Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение", 2018 г.

Foreign Language Teaching, Volume 45, Number 1, 201

CONTENTS

 

EDITORIAL – page 7
icon Full text

 

INTERVIEW
Българският не е сред малките езици. Интервю с проф. д-р Елизабет Шоре – Славянски семинар към Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия
[The Bulgarian Language is not among the Small Languages. An interview with Prof. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré, Professor of Slavic Philology (Literary Studies) and Gender Studies – University of Freiburg (Germany)]
/ Татяна Дикова / Tatyana Dikova – page 9
icon Full text

 

APPLIED LINGUISTICS
Анализът на разговора – теория на практиката
[Conversation Analysis – Theory of Practice]
/ Донка Мангачева / Donka Mangatcheva – page 13
icon Full text

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език
[Suggestopedia: Core Meanings and Principles in the Scope of Foreign Language Learning]
/ Галя Матева / Galya Mateva – page 20
icon Full text


eTwinning в полза на чуждоезиковото обучение
[eTwinning in Benefit of Foreign Language Training]
/ Теодора Вълова / Teodora Valova – page 41
icon Full text

 

LANGUAGE AND CULTURE
„Тартюф“ – дървото на съвестта, когато къщата се окаже тясна
[Tartuffe – the Tree of Conscience, when the House Suddenly Becomes Narrow]
/ Даниела Борисова / Daniela Borisova – page 49
icon Full text

 

INAUGURAL LECTURE
Розетският камък на преводача
[Translator’s Rosetta Stone]
/ Ирена Кръстева / Irena Kristeva – page 56
icon Full text

 

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
Възможности на езиковото и литературното обучение за развиване речта на учениците
[Opportunities of Language and Literary Learning for Developing Students’ Speech]
/ Мирослав Янакиев / Miroslav Yanakiev – page 69
icon Full text

 

EVENTS
Актуално състояние на българската тюркология
[The Current Situation of Turkic Studies in Bulgaria]
/ София Шигаева-Митреска / Sofiya Shigayeva-Mitreska – page 81
icon Full text

 


Проф. д-р Галина Шамонина е наградена с медал „Пушкин“
[Prof. Dr. Galina Shamonina Awarded with “Pushkin” Medal]
/ Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov – page 85
icon Full text


Професор Павлина Стефанова на 70 години
[Prof. Pavlina Stefanova on Her 70th Anniversary]
/ Елена Савова / Elena Savova – page 88
icon Full text

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS
Всичко да става за поука
[Let All Things be Done into Edifying]
/ Радияна Дринова / Radiana Drinova – page 93
icon Full text


Begrifflichkeiten und Schwerpunkte in der pragmatischen Untersuchung von Sprache
[Terms and Priorities in the Pragmatic Study of Language]
/ Martin Henzelmann – page 100
icon Full text


Изследване на играта като образователен феномен
[The Game Study as Educational Phenomen]
/ Антония Радкова / Antonia Radkova – page 102
icon Full text

 

IN MEMORIAM
В памет на проф. Димитър Зашев
[In Memory of Prof. Dimitar Zashev]
/ Боян Знеполски / Boyan Znepolski – page 104
icon Full text

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS – page 106

 

GUIDE FOR AUTHORS – page 108

top


 

БЪЛГАРСКИЯТ НЕ Е СРЕД МАЛКИТЕ ЕЗИЦИ

 

Татяна Дикова
Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“
Интервю с проф. д-р Елизабет Шоре, Славянски семинар към Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия

 


THE BULGARIAN LANGUAGE IS NOT AMONG THE SMALL LANGUAGES


An interview with Prof. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré, Professor of Slavic Philology (Literary Studies) and Gender Studies – University of Freiburg (Germany)

 

Ms. Tatyana Dikova
Az-buki National Publishing House
Sofia, Bulgaria

top


 

АНАЛИЗЪТ НА РАЗГОВОРА – ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКАТА

 

Донка Мангачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Анализът на разговора, или по-точно „говоренето във взаимодействие“, поставя фокус върху социалния пласт и вътрешната организация на интерактивния епизод, както и върху процедурните основи на ежедневието. Изследователската традиция е насочена към няколко ключови аспекта на разговора – действие, структура и интерсубектност. Тяхната същност и характеристики се извеждат с помощта на оригинална методология, която се прилага изключително върху езиков материал от устната комуникация в обичайни ситуации и предвижда подробен разбор на транскрипции на извлечения текст.
Keywords: conversation analysis; talk-in-interaction; action; structure; intersubjectivity; transcription; interpretation

 

CONVERSATION ANALYSIS – THEORY OF PRACTICE

 

Abstract. Conversation analysis, or talk-in-interaction, takes into account the sociallayer and the internal organization of the interactive episode with a focus on the procedural basis of everyday life. The research tradition distinguishes some crucial aspects of conversation such as: action, structure and intersubjectivity. Their essence and characteristics are defined leaning on an original methodology, applied to samples of oral verbal communication in ordinary situations, and envisages a detailed study of transcriptions of the excerpted text.

 

Dr. Donka Mangatcheva, Assoc. Prof.
Department of Spanish and Portuguese Studies
University of Sofia
1504 Sofia, Bulgaria

top


 

СУГЕСТОПЕДИЯ: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ В СВЕТЛИНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

 

Галя Матева
Технически университет – София

 

Резюме. Настоящата статия прави първи опит да представи един по-разширен обзор върху същността на класическата сугестопедия, развита от проф. Лозанов и сътрудници, от гледна точка на чуждоезиковото обучение. Разглеждат се основни понятия като сугестия-десугестия, антисугестивни бариери и средства на внушението. Последователно се преминава към анализ на основните принципи на сугестопедията и тяхната интерпретация в условията на обучението по чужд език. Сугестопедичният терминологичен апарат се свързва с важни чуждоезикови понятия, като учене и езикоусвояване, активно и пасивно усвояване на материала, обучение на ниво текстови и дискретни единици и др. Статията дискутира в обобщаващ план българския принос на сугестопедията като холистичен метод към обучавания и процеса на обучение по чужд език.
Keywords: suggestopedia; suggestion; suggestopedic principles; language learning; language acquisition; holistic method of language teaching

 


SUGGESTOPEDIA: CORE MEANINGS AND PRINCIPLES IN THE SCOPE OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING

 

Abstract. The current article makes a first attempt to introduce a more detailed presentation of the classical suggestopedia as developed by prof. Lozanov and collaborators from the point of view of foreign language teaching. It deals with basic concepts like suggestion-desuggestion, antisuggestive barriers and means of suggestion. It also focuses on the analysis of the basic principles of suggestopedia and their interpretation in the context of language education. The suggestopedic concepts under review are related to important terms such as language acquisition and language learning, active and passive, text-based and discreet item-based language learning. Finally, the article discusses the Bulgarian contribution of suggestopedia as a holistic method to foreign language teaching and personality development.

 

Dr. Galya Mateva, Assoc. Prof.
English Department
Technical University of Sofia
Sofia, Bulgaria
Cambridge CELTA and DELTA tutor

top


 

eTWINNING В ПОЛЗА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Теодора Вълова
Медицински университет – Плевен

 

Резюме. Статията разглежда възможностите на онлайн проектите в образователната платформа eTwinning да развиват основни знания, умения и наг­ласи, свързани ключовата компетентност „комуникация на чужд език“. Със своите характеристики на модерна виртуална класна стая TwinSpace предоставя инструменти за синхронно и асинхронно общуване. В резултат от взаимодействието в неформалната среда на онлайн проектите езикът се използва за осъществяване на реална комуникация по един автентичен начин. Участието в нетрадиционни формати на речево общуване – викторини, гласувания, видеоконферентни сесии, в които учениците биват поощрявани да изказват мнението си, има за цел да ги насърчи да четат, слушат и да оценяват работата на своите партньори, мотивира ги да мислят, учат и общуват по съвършено различен начин на чужд език.
Keywords: communication in foreign language; online project-based approach; eTwinning

