитературата“ на Копланд, „историографската метафикция“ на Хатчън и „течната модерност“ на Бауман. Статията проследява и развитието на биографията като жанр и нейното използване в интригуващото заиграване между факт и фикция в съвременната литература. Специално внимание е отделено на биофикциите, които използват за основа живота и творбите на Хенри Джеймс – един от каноничните писатели в англоезичната литература, като по-подробно се анализира една от по-малко известните биофикции – романът на Ричард Лийбман-Смит „Момчетата Джеймс: Ново обяснение за живота на четирима отчаяни братя“ (2008). В статията се достига до заключението, че днешната „транслитература“ прекрачва времевите и пространствените граници, за да създаде пачуърк от фрагменти, съединени от силата на авторовото въображение.
Keywords: “TransLit”, biofiction, postmodern hybridization, Henry James


THE NEW LITERARY GENRE OF THE “TRANSLIT”

 

Abstract. The article looks at the way the new hybrid genre of the biofiction functions in the postmodern age. It examines this new genre against the background of such notions as Coupland’s “TransLit” and Hutcheon’s “historiographic metafiction”, as well as Bauman’s “liquid modernity”. It also traces the development of the genre of biography and its use in the subtle play between fact and fiction in contemporary literature. A specific attention is paid to the biographical fictions based on the life and the works of Henry James, one of the canonical figures in Anglo-American literature and in particular to one of the less known biofictions, Liebmann-Smith’s The James Boys: A Novel Account of Four Desperate Brothers (2008). The article reaches a conclusion that the “TransLit” of today destroys the temporal and the spatial boundaries creating a patchwork of fragments united by the power of the writer’s imagination.

 

Prof. Dr. Madeleine Danova
University of Sofia

top


ЗА ЕЗИКА КАТО ОРГАНОН

 

Тодор Шопов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Настоящата статия разглежда модела на езика като органон. Теорията има историческа стойност, но оригиналните идеи на Карл Бюлер са принос във фундаменталните изследвания на езика. Бюлер смята, че функционалността на езика е един от трите източника на човешката комуникация наред с практическата дейност и социалния контакт.
Keywords: model of language, Organonmodel, Karl Bühler, functionality of language


FOR THE LANGUAGE AS ORGANONMODEL

 

Abstract. This article explores the model of language known as Organonmodel. The theory has historical value but the original ideas of Karl Bühler are a contribution to basic research on language. Bühler claims that functionality of language is one of three sources of human communication along with practical activity and social contact.

 

Prof. Dr. Todor Shopov
University of Sofia

top


 

 

Foreign Language Teaching, Volume 44, Number 4, 2017

CONTENTS

APPLIED LINGUISTICS 
Потенциальные явления в грамматике современного русского языка (вторичные имперфективы)
[Potential Facts in the Grammar of Modern Russian: Secondary Imperfectives]
/ Борис Норман / Boris Norman - page 343
icon Full text

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА
Игрови модели за обучение в компютърна среда
[Gaming Models for Teaching and Learning within Computer-Mediated Environment]
/ Николина Искърова / Nikolina Iskarova - page 355
icon Full text

 

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА
Животът на книгата
[The Life of Books]
/ Анна Ангелова / Anna Angelova - page 362
icon Full text

 

EVENTS / ХРОНИКА
«Ревнители русского языка» в Болгарии
[The Devotees of the Russian Language in Bulgaria]
/ Елена Петренко / Elena Petrenko - page 369
icon Full text

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Обучението по лексика във фокус
[Vocabulary Training in Focus]
/ Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - page 372
icon Full text


Безкрайният път към стародавната истина
[Endless Road to the Ancient Truth]
/ Васил Райнов / Vassil Rainov - page 376
icon Full text

 

IX INTERNATIONAL QUALIFICATION SCHOOL “MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE”
/ IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ»
Приветствие
[Greeting Speech]
/ Надя Кантарева-Барух / Nadya Kantareva-Baruh - page 381
icon Full text


Университеты – участники
[Participating Universities] - стр./page 382
icon Full text


Профессиональная методическая подготовка молодых русистов в Европе
[Professional Methodological Training of Young Russian Teachers in Europe]
/ Галина Шамонина / Galina Shamonina - page 388
icon Full text


Учебные тексты: антиномии и типологии
[Training Texts: Antinomies and Typologies]
/ Леонид Московкин / Leonid Moskovkin - page 394
icon Full text


Понятие «владение языком» в российской методической литературе
[The Concept “Language Proficiency” in Russian Linguopedagogical Works]
/ Леонид Московкин / Leonid Moskovkin - page 401
icon Full text


Научно-популярный текст XXI века: лингвистическая публицистика
[Contemporary Popular Scientific Text: Linguistic Journalism]
/ Валерий Ефремов / Valeriy Efremov - page 410
icon Full text


Игровые формы популяризации русского языка
[Game as a Tool for Popularization of Russian Language]
/ Валерий Ефремов, Елена Петренко / Valeriy Efremov, Elena Petrenko - page 416
icon Full text


Русский язык интернета: мемы и агрессия
[Russian Internet Language: Memes and Aggression]
/ Валерий Ефремов / Valeriy Efremov - page 423
icon Full text


Мифы о русском языке, или наивная интернет-лексикография
[Myths About Russian Language, or Naive e-Lexicography]
/ Валерий Ефремов / Valeriy Efremov - page 429
icon Full text


Танец и лингводидактика
[Dance and Linguodidactics]
/ Надя Чернева / Nadya Cherneva - page 436
icon Full text


O лингвокультурологическом потенциале русского народного танца
[On Linguistic and Cultural Potential of Russian Folk Dance]
/ Надя Чернева, Любима Иванова / Nadya Cherneva, Lyubima Ivanova - page 446
icon Full text


Поем по-русски
[Sing in Russian]
/ Денис Букин / Denis Bukin - page 460
icon Full text


Новые интернет-технологии в преподавании РКИ
[Internet Technologies in Methods of Teaching Russian as a Foreign Language]
/ Денис Букин / Denis Bukin - page 469
icon Full text


Культурологический подход к изучению русского языка как иностранного или кулинарная лингвокультурология
[Culturological Approach to the Study of Russian as a Foreign Language or Culinary Cultural Linguistics]
/ Денис Букин / Denis Bukin - page 475
icon Full text

