Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Assuming открытая is required, and линия is required, the following results were found.

Чуждоезиково обучение, книжка 4, година XLV, 2018
CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ   APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Семантични релации в рамките на многократнатa хиперонимия в Уърднет [Semantic Relations in the Scope of Wordnet Multiple Hypernymy] / Светла Коева, Валентина Стефанова, Димитър Христов...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/392-foreign-language-teaching/foreignarticle2016-3/3621-
Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XLI, 2014
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Съпоставително-типологични и контрастивни изследвания [Comparative-Typological and Constrastive Studies] / Палмира Легурска / Palmira Legurska - стр. 631 Отвори пълния текст За...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1482-
Чуждоезиково обучение, книжка 5, година XLI, 2014
CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Typologization of Contrasted Multiword English-Bulgarian Term Pairs / Dimana Keremidchieva - стр. 505 Отвори пълния текст Гендерный подход к исследованию российско-китайского...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1422-
Чуждоезиково обучение, книжка 3, година XLI, 2014
CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Narratives und argumentatives Schreiben im Spannungsfeld von Textkompetenz und Interkulturalität [Narrative and Argumentative Writing Between Textual Competence and Interculturality] /...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1225-
Чуждоезиково обучение, книжка 2, година XLI, 2014
CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Словесната реакция: акт и/или ефект? [Verbal Reaction: Act and/or Effect?] / Донка Мангачева/ Donka Mangarcheva - стр . 127 Отвори пълния текст LANGUAGE TEACHING METODOLOGY / МЕТОДИКА...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1145-
Чуждоезиково обучение, книжка 1, година XLI, 2014
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА От главния редактор проф. д-р Димитър Веселинов Отвори пълния текст Каталогизация лексики для сопоставительных целей [Cataloging Lexis For Contrastive Purposes] / Палмира Легурска /...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1069-
Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XXXX, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS Руските темпорални фразеологизми от дистанционна гледна точка Russian temporal idioms from a distant viewpoint / Ирина Георгиева / Irina Georgieva - 767 Отвори пълния текст Вербалната...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/930-
Чуждоезиково обучение, книжка 5, година XXXX, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS Как се правят съпоставителни лексикални анализи [How to Make Comparative Lexical Analysis] / Палмира Легурска / Palmira Legurska - стр. 594 Отвори пълния текст Семантичен анализ на мястото...
https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2/fltcont052013
Чуждоезиково обучение, книжка 4, година XXXX, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS Структурно-семантична характеристика на сложните съставни изречения,конструирани с подчинителния съюз докато в съпоставителен план стехните френски функционални еквиваленти [A Comparative...
https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2/fltcont042013
Чуждоезиково обучение, книжка 3, година XXXX, 2013
CONTENTS ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS Дискурсът: насоки за лингводидактиката [Discourse: Guidelines for Linguistic Didactics] / Донка Мангачева / Donka Mangacheva - 289 Full Text Отименният глагол в съвременния персийски език [Denominal...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/602-
Чуждоезиково обучение, книжка 3, година XXXX, 2013
CONTENTS APPLIED LINGUISTICS Дискурсът: насоки за лингводидактиката Discourse: Guidelines for Linguistic Didactics Донка Мангачева / Donka Mangacheva - стр. 289 Отвори пълния текст Отименният глагол в съвременния персийски език Denominal Verb in Modern...
https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign-language-teaching/contents/fltcont032013
Чуждоезиково обучение, книжка 2, година XXXX, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS Текст как мультисемантический объект [Text as a Multisemantic Entity] / Сурен Золян / Suren Zolyan - стр. 145 Отвори пълния текст Смежные языковые явления и специфика омонимии в общей...
https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2/fltcont022013
Чуждоезиково обучение, книжка 1, година XLII, 2015
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ Отвори пълния текст OPEN FILE / ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ Стиль речи создает общественный настрой [The Style of Speech Forms Public Attitude] / Людмила Вербицкая / Lyudmila Verbitskaya - стр. 9 Отвори пълния текст...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1574-
Годишно съдържание на сп. „Чуждоезиково обучение“, 2014 г.
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО СПИСАНИЕ FOREIGN LANGUAGE TEACHING BULGARIAN EDUCATIONAL JOURNAL ГОДИНА XLI / VOLUME 41, 2014 ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦИ / PAGES Книжка 1 / Number 1: 1 – 120 Книжка 2 / Number 2: 121 – 240 Книжка 3 /...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/17-foreign-language-teaching/1593-
Чуждоезиково обучение, книжка 2, година XLII, 2015
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Франкофония и франкофони [Francophonie and Francophones] / Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 119 Отвори пълния текст LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА Многоезичието...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/26-foreign-language-teaching/foreign-language-teaching/1665-
Годишно съдържание на сп. „Чуждоезиково обучение“, 2017 г.
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО СПИСАНИЕ FOREIGN LANGUAGE TEACHING BULGARIAN EDUCATIONAL JOURNAL ГОДИНА XLIV / VOLUME 44, 2017 ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦИ / PAGES Книжка 1 / Number 1: 1 – 104 Книжка 2 / Number 2: 105 – 216 Книжка 3 /...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/331-foreign-language-teaching/foreignarticle2016-2/3250-
Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XLIV, 2017
CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ APPLIED LINGUISTICS/ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА За глаголите с особено формообразуване в немския език и включването им в синхронна класификационна схема на глаголните флексионни типове [For Verbs with Special Morphology in German and...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/331-foreign-language-teaching/foreignarticle2016-2/3240-
Проекти
Проект "Заедно напред" Провокиране на интереси по осигуряване на качествено образование, обхващане и задържане в образователната система на учениците от ромския етнос в ОУ „Васил Левски” в с. Новачене, ОУ „Васил Левски” в гр. Ботевград и ОУ „Кирил и...
https://azbuki.bg/en/projectsazbuki/2-az-buki-newspaper/uncategorised/283-
Годишно съдържание на сп. „Чуждоезиково обучение“, 2016 г.
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО СПИСАНИЕ FOREIGN LANGUAGE TEACHING BULGARIAN EDUCATIONAL JOURNAL ГОДИНА XLIII / VOLUME 43, 2016 ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦИ / PAGES Книжка 1 / Number 1: 1 – 120 Книжка 2 / Number 2: 121 – 232 Книжка 3 /...
https://azbuki.bg/en/component/content/article/228-foreign-language-teaching/foreignarticle2016/2669-
Чуждоезиково обучение, книжка 1, година XLIII, 2016
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS Editorial / Към читателя – стр. 7 Отвори пълния тескт APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Vocalire: les 7500 mots essentiels pour l’enseignement du vocabulaire français ou son auto-apprentissage en autonomie (colleges,...
https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2/228-foreign-language-teaching/foreignarticle2016/2216-

Results 1 - 20 of 29


where en

epale

TUen