 


eTWINNING IN BENEFIT OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING

Abstract. The article focuses on the possibilities of online eTwinning projects to develop basic knowledge, skills and attitudes related to key competence “communication in foreign languages”. As a modern virtual classroom, TwinSpace provides tools for synchronous and asynchronous communication. As a result of interaction in informal environment of online projects, language is used for interaction and real communication in an authentic way. Students participate in non-traditional communication formats like quizzes, voting and videoconferences, which encourage them to present their opinions. These activities develop essential skills for communication in foreign language, encourage students to read, listen and appreciate the work of their partners and motivate learners to be more reluctant when it comes to speaking, studying and communicating in a completely different way.

 

Dr. Teodora Valova, Assoc. Prof.
Head of Sector of European integration and academic exchange
Medical university – Pleven
5800 Pleven, Bulgaria

top


 

„ТАРТЮФ“ – ДЪРВОТО НА СЪВЕСТТА, КОГАТО КЪЩАТА СЕ ОКАЖЕ ТЯСНА

 

Даниела Борисова
133. СУ „А. С. Пушкин“ – София

 

Резюме. Текстът разглежда идеята за провеждане на урок по реално произведение като възможност за активно участие на учениците. Показана е възможността учениците сами да изграждат хипотези, организират обсъждането им, създават логически разсъждения, търсят аргументация от литературния текст и намират графичното им изображение. Извършваната изследователска дейност, новата визия на учебния материал повишават запомнянето на урока. Изработването на естетическия материал води до емоционална удовлетвореност у децата.
Представена е практическа разработка въз основа на произведението „Тартюф“.
Keywords: Tartuffe; lesson; opportunity; active participation; students; hypotheses; emotional satisfaction

 


TARTUFFE – THE TREE OF CONSCIENCE, WHEN THE HOUSE SUDDENLY BECOMES NARROW

 

Abstract. The text deals with the idea of conducting a lesson based on a real novel as an opportunity for active participation of students. Shown is the ability for students to build hypotheses, organize their discussion, create logical reasoning, seek argument from the literary text and find their graphical image. The research done, the new vision of learning material, enhances the lesson learning. The production of aesthetic material leads to emotional satisfaction in children.
A practical development of lesson, based on the novel “Tartuffe”, is shown.

 


Ms. Daniela Borisova
Principal
“A.S. Pushkin” Secondary School
Sofia, Bulgaria

top


 

РОЗЕТСКИЯТ КАМЪК НА ПРЕВОДАЧА

 

Ирена Кръстева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме. Лекцията е посветена на залозите на метафоричния пренос. Определянето на превода като междуезичие му отрежда, метафорично казано, позицията на демотическия текст от Розетския камък. Примерите за превод на метафори на няколко езика доказват, че всяко отричане, отклонение или изкривяване на метафоричния пренос е симптом на качественото обедняване на целевия текст спрямо изходния текст.
Keywords. interlanguage; metaphor; metaphorical transfer; Rosetta stone; translation

 


TRANSLATOR’S ROSETTA STONE

 

Abstract. The lecture deals with the issues of metaphorical transfer. It defines translation as an interlanguage or, metaphorically speaking, as occupying the position of the demotic text on the Rosetta Stone. It proves with examples of metaphors’ translation into different languages that any denial, deviation or distortion of the metaphorical transfer is a symptom of the qualitative impoverishment of the target text in comparison to the source text.

 

Prof. Irena Kristeva, DSc.
Department of Romance Studies
Faculty of Classical and Modern Philology
University of Sofia
Sofia, Bulgaria

top


 where en

TUen

epale