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS - page 481

 

GUIDE FOR AUTHORS - page 483

top


 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ГРАММАТИКЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА (ВТОРИЧНЫЕ ИМПЕРФЕКТИВЫ)

 

Борис Норман
Белорусский государственный университет – Минск (Беларусь)
Уральский федеральный университет – Екатеринбург (Россия)

 

Резюме. Статията е посветена на потенциални граматични факти в съвременния руски език. Като такива се разглеждат глаголите от несвършен вид (вторични имперфективи), от типа на обуславливать, оспаривать, уполномачивать, обезбаливать и подобни. От гледна точка на езиковото развитие вторичните имперфективи в руския език активно разширяват сферата на своята употреба, което се потвърждава с използваните в текста графики и таблици. Особено внимание се отделя за редуването на фонемите о и а в глаголните основи. Следователно, в този процес едновременно участват суфиксацията (суфиксът -ива-) и вътрешната флексия (о/а). Прави се изводът, че граматичната функция на имперфективацията надделява, побеждава единството на фонемната структура на думата.

Като фон за руските имперфективи в статията служат аналогични явления в българския език (написвам, отшумявам и под.), като тук вторичната имперфективация се приема за ярка проява на процеса на граматикализацията.
Keywords: Russian verb; aspect; secondary imperfectivation; phonemic alternation; internal inflection; grammaticalization

 

POTENTIAL FACTS IN THE GRAMMAR OF MODERN RUSSIAN: SECONDARY IMPERFECTIVES

Abstract. The present article is concerned with potential grammatical facts of modern Russian. The verbs with imperfective meaning (secondary imperfectives), i.e. обуславливать, оспаривать, уполномачивать, обезбаливать etc., are considered as such. In terms of language development, secondary imperfectives actively expand their sphere of usage; which is shown in graphs and tables. Special attention is given to the phonemic alternation of о and а in verbal roots. In this way both suffixation (suffix -ива-) and internal inflection (о/а) co-occur in this process. It is concluded that grammatical function of imperfectivation outweighs, wins over the unity of phonological structure of the word.
Similar phenomena in Bulgarian (написвам, отшумявам etc.), where secondary imperfectivation is regarded as a clear manifestation of grammaticalization, serve as a background for imperfectives in Russian.

 

Prof. Boris Norman, DSc.
Department of Theoretical and Slavic Linguistics
Belarusian State University
Minsk, Belarus
Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia

top


 

ИГРОВИ МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОМПЮТЪРНА СРЕДА

 

Николина Искърова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Тази статия се фокусира върху връзката между чуждоезиковото обучение и игровия дизайн. Съществуват много проучвания за въздействието на компютърните игри в образованието, но тяхното значение в ранното чуждоезиково обучение не е добре проучено. В статията се разглеждат някои от моделите на потока в компютърна среда. Въз основа на анализи авторът предлага собствен игров модел за ранно чуждоезиково обучение, използвайки компютърни мултимедийни дидактически игри.
Keywords: gaming models; computer games; language technologies; flow theory.

 


GAMING MODELS FOR TEACHING AND LEARNING WITHIN COMPUTER-MEDIATED ENVIRONMENT

 

Abstract. This article focuses on the link between foreign language learning and game design. There are many studies on the impact of computer games on education, but their importance in early language learning is not well explored. The article discusses some of the flow theory models in a computer environment. On the basis of analyses, the author offers his own gaming model for early foreign language learning using computer multimedia didactic games.

 

Ms. Nikolina Iskarova, Assist. Prof.
Faculty of Classical and Modern Philology
Sofia University (Bulgaria)

top


 

ЖИВОТЪТ НА КНИГАТА


Анна Ангелова
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Текстът разглежда един по-особен вид книги – специални издания, които ни правят съпричастни към отдавна отминали събития и ни запознават с личности и идеи, белязали хода на историята и науката. Едни от най-любопитните екземпляри, търсени и колекционирани от библиофилите, са т. нар. „куриозитети“.
Keywords: specific books; famous personalities; events; specimen; bibliophile; curiosities

 


THE LIFE OF BOOKS

 

Abstract. The text deals with a special kind of books - those special editions that make us aware of long-passed events and tell about personalities and ideas that marked the course of history and science. Some of the most curious specimens searched and collected by the bibliophiles are the so-called “curiosities.”

 

Dr. Anna Angelova, Assoc. Prof.
Head of the University Library
University of Sofia (Bulgaria)

top


 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ РУСИСТОВ В ЕВРОПЕ

 

Галина Шамонина
Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра

 

Резюме. Статья посвящена хорошим практикам известного научного форума – Международной квалификационной школы «Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному» в Варне. Методическая подготовка для использования инноваций в обучении – свидетельство мастерства современного преподавателя иностранного языка. Развитие инновационной компетентности молодых русистов напрямую связано с оптимизацией их труда и созданием условий для развития креативного потенциала их учеников.
Keywords: Russian language; International Qualification School; innovations; modern educational technologies

 

OF YOUNG RUSSIAN TEACHERS IN EUROPE

 

Abstract. This paper deals with the examples of good practice of the popular scientific event – The International Qualification School “Modern Educational Technologies in Teaching Russian as a Foreign Language” in Varna. Methodological training for the implementation of innovations in the process of teaching is an important part of the professional qualification of a modern foreign language teacher. The development of young Russian teachers’ innovative competence is connected with the optimization of their work and the development of learners’ creative potential.

 

Prof. Dr. Galina Shamonina
Head of the Department of Foreign Language Teaching
Head of the Russian Centre
Varna Free University (Bulgaria)

top


УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ: АНТИНОМИИ И ТИПОЛОГИИ

 

Леонид Московкин
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

 

Резюме. В статье дается определение учебного текста, описываются его основные функции, рассматриваются методические антиномии: тексты учебные и неучебные, аутентичные и неаутентичные, вербальные и поликодовые. Типология учебных текстов, обусловленная содержанием обучения иностранному языку, включает тексты, предназначенные для обучения аспектам иностранного языка, видам речевой деятельности, иноязычной культуре. К аутентичным текстам могут быть отнесены не только оригинальные тексты, но и адаптированные, а также тексты, специально составленные преподавателями.
Keywords: training text; typologies of texts; criteria of selection of training texts; authentic text; polycode text

 

TRAINING TEXTS: ANTINOMIES AND TYPOLOGIES

 

Abstract. The article provides the definition of the training text, the description of its main functions, the analysis of linguodidactic antinomies: training and non-training texts, authentic and non-authentic texts, verbal and polycode texts. The typology of training texts, conditioned by the content of foreign language teaching, includes the texts for teaching the aspects of the language, four language skills and culture phenomena. The authentic texts include not only the original texts, but also adapted texts and the texts written by the teachers.

