Демографска ситуация и пазар на труда в Благоевградска и Кюстендилска област

Регионалните диспропорции отразяват неравномерното развитие на районите. И демографските, и социално-иконо­мическите процеси протичат с различен интензитет и имат специфично проявление в различните административно-те­риториални единици в страната. Анализирането на тези про­цеси на различни териториални нива е много по-ефективно за целите на политиките за регионално развитие и за огра­ничаване на задълбочаващите се икономически и социални неравенства.

Взаимовръзката между количествените и качествените ха­рактеристики на населението, образователната инфраструкту­ра на дадена териториална единица, от една страна, и от друга – на икономическата ѝ специализация, са едни от най-важните фактори за регионалните различия в пазара на труда. Анали­тичната им оценката е необходима основа за разработване на политиките за регионално развитие.

В условия на задълбочаващи се териториални дисбалан­си в страната се очертават съществени регионални и локални различия в демографската и социално-икономическата среда и в състоянието на местните пазари на труда. От една страна, тези различия се наблюдават между отделните териториални единици от един и същи ранг, а от друга – между градските и селските райони.

 

ISBN 978-619-7065-80-0

> Изтеглете книгата

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG