Демографска ситуация и пазар на труда в Благоевградска и Кюстендилска област

Регионалните диспропорции отразяват неравномерното развитие на районите. И демографските, и социално-иконо­мическите процеси протичат с различен интензитет и имат специфично проявление в различните административно-те­риториални единици в страната. Анализирането на тези про­цеси на различни териториални нива е много по-ефективно за целите на политиките за регионално развитие и за огра­ничаване на задълбочаващите се икономически и социални неравенства.

Взаимовръзката между количествените и качествените ха­рактеристики на населението, образователната инфраструкту­ра на дадена териториална единица, от една страна, и от друга – на икономическата ѝ специализация, са едни от най-важните фактори за регионалните различия в пазара на труда. Анали­тичната им оценката е необходима основа за разработване на политиките за регионално развитие.

В условия на задълбочаващи се териториални дисбалан­си в страната се очертават съществени регионални и локални различия в демографската и социално-икономическата среда и в състоянието на местните пазари на труда. От една страна, тези различия се наблюдават между отделните териториални единици от един и същи ранг, а от друга – между градските и селските райони.

 

ISBN 978-619-7065-80-0

> Изтеглете книгата

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.