 

Prof. Leonid Moskovkin, DSc.
Saint Petersburg State University (Russia)

top


 

ПОНЯТИЕ «ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ» В РОССИЙСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ


Леонид Московкин
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

 

Резюме. В статье рассматриваются различные подходы к интерпретации понятия «владение языком» в российской методической литературе. Выделяются типы владения языком: активное/пассивное, продуктивное/рецептивное, переводное/беспереводное, сознательное/бессознательное, интуитивно-чувственное/рационально-логическое. Приводятся основные характеристики этого понятия. Владение языком рассматривается как речевая компетенция, как совокупность речевых умений.
Keywords: language proficiency; linguopedagogical terminology; language teaching; speech competence; speech skills

 


THE CONCEPT “LANGUAGE PROFICIENCY” IN RUSSIAN LINGUOPEDAGOGICAL WORKS

 

Abstract. The article deals with different approaches to interpreting the concept “language proficiency” in Russian linguopedagogical works. The types of the language proficiency (active/passive, productive/receptive, translation based / non translation based, conscious/unconscious, intuitive-sensitive/rational-logical) are analyzed. The main characteristics of this concept are given. The language proficiency is interpreted as speech competence, as a set of speech skills.

 

Prof. Leonid Moskovkin, DSc.
Saint Petersburg State University (Russia)

top


 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ XXI ВЕКА: ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА


Валерий Ефремов
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)

 

Резюме. В статье анализируется популярная разновидность современной словесности, посвященной языку, – лингвистическая публицистика. Описываются история и генезис жанра, выявляется типология жанра, исследуются ее границы и задачи. Отдельное внимание уделяется словарю как форме публицистического текста.
Keywords: linguistic journalism; modern social and cultural situation; dictionary


CONTEMPORARY POPULAR SCIENTIFIC TEXT: LINGUISTIC JOURNALISM

 

Abstact. The paper is devoted to analyse the popular form of modern literature concerning language – linguistic journalism. In the article the history and genesis of this genre are described, a typology of the genre is researched, the limits and aim of such texts are explored. Special attention is paid to the dictionary as a form of linguistic journalism.

 

Prof. Valeriy Efremov, DSc.
Russian Language Department
Herzen State Pedagogical University (Russia)

top


 

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА


Валерий Ефремов, Елена Петренко
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)

 

Резюме. Статья посвящена описанию разнообразных игровых форм, используемых «Сообществом ревнителей русского языка» (при РГПУ им А. И. Герцена) для популяризации русского языка для всех категорий обучающихся: от детей до взрослых, от инофонов и херитажных детей до носителей языка, от начинающих изучать русский язык до владеющих им в совершенстве.
Keywords: language games; communication games; linguodidactics; edutainment.


GAME AS A TOOL FOR POPULARIZATION OF RUSSIAN LANGUAGE

 

Abstract. The article is devoted to the description of various games used by the Devotees’ of the Russian Language Community (at the Herzen State Pedagogical University) to popularize the Russian language and culture for all categories of learners: both children and adults, from inophones to heritage learners and native speakers.

 

Prof. Valeriy Efremov, DSc.
Ms. Elena Petrenko, MPhil
Russian Language Department
Herzen State Pedagogical University (Russia)

top


 

РУССКИЙ ЯЗЫК ИНТЕРНЕТА: МЕМЫ И АГРЕССИЯ


Валерий Ефремов
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)

 

Резюме. Статья посвящена, во-первых, анализу особенностей существования (русского) языка в интернете и, во-вторых, описанию специфических практик речевой агрессии, присущих движению граммар-наци. Оскорбительные высказывания, разжигающие ненависть, и троллинг являются зеркальным отражением эпохи: социально-политических трансформаций и усиления технических средств коммуникации.
Keywords: Internet language; Runet; hating; grammar-nazi


RUSSIAN INTERNET LANGUAGE: MEMES AND AGGRESSION

 

Abstract. At first the article is devoted to describing the specifics of Internet language per se. Secondly, it analyses the activities of grammar nazi in the verbal aggression aspect. As a result it is concluded that the main purpose of grammar-Nazis is to humiliate an opponent due to persecution on the grounds of his/her language and speech, but not to defend the purity and beauty of the native language. Moreover that aggressive verbal behaviour of the Russian grammar-nazi is a product of contemporary times and modern society.

 

Prof. Valeriy Efremov, DSc.
Russian Language Department
Herzen State Pedagogical University (Russia)

top


МИФЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЛИ НАИВНАЯ ИНТЕРНЕТ-ЛЕКСИКОГРАФИЯ


Валерий Ефремов
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)

 

Резюме. В статье приводится типология и характеристика основных русскоязычных интернет-ресурсов, представляющих народную лексикографию, оцениваются их сильные и слабые стороны. Намечаются основные пути анализа «народных словарей», причины их появления, продуктивные и контрпродуктивные особенности наивной интернет-лексикографии.
Keywords: Folk linguistics; Runet; naive e-lexicography; types of online folk dictionaries


MYTHS ABOUT RUSSIAN LANGUAGE OR NAIVE E-LEXICOGRAPHY

 

Abstract. The article is devoted to the typology and characterization of the main Russian Internet resources, representing folk lexicography. It describes the basic ways of analysing the “folk dictionaries”, the reasons for their origin, their productive and counterproductive features.

 

Prof. Valeriy Efremov, DSc.
Russian Language Department
Herzen State Pedagogical University (Russia)

top


 

ТАНЕЦ И ЛИНГВОДИДАКТИКА

 

Надя Чернева
Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского

 

Резюме. Статията е отзвук на идеята за съчетаване на класически и нестандартни методи и технологии за комплексно възприемане и усвояване на определена лингвокултура в процеса на чуждоезиковото обучение както в аудиторни, така и в извънаудиторни условия. Придобиването на „преживяни“ знания с използване на възможностите на паметта на тялото и „подгряваните“ от музиката и танца емоции създават особен комфорт при преработката на лингвистичната информация и потапянето в чуждия културен контекст. Подчертана е ролята на танца като инструмент на съвременната лингводидактика за развитие на интеркултурна компетентност във взаимодействието между културите.
Keywords: dance; language and culture interaction; intercultural learning and training; intercultural communication; modern educational technologies


DANCE AND LINGUODIDACTICS

 

Abstract. The author make an attempt to solve the problem of mutual understanding between the representatives of different cultures by means of the dance as a form of cross-cultural interaction. Social activities help participants to get to know themselves, their roots as “cultural” beings, to respect, appreciate and accept diversity in a global sense. Body language in dance culture around the world is analyzed in a way that is meaningful in foreign language theory and practice to approach intercultural competence as a part of effective intercultural communication. Such a description of dance would give the information necessary to operate as a member of global society.

 

Dr. Nadya Cherneva, Assoc. Prof.
Vice-Dean of Faculty of Languages and Literature
Head of the Center for Languages and Intercultural Communication
Head of the Center for Russian Language and Culture
Paisii Hilendarski University of Plovdiv (Bulgaria)

top


 

O ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

 

Надя Чернева, Любима Иванова
Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского

 

Резюме. Във фокуса на вниманието е феноменът „руски фолклорен танц“ като традиционно знание, изкуство, семиосфера и прецедентен текст на руската култура, при структурирането и описанието на етнокогнитивните и етнокомуникативните функции на който са използвани методите и средствата на етнолингвистиката и лингвокултурологията. Поставен е акцент върху социокултурния контекст, родил богата палитра от танцови форми и фигури като отражение на историята, традициите, мироглед, манталитета и въжделенията на руския етнос. Особено място е отредено на символиката на руския народен танц и руския национален костюм, както и на спецификата на представянето им във фразеологията на руския език, откриваща своеобразен културен код, чието познаване е ключ към осъществяването на адекватен диалог между културите.
Keywords: Russian folk dance; motion pictures; cultural context; symbolic language; methods of teaching foreign languages


Dr. Nadya Cherneva, Assoc. Prof.; Ms. Lyubima Ivanova
Paisii Hilendarski University of Plovdiv (Bulgaria)

top


 

ПОЕМ ПО-РУССКИ


Денис Букин
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

 

Резюме. В статье определяются основные методы обучения русскому языку с помощью песни. Даны типы упражнений для реализации определенных учебных заданий и развития речевых навыков.
Keywords: theory of teaching; Russian as a foreign language; songs; development of language skills


SING IN RUSSIAN

 

Abstract. The article defines the basic methods of teaching the Russian language with the help of songs. Different types of exercises for the realization of certain learning activities and the development of language skills are given.

 

Dr. Denis Bukin
Faculty of Philology
Saint Petersburg State University (Russia)

top


 

НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ


Денис Букин
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

 

Резюме. В статье описан функционал некоторых интернет-ресурсов, существенно расширяющий возможности преподавателя РКИ. Особое внимание уделено ресурсам, позволяющим контролировать успеваемость студентов.
Keywords: theory of teaching; Russian as a foreign language; Internet; online instruments


INTERNET TECHNOLOGIES IN METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

 

Abstract. This article describes the functionality of some online resources that enhance abilities of teacher of Russian as foreign. Attention is paid to test resources, which allow to control students knowledge.

 

Dr. Denis Bukin
Faculty of Philology
Saint Petersburg State University (Russia)

top


 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ИЛИ КУЛИНАРНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ


Денис Букин
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

 

Резюме. В статье обоснована важность изучения лингвокультурологии, описаны способы познания реалий, связанных с русской кулинарией. Так же описана история возникновения некоторых блюд, присутствующих в современной русской кухне. Часть этих блюд признается иностранцами русскими ошибочно.
Keywords: theory of teaching; Russian as a foreign language; cultural studies; cultural linguistics; history; culture

 


CULTUROLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE OR CULINARY CULTURAL LINGUISTICS

 

Abstract. The article substantiates the importance of studying cultural linguistics, describes the ways of understanding the realities associated with Russian cooking. Also the history of some of the dishes present in modern Russian cuisine is described. Some of them are known as traditional Russian dishes by mistake.

 

Dr. Denis Bukin
Faculty of Philology
Saint Petersburg State University (Russia|)

top


 

Foreign Language Teaching, Volume 44, Number 3, 2017

CONTENTS

 

APPLIED LINGUISTICS
Именни фрази с адноминален демонстратив в анафорична функция в новогръцкия език в съпоставка с определените именни фрази
[Demonstrative Noun Phrases in Anaphoric Function in Modern Greek in Comparison to Definite Descriptions]
/ Ирина Стрикова / Irina Strikova – page 223
icon Full text


Le discours de la presse écrite francophone algérienne: analyse des innovations linguistiques
[The Speech of the Algerian French-speaking Press: Analysis of Linguistic Innovations]
/ Iddou Samira – page 234
icon Full text

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Описание на курс по междукултурно разбиране
[Describing the Intercultural Understanding Course]
/ Рая Живкова-Крупева / Raya Zhivkova-Krupeva – page 242
icon Full text


L’innovation pédagogique
/ Jamal El Kafi – page 247
icon Full text

 

LANGUAGE AND CULTURE
Пространствените ориентации в културата и в езика
[Space Orientations in Culture and in Language]
/ Палмира Легурска, Иля Златанов / Palmira Legurska, Ilya Zlatanov – page 261
icon Full text


Философски търсения и сюрреалистични мотиви
[Philosophy Search and Surrealistic Motives]
/ Светлана Ананиева / Svetlana Ananieva – page 277
icon Full text

 

INAUGURAL LECTURE / ВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ
Ранно езиково обучение: Усмивката има значение
[Early Language Education: A Smile Matters]
/ Екатерина Софрониева / Ekaterina Sofronieva – page 279
icon Full text

 

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY / ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ
Лингводидактически ретроспективи, или За два български учебника по немски език от 30-те години на XX век
[Foreign Language Teaching Retrospectives or Outlines of Two Bulgarian Textbooks of German from the 1930s]
/ Весела Белчева, Свилен Станчев / Vesela Belcheva, Svilen Stanchev – page 289
icon Full text


Les Slaves: cours inaugural au Collège de France
[The Slavs: Inaugural Course at the Collège de France]
/ Adam Mickiewicz – page 296
icon Full text

 

EVENTS / ХРОНИКА
Colloque international “Le cours de linguistique générale et les sciences du langage en Europe orientale”
/ Emilie Wyss, Richard Medlinger, Aude Medico – page 302
icon Full text


Expérience et avenir du structuralisme
/ Tomáš Hoskovec – page 306
icon Full text

 

PORTRAITS / ПОРТРЕТИ
С поклон пред делото на Радка Нинова
[A Tribute to Assoc. Prof. Radka Ninova]
/ Константин Караиванов / Konstantin Karaivanov – page 314
icon Full text

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Предизвикателствата пред сеяча
[The Challenges Ahead of the Sower]
/ Данаил Данов / Danail Danov – page 317
icon Full text


Самоучител по английски език за средно напреднали с актуални текстове и ценни приложения
[A Self-Study Textbook for Intermediate Learners of English, Rich in Topical Stories and References]
/ Милка Хаджикотева / Milka Hadjikoteva –  page 320
icon Full text


Нова книга в областта на училищната педагогика
[A new Book in the Field of School Pedagogy]
/ Албена Александрова / Albena Aleksandrova – page 326
icon Full text

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS / В НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА „АЗ-БУКИ“ ЧЕТЕТЕ

 

GUIDE FOR AUTHORS / УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

top


 

ИМЕННИ ФРАЗИ С АДНОМИНАЛЕН ДЕМОНСТРАТИВ В АНАФОРИЧНА ФУНКЦИЯ В НОВОГРЪЦКИЯ ЕЗИК В СЪПОСТАВКА С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМЕННИ ФРАЗИ

 

Ирина Стрикова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Статията разглежда именните фрази с детерминатор адноминален демонстратив в анафорична функция в новогръцкия език в съпоставка с определените именни фрази. Най-напред се очертават семантичните характеристики на двата детерминатора, след което се разглеждат основни функции на показателните именни фрази в текста. За повечето от функциите са предоставени количествени данни от корпусно изследване на употребата на показателните и определените именни фрази.
Keywords: demonstrative noun phrases; definite descriptions; anaphora; corpus study

 

DEMONSTRATIVE NOUN PHRASES IN ANAPHORIC FUNCTION IN MODERN GREEK IN COMPARISON TO DEFINITE DESCRIPTIONS

 

Abstract. The paper presents a study regarding demonstrative noun phrases in anaphora in Modern Greek in comparison to definite descriptions. After outlining the semantic features of the two determiners, some of the functions of demonstrative noun phrases in discourse are discussed, including identification, modification, focus shift, topic establishment and expressive function. For some of these functions quantitative data are provided from a corpus of Greek newspaper articles.

 

Ms. Irina Strikova, Assist. Prof.
Department of Classical Studies
Sofia University (Bulgaria)

top


 

LE DISCOURS DE LA PRESSE ÉCRITE FRANCOPHONE ALGÉRIENNE: ANALYSE DES INNOVATIONS LINGUISTIQUES

 

Iddou Samira
Université de Mostaganem, Algérie

 

Abstract. The lexicon of languages spoken in Algeria, namely the French, is constantly evolving. The corollary of democracy: freedom of opinion and expression make the transitional period (1988-1990) with the emergence of independent media, such as the private press in particular, a good time to creativity activity of new words. This mutation, especially media that knows Algeria for more than thirty years, has a direct impact on the dynamics and the evolution of language practices among journalists.
Keywords: lexical innovation; neology; neologisms; formation processes of lexical; Algerian written press

top


 

ОПИСАНИЕ НА КУРС ПО МЕЖДУКУЛТУРНО РАЗБИРАНЕ

 

Рая Живкова-Крупева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Курсът по междукултурно разбиране е избираема дидактическа дисциплина, предназначена за студенти четвъртокурсници от специалността „Английска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. В рамките на курса студентите се запознават с техники за повишаване на интеркултурната компетентност на обучаеми по английски език и прилагат на практика онези от тях, които са подходящи за монокултурна среда. За разлика от тематично свързания курс „Културното измерение в чуждоезиковото обучение“, предлаган за студенти четвъртокурсници от специалността „Английска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, който е с по-теоретична насоченост, курсът „Междукултурно разбиране“ е с практическа насоченост, даваща възможност на бъдещите преподаватели по английски език да придобият умения за работа с техники, развиващи интеркултурната компетентност на обучаемите наред с езиковата компетентност. Повишаването на интеркултурната компетентност води до подобряване на качеството на междукултурната комуникация в резултат на по-доброто разбиране, включително емпатия, при общуване между представители на различни култури, в нашия случай българи и представители на англоезични култури.
Keywords: intercultural competence; intercultural attitudes; intercultural knowledge; intercultural skills; critical cultural awareness

 

DESCRIBING THE INTERCULTURAL UNDERSTANDING COURSE

 

Abstract. The course in Intercultural Understanding is an elective didactic course targeted at fourth year BA students of English Philology at St. Kliment Ohridski University of Sofia. During the course students acquire theoretical background in techniques for teaching culture, aimed at developing the intercultural competence of students of English, and practice the ones appropriate for use in monocultural environment in the form of micro-teachings. Unlike the thematically related course in The Cultural Dimension in FLT, also offered to students of the same target group, which is a purely theoretical course, the course in Intercultural Understanding is more practically oriented. The wish is to give the future English language teachers the opportunity to acquire skills of applying techniques for developing the intercultural competence together with the linguistic competence of the students of English. Developing intercultural competence leads to improving the quality of intercultural communication as a result of the better mutual understanding, including empathy in the process of communication between representatives of different cultures, in our case between Bulgarians and representatives of English-speaking cultures.

 

Ms. Raya Zhivkova-Krupeva, Assist. Prof.
Department of Methodology of Foreign Language Teaching
University of Sofia (Bulgaria)

top


 

L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

 

Jamal El Kafi
Forum de l’étudiant – Maroc

 

Résumé. Le cœur de la mission d’un établissement d’enseignement est l’apprentissage. Cet article met l’accent sur la notion de pédagogie innovante. La pédagogie centrée sur l’enseignant, sur la base des cours et des manuels scolaires, a été supplantée par la pédagogie centrée sur l’apprenant, ce qui valorise l’apprentissage en raison de la participation active de cet apprenant. Les apprenants, quelque soit leurs âges, sont des «natifs du numérique». Beaucoup d’expériences d’apprentissage en vers les apprenants semblent hors de propos, presque surréalistes, parce que la pédagogie est d’une époque où un produit standardisé devait être réalisé à partir d’une entrée standardisée aussi (les apprenants). L’on doit absolument rompre avec cette pédagogie pour être en phase avec la société d’aujourd’hui et se soucier de quoi nos apprenants auront besoin pour faire carrière et vivre dans un 21e siècle en changement permanent. Presque tout laisse à prévoir une utilisation de plus en plus accrue de la technologie.

top


 

ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ В КУЛТУРАТА И В ЕЗИКА

 

Палмира Легурска, Иля Златанов
Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН

 

Резюме. Изток, запад, север, юг не са универсални понятия. В редица култури и исторически периоди те липсват или остават неназовани. Не по-малко важни са елементите на релефа и антропоцентричните ориентири. Думите, с които те се обозначават, често се превръщат в концептуални метафори, пронизващи ежедневната реч. В концептите се съдържат езикови и културни знания, представи, оценки. Познаването на националната култура е ключово за разбиране на правилния смисъл.
Keywords: space orientations; culture language; concept; knowledge

 

SPACE ORIENTATIONS IN CULTURE AND IN LANGUAGE

 

Abstract. East, west, north, south are not universal concepts. In a number of cultures and historical periods they are missing or remain unnamed. The words they designate often turn into conceptual metaphors that pierce in everyday speech. Concepts contain language and cultural knowledge, ideas, assessments. Knowing the national culture is a key to understand the right meaning.

 

Dr. Palmira Legurska, Assos. Prof., Mr. Ilya Zlatanov
Institute for Bulgarian Language
Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

top


 

ФИЛОСОФСКИ ТЪРСЕНИЯ И СЮРРЕАЛИСТИЧНИ МОТИВИ

 

Светлана Ананиева
Институт за литература и изкуства „М.О. Ауeзов“ – Казахстан

 

Резюме. Авторът представя водещи тенденции и основни направления в развитието на казахската и световната литература, разкрити в колективни монографии, чиито автори са литературоведи и критици от най-авторитетните научни центрове в света. Според тях в прозата се появяват нови хоризонти, нови художествени теми, литературни форми и стилове. Реалният литературен процес преодолява ситуацията на разкол в националните литератури, включително и чуждестранния ъндърграунд. Инакомислието като концепт, емиграцията като творческа стратегия в условията на многоезичие водят към формиране на трансконтинентална литература, към литература на „европейс­кия дом“. На фона на очевидното укрепване на позицията на съвременната литература прозвучават мнения и опасения по повод на това, че разнопосочността на литературното развитие води към неговото изчезване, към размиване на границите.
Keywords: Kazakh and world literature; literary forms; styles; multilingualism; transcontinental literature

 

PHILOSOPHY SEARCH AND SURREALISTIC MOTIVES

Abstract. The author presents leading trends and main directions in the development of Kazakh and world literature, revealed in collective monographs, whose authors are literary critics and critics of the most authoritative scientific centers in the world. According to them, new horizons, new artistic themes, literary forms and styles appear in prose. The real literary process overcomes the situation of schism in national literatures, including the foreign underground. Inconceivability as a concept, emigration as a creative strategy in the context of multilingualism leads to the formation of transcontinental literature, to the literature of the “European home”. Against the backdrop of the obvious strengthening of the position of modern literature, there are opinions and concerns about the fact that the diversity of literary development leads to its disappearance, to the blurring of borders.

 

Dr. Svetlana Ananieva, Assoc. Prof.
Head of the Department of Analytics and External Literary Relations
“M.O. Auezov” Institute of Literature and Arts
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

top


РАННО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ: УСМИВКАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

 

Екатерина Софрониева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Авторката разглежда някои актуални теми и проблеми на ранното езиково обучение. Тя представя изследователски проект, осъществен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с въвеждането на модела на Наративния формат при изучаването на втори език. Целта на изследването бе да се направи поведенчески анализ на учителите, работещи по модела, и да се проследи връзката между различните поведенчески модели на учителите и техните способности да проявяват емпатия.
Keywords: language teaching; verbal and non-verbal communication; empathy; narrative format

 

EARLY LANGUAGE EDUCATION: A SMILE MATTERS

 

Abstract. Thе author discusses some topical issues in early language education. She presents a scientific research carried out at “St. Kliment Ohridski” University of Sofia relating to the Narrative Format model of second language acquisition. The aim of this research was to conduct a behavioural analysis of teachers implementing the model and seek meaningful relationships between different teacher modes of behaviour and teachers’ ability to exercise empathy.

 

Dr. Ekaterina Nedelcheva Sofronieva, Assoc. Prof.
University of Sofia (Bulgaria)

top


 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ РЕТРОСПЕКТИВИ, ИЛИ ЗА ДВА БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

 

Весела Белчева, Свилен Станчев
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING RETROSPECTIVES OR OUTLINES OF TWO BULGARIAN TEXTBOOKS OF GERMAN FROM THE 1930s

 

Abstract. The 1930s national setting for foreign language teaching in Bulgaria differs significantly from the traditional milieu characteristic of most other European countries: it is marked by a lack of modern cultural institutions, there is no general nationally accepted methodology, authentic foreign language literature is in short supply and there are hardly any well-prepared teachers familiar with good teaching practices and methods and aware of the psycho-physiological needs of their pupils. The two textbooks outlined in this paper – that of Dimiter Gavriyski and the one of Blagoy Mavrov, are among the first attempts at correcting this situation and offer a methodological aid in organizing the basis of foreign language teaching as well as an opportunity of in-depth intensification of the process of learning.
Keywords: foreign language teaching, German, textbooks from the 1930s, Bulgarian education

 

Dr. Vesela Belcheva, Assoc. Prof.; Dr. Svilen Stanchev, Assoc. Prof.
“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

top


 

Foreign Language Teaching, Volume 44, Number 5, 2017

CONTENTS

 

INTERVIEW

Проф. д.п.н. Леонид Московкин, Санкт-Петербургский государственный университет: Общество испытывает потребность в изучении языков
[Prof. Leonid Moskovkin, DSc., Saint Petersburg State University: The Society Has a Need for Learning Languages]
/ Николай Кънчев / Nikolay Kanchev - page 495
icon Full text

 

APPLIED LINGUISTICS

Анализът на разговора: от социалния ред до езика
[Conversation Analysis: from Social Order to Language]
/ Донка Мангачева / Donka Mangatcheva - page 498
icon Full text

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY

Драматургичните текстове в обучението по английски език
[Teaching English through Drama]
/ Мария Нейкова / Mariya Neykova - page 513
icon Full text

 

Making Museums our Educational Partners
/ Elena Sayanova - page 524
icon Full text

 

LANGUAGE AND CULTURE 

Номадството на екстратериториалния писател в португалския автобиографичен корпус на Жорже Листопад
[Nomadism of the Extraterritorial Writer in the Portuguese Autobiographical Corpus of Jorge Listopad]
/ Яна Андреева / Yana Andreeva - page 537
icon Full text

 

INAUGURAL LECTURE

О смешанном характере всех языков
[On the Mixed Nature of All Languages]
/ И. Бодуэн де Куртене / I. Baudouin de Courtenay - page 548
icon Full text

 

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY

Викториански поглед към бъдещето за век напред
[Victorian Look to the Future for the Next Century]
/ Цвета Тодорова / Tzveta Todorova - page 559
icon Full text

 

EVENTS

Теоретико-приложни проблеми на съвременната тюркология
[Theoretical and Applied Problems of Modern Turkic Studies]
/ Милена Йорданова / Milena Yordanova - page 577
icon Full text

 

В името на превода, в памет на Умберто Еко
[In the Name of the Translation, in Memory of Umberto Eco]
/ Ирена Кръстева / Irena Kristeva - page 580
icon Full text

 

И нека думите говорят...
[And Let Words Speak]
/ Димитър Веселинов, Екатерина Софрониева / Dimitar Vesselinov, Ekaterina Sofronieva - page 583
icon Full text

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

За книгата „Играта във френските средновековни фарсове“
[About the Book “The Game in French Medieval Farces”]
/ Дина Манчева / Dina Mancheva - page 593
icon Full text

 

Новаторско по духа си проучване
[Innovative in its Essence Research]
/ Силвия Ботева / Silvia Boteva - page 598
icon Full text

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS  - page 601

 

GUIDE FOR AUTHORS - page 603

top


АНАЛИЗЪТ НА РАЗГОВОРА: ОТ СОЦИАЛНИЯ РЕД ДО ЕЗИКА

 

Донка Мангачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Aнализът на разговора представлява интердисциплинарна изследователска програма с новаторски теоретичен подход и своеобразна методология. Статията проследява неговите корени в рамките на социологията през 60-те и 70-те години на XX в., идейната му основа и факторите за неговото
оформяне и последващо развитие, постепенното му трудно утвърждаване, както и днешното му широко приложение в близките хуманитарни области и дори естествените науки. Очертани са допирните му точки с прекия му предшественик – етнометодологията, мястото му в полето на дискурсивния анализ и приносът му за чуждоезиковото обучение.

Keywords: conversation analysis; social action; talk-in-interaction; sociology; ethnomethodology; discourse analysis; foreign language teaching

 

CONVERSATION ANALYSIS: FROM SOCIAL ORDER TO LANGUAGE

 

Abstract. Conversation analysis is an interdisciplinary research programme assuming an innovative theoretical approach and unique methodology. The present article follows its origin in sociology in the 60’s and 70’s of the 20th century, its conceptual grounds and the factors of its formation and consequent development, its gradual and difficult confirmation and its broad application in the close humanities and even in natural sciences. This review outlines the points of contact between conversation analysis and its direct predecessor, ethnomethodology, situates conversation analysis in the field of discourse analysis and mentions its contribution to foreign language teaching.

 

Dr. Donka Mangatcheva, Assoc. Prof.

Sofia University (Bulgaria)

top


ДРАМАТУРГИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Мария Нейкова

Нов български университет

 

Резюме. В статията се разглеждат ролята и мястото на драматургичните произведения в съвременното чуждоезиково обучение. Интегрирането на драматургични текстове в обучението по английски език спомага за комплексното развиване на комуникативната компетентност на обучаваните чрез усъвършенстване и обогатяване на техните говорни умения и речников запас, чрез развиване на социалната им компетентност и уменията им за колаборативно учене, чрез разширяване на познанията им за шедьоврите на английската драматургия. Взаимодействието с изкуството води до преосмисляне на морални и етични ценности, укрепва самоувереността и благоприятства личностното израстване на учащите.

Keywords: teaching; language; English; drama

 

TEACHING ENGLISH THROUGH DRAMA

 

Abstract. The article focuses on the role and place of drama in foreign language teaching today. The implementation of drama texts in the English language classroom enhances the development of the students’ communicative competence in a number of ways – it improves their speaking skills and enriches their vocabulary, it develops their social competence and collaborative learning skills, it broadens their background knowledge about the English drama masterpieces. The interaction with art fosters the process of rethinking of moral and ethical values, and boosts the self-esteem and the personal development of the learners.

 

Dr. Mariya Neykova, Assist. Prof.

New Bulgarian University - Sofia (Bulgaria)

top


MAKING MUSEUMS OUR EDUCATIONAL PARTNERS

 

Elena Sayanova

Vocational High School for Tourism and Catering – Razlog (Bulgaria)

 

Abstract. The article is devoted to the idea of taking action to put learning at the heart of museums and museums at the heart of learning as it is a space where youngsters can learn and gain different experience with input from experts, using visual and object-based approaches, and where they can find new forms of creativity, self-expression and confidence. This means giving space for young people to be producers of knowledge as well as consumers and to learn about the connections and interactions between different knowledge systems.

Both cognitive and affective learning can occur as a result of student visits to out-of-school settings, and is influenced by numerous factors, such as the structure of the trip, setting novelty, social context of the visit as well as teacher actions on trip and quality of preparation and follow-up experiences.

The article also offers some teaching approaches to involving museums into the educational process.

Keywords: learning; museums; youngsters; visual and object-based approach; knowledge systems

top


НОМАДСТВОТО НА ЕКСТРАТЕРИТОРИАЛНИЯ ПИСАТЕЛ В ПОРТУГАЛСКИЯ АВТОБИОГРАФИЧЕН КОРПУС НА ЖОРЖЕ ЛИСТОПАД

 

Яна Андреева

Софийски университет

 

Резюме. Статията разглежда изграждането на представата за писателя номад в автобиографичните наративи на португалския писател Жорже Листопад. Проследяват се характерните за екстратериториалното писане черти, а също така и тематичното присъствие на миграционната проблематика и в частност на тази за езиковото номадство в разкази от сборниците Биография на кристал (Biografia de Cristal, 1992), Приплъзване (Deslizamento, 2009) и Ремингтън (Remington, 2013).

Keywords: nomadic writer; extraterritorial writer; Jorge Listopad

 

NOMADISM OF THE EXTRATERRITORIAL WRITER IN THE PORTUGUESE AUTOBIOGRAPHICAL CORPUS OF JORGE LISTOPAD

 

Abstract. The paper examines the creation of the “nomadic writer” concept in the autobiographical narratives of the Portuguese writer Jorge Listopad. It traces the features that characterize the extraterritorial writing, as well as the thematic presence of the migration problems, in particular that of the language nomadism in the short story collections Biography of Crystal (Biografia de Cristal, 1992), Slipping (Deslizamento, 2009), and Remington (Remington, 2013).

 

Dr. Yana Andreeva, Assoc. Prof.

Sofia University (Bulgaria)

top


О СМЕШАННОМ ХАРАКТЕРЕ ВСЕХ ЯЗЫКОВ

 

И. Бодуэн де Куртене

Санкт-Петербургский университет

 

Резюме. Вступительная лекция в курс «сравнительной грамматики славянских языков в связи с другими языками ариоевропейскими», читанная в Санкт-Петербургском университете 21-го сентября / 4-го октября 1900 г. Начало этой лекции, как имевшее значение чисто личное и преходящее, здесь, в печати, пропускается.

 

ON THE MIXED NATURE OF ALL LANGUAGES

 

Abstract. The paper presents the introductory lecture in the course "Comparative grammar of the Slavic languages in connection with other Aryo-European languages", read at the St. Petersburg University on September 21 / October 4, 1900.

 

I. Baudouin de Courtena

Saint-Petersburg University (Russia)

top


ВИКТОРИАНСКИ ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО ЗА ВЕК НАПРЕД

 

Цвета Тодорова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Статията разглежда викторианската визия за света през 2000 г. Проект под заглавие „Живот през 2000 г.“, изработен по случай посрещането на 1900 г., представя поредица от 12 пощенски картички, произведени от водещия холандски производител на шоколад „Теодор Хилдебранд и син“. Отпечатаните изображения илюстрирали идеите на хората за това как ще изглежда светът след 100 години. Тези идеи са изключително интересни не само като тематика, но и заради факта, че някои от тях са намерили място в днешни дни.

Keywords: Victorian vision; project; Life in 2000; celebrating the year 1900; postcard

 

VICTORIAN LOOK TO THE FUTURE FOR THE NEXT CENTURY

 

Abstract. The Victorian Age (1837 – 1901) is the famous period of British Queen Victoria’s rule. At the border between the two centuries, it is quite natural for the Victorian man to look at the future of mankind in 100 years. The reasons for this interest are determined by the changes in the economic and spiritual sphere. The successful continuation of the industrial revolution, especially in technology, the intensive infrastructure development, the construction of new railways, the active colonial expansion of England in Asia and Africa, stimulate such interest.

The article discusses the Victorian vision of the world for the year 2000. A project under the title: “Life in 2000” was recorded on the occasion of celebrating the year 1900. It represents a series of 12 postcards produced by the leading Dutch producer of chocolate “Theodor Hildebrand and son” who, past the pastries, undertake the printing of images illustrating the man’s ideas about the type of world after 100 years. These ideas are extremely entertaining with their subject matter and because some of them have found a place in today’s modern day.

 

Dr. Tzveta Todorova, Assoc. Prof.

Sofia University (Bulgaria)

top


И НЕКА ДУМИТЕ ГОВОРЯТ...

 

Димитър Веселинов, Екатерина Софрониева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Статията е скромен опит за създаване на кратък биографичен и професионален портрет на проф. д.п.н. Тодор Крумов Шопов от катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, който навършва 65 години през 2017 г.

 

AND LET WORDS SPEAK

 

Abstract. This article is a modest attempt for creating a short biographical and professional portrait of Prof. Dr. Todor Shopov, member of the Department of Methodology of Foreign Language Learning team, who turns 65 in 2017.

 

Prof. Dimitar Vesselinov, DSc., Dr. Ekaterina Sofronieva, Assoc. Prof.

Sofia University (Bulgaria)

top


ЗА КНИГАТА „ИГРАТА ВЪВ ФРЕНСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ФАРСОВЕ“

 

Дина Манчева

Нов български университет

 

Генова, В. (2015). Играта във френските средновековни фарсове.

София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

 

ABOUT THE BOOK THE GAME IN FRENCH MEDIEVAL FARCES

 

Genova, V. (2015). Igrata vav frenskite srednovekovni farsove.

Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“

 

Prof. Dina Mancheva, DSc.

New Bulgarian University - Sofia (Bulgaria)

top


НОВАТОРСКО ПО ДУХА СИ ПРОУЧВАНЕ

 

Силвия Ботева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Руски, М. (2016). Пасивът – средство за изразяване на авторитета в юридически текстове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

 

AN INNOVATIVE IN ITS ESSENCE RESEARCH

 

Ruski, M. (2016). Pasivat – sredstvo za izrazyavane na avtoriteta v yuridicheski tekstove. Sofia: Sv. Kliment Ohridski.

 

Prof. Silvia Boteva, DSc.

University of Sofia (Bulgaria)

top


 where en

TUen